УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • V. V. Bozhkova
  • І. А. Мaluta
  • M. Y. Тrudova
Ключові слова: методологія; управління; стійкий організаційний розвиток; механізм; принципи; підприємство.

Анотація

У статті автором уточнене визначення методології управління стійким організаційним розвитком підприємств під якою запропоновано розуміти сукупність загальних положень сучасної ринкової діяльності, а також специфічного інструментарію, який охоплює систему законів, закономірностей, правил, принципів, понять, категорій, ефектів, моделей, методів та алгоритмів, що дозволяють забезпечувати стійкий організаційний розвиток підприємств. Уточнення визначення дозволяє поглибити розуміння структурно-логічної сутності даного поняття. Досліджені та деталізовані окремі складові елементи методологічного інструментарію, зокрема: принципи управління підприємством, методи проведення змін, господарський механізм управління стійким організаційним розвитком, що в подальшому може бути покладене в основу їх формалізації при обґрунтуванні напрямків удосконалення методологічних засад управління стійким організаційним розвитком підприємств. Окреслені основні напрямки трансформацій інструментів управління стійким організаційним розвитком підприємств в контексті глобалізаційних змін. Результати дослідження можуть бути впроваджені в діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання при проведенні комплексних змін з метою забезпечення стійкого організаційного розвитку підприємств.

Посилання

Цілі сталого розвитку 2016-2030. [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалу: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf.

Гаркуша О.Ю. Концептуальний підхід до формування механізму управління розвитком виноробного підприємства // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Вип. 6. – Ч. 2. – 2014. – С. 128-132.

Міщенко С.П. Теоретичні засади стійкого розвитку підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості № 36, 2011 - С.168-171.

Хвостіна І.М. Механізм управління розвитком підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – № 1. – 2015. – С. 30-33.

Герасимчук В.Г., Коростинська Ю.О. Діагностика системи управління підприємством: аспекти централізації та децентралізації // Національний університет «Львівська політехніка». - 2007. – с. 397-402. – Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua.

Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи: монографія / під ред. С.К. Харічкова – Одеса: Бондаренко М.О., 2016. – 196 с.

Коренюк П.І., Чекалова Н.Е., Лагода Л.В., Удосконалення управління організаційним розвитком підприємства на прикладі ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – С.4-12. http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/33-2018/3.pdf.

Колесніков А.П. Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 3[41]. – 2013. – С. 97- 100.

Перерва П.Г., Косенко А.В., Косенко О.П. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2012. – № 25. – С. 100-106.

Гросул В. А., Мамаєв Г.С. Теоретичні підходи щодо визначення сутності стійкого розвитку підприємства // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7. – С. 104–107.

Гончаренко О. М. Формування механізму стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища: автореф. дис.... д-ра екон. наук : 08.00.04. Одеса: Одеський національний економічний університет, 2014. – 43 с.

Анискин Ю.П. Критерии и принципы организационного развития наукоемкой компании // Вестник ВГУ, Серия: Экономика и управление, 2005.  № 1. – С.61-65.

Ляско В. И. Стратегическое планирование развития предприятия : учебн. пособ. [для вузов] / В. И. Ляско – М. : Издательство «Экзамен», 2005. – 288 с.

Баскаков А. Я. Методология научного исследования : Учебн. пособ. / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.

Делягин М. Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации : курс лекций. Изд. перераб. и доп. ISBN 5-16-001603-1. М. : ИНФРА-М, 2003. – 768 с.

Балацький О. Ф., Божкова В. В. Склад господарського механизму в нових умовах // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”, №2'2012. – С.138-145.

Герасимчук Н.А., Шовть Ю.Ю. Значення стратегії в розвитку підприємства // Молодий вчений. № 12 (15), грудень. – 2014. – с.101-104.

“Sustainable Development Goals 2016-2030“, available at: http://vvv.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 14 January 2018).

“National Sustainable Development Goals: Ukraine report“, available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Veb_1.pdf (Accessed 14 January 2018).

Harkusha, O.Yu. (2014) “A conceptual approach to the formation of a mechanism for managing the development of a winery“. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky. vol. 6, Ch. 2, pp. 128-132.

Mischenko, S.P. (2011) “Theoretical principles of sustainable enterprise development“. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti . vol. 36, рр.168-171.

Khvostina, I.M. (2015) “The mechanism of enterprise development management“. Investytsii: praktyka ta dosvid. vol. 1, рр. 30-33.

Herasymchuk, V.H., and Korostyns'ka Yu.O. (2007) “Diagnosis of enterprise management system: aspects of centralization and decentralization“ Natsional'nyj universytet «L'vivs'ka politekhnika». рр. 397- 402.

Doroshuk, H.A. and Kharichkov, S.K.(2016). Upravlinnia orhanizatsijnym rozvytkom: teoretychni ta kontseptual'ni osnovy: monohrafiia [Organizational Development Management: Theoretical and Conceptual Foundations: A Monograph]. Bondarenko M.O., Odesa, Ukraine.

Koreniuk, P.I. Chekalova, N.E. and Lahoda, L.V. (2018) “Improvement of management of organizational development of the enterprise on the example of PJSC "UKRAINIAN RAILWAY"“ . Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. vol. 33, pp. S.4-12.

Kolesnikov, A.P. (2013) «The principles of the mechanism for ensuring the sustainable development of enterprises». Innovatsijna ekonomika. Vseukrains'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal. vol. 3[41], рр. 97- 100.

Pererva, P.H. Kosenko, A.V. and Kosenko, O.P. (2012) “Anti-crisis tools for sustainable development of the enterprise: innovation, investment and marketing policy“. Visnyk natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI». vol. 25, рр. 100-106.

Hrosul, V. A. and Mamaiev, H.S. (2012) “Theoretical approaches to determine the essence of sustainable enterprise development“. Stalyj rozvytok ekonomiky. vol. 7, рр. 104–107.

Honcharenko, O. M. (2014) “Formation of the mechanism of sustainable development of the enterprise in conditions of uncertain economic environment“. Abstract of Ph.D. dissertation, Еconomy and enterprise management. Odessa National Economic University, Odesa, Ukraine.

Aniskin, Ju.P. (2005) “Criteria and principles of organizational development of a high-tech company“ .Vestnik VGU, Serija: Jekonomika i upravlenie, vol. 1, рр.61-65.

Ljasko, V.I. (2005) Strategicheskoe planirovanie razvitija predprijatija : uchebn. posob. [Strategic Enterprise Development Planning]. Izdatel'stvo «Jekzamen», Moscow, Russia.

Baskakov, A. Ja. and Tulenkov N.V. (2004) Metodologija nauchnogo issledovanija [Research methodology]. MAUP, Kyiv, Ukraine.

Deljagin, M.G. (2003) Mirovoj krizis. Obshhaja teorija globalizacii [General Theory of Globalization ]. INFRA-M, Moscow, Russia.

Balatskyj, O. F. and Bozhkova V.V. (2012) “The composition of the economic mechanism in the new conditions“. Visnyk SumDU. Seriia “Ekonomika”, vol. 2, рр.138-145.

Herasymchuk, N.A. and Shovt', Yu.Yu. (2014) “The value of strategy in enterprise development“. Molodyj vchenyj. vol. 12 (15), рр.101-104.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи