ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

  • L. S. Seliverstova
  • О. М. Mih
Ключові слова: інвестиційна політика; життєвий цикл; механізм управління; сталий розвиток; підприємство; економіка.

Анотація

Розвиток сучасного підприємства залежить від ефективної інвестиційної політики, яка повинна носити стратегічний характер. Саме тому, статтю присвячено комплексному вивченню тенденцій розвитку та особливостей формування та реалізації інвестиційної політики підприємства в контексті сталого розвитку країни. Авторами обґрунтовано, що важливою складовою реалізації стратегії сталого розвитку є ефективна інвестиційна політика підприємств. Оскільки, формування інвестиційної політики за окремими аспектами діяльності підприємства повинні носити стратегічний характер, запропоновано формувати та реалізовувати інвестиційну політику в залежності від стадії життєвого циклу підприємства, оскільки кожній стадії належить характерний тільки їй рівень інвестиційної активності, напрями і форми інвестиційної діяльності, особливості формування інвестиційних ресурсів. Отже, при формуванні і реалізації інвестиційної політики необхідно дотримуватись принципів сталого розвитку в контексті врахування соціальних, економічних і екологічних аспектів, як в середині підприємства, так і за його межами та враховувати стадію життєвого циклу інвестиційної політики підприємства.

Посилання

Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. К.: Ника-Центр, 2004. 480 с.

Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. СПб.: Питер, 2000. 160 с.

Селіверстова Л.С. Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2014. №11. С. 166–172

Цанько О. Принципи сталого розвитку і проблеми формування державної інвестиційної політики. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 4 (53). Ч. 2. С. 189-196. URL : http://www.lvivacademy.com/ vidavnitstvo_1/edu_53/fail/22.pdf

Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств: Монографія // Під ред. проф. О.І. Волкова, проф.М.П. Денисенка. Київ: КНУТД, 2005. С. 670.

Шалигіна І. В., Болобан А. Г., Мінасян В. А. Інвестиційна стратегія система як довготермінових цілей інвестиційної діяльності підприємства. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Суми: СНАУ, 2011. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ Vsnau/2011_2/36Shalygina.pdf.

Blank, Y.A. (2004), Upravlenye ynvestycyjamy predpryjatyja [Enterprise Investment Management], Nyka-Centr, Kyiv, Ukraine.

Bocharov, V.V. (2000), Ynvestycyonnij menedzhment [Investment management], Pyter, St.Petersburg, Russia.

Seliverstova, L.S. (2014), “Strategic management of enterprise investment policy”, Actual problems of the economy, vol. 11, рр. 166–172.

Canjko, O. (2017), “Principles of sustainable development and problems of formation of the state investment policy”, Public administration efficiency, vol. 4 (53), рр.189-196, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_53/fail/22.pdf (Accessed 10 Nov 2019).

Volkov, O.I. and Denysenko. M.P. (2005), Shljakhy aktyvizaciji innovacijnoji dijaljnosti pidpryjemstv [Ways to activate innovative activity of enterprises], KNUTD, Kyiv, Ukraine.

Shalyghina, I. V. Boloban, A. Gh. and Minasjan, V. A. (2011), “System investment strategy as long-term goals of enterprise investment activity”, Bulletin of Sumy nat. agrarian. un-tu, vol. 2, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem _biol/Vsnau/2011_2/36Shalygina.pdf (Accessed 10 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи