БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • M. Denysenko
  • Alona Melnik
  • Lidia Zinoruk
Ключові слова: бренд; територіальний маркетинг; споживач; економіка; лояльність споживачів; конкурентне середовище.

Анотація

Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад створення та підтримки національного бренду. В умовах змішаної економіки необхідно підтримувати ефективність підприємств та закріпити їх чіткі позиції в конкурентному середовищі. Одним із факторів підвищення міжнародної конкурентоспроможності держави є формування глобалізованої маркетингової стратегії країни. Дана стратегія потребує негайного розширення теоретичної бази знань. Умови змішаної економіки вимагають ефективної роботи підприємств України на внутрішньому та зовнішнього ринках. Відповідно це потребує урахування сучасних особливостей міжнародної конкуренції, регулярного отримання інформації та оперативного розпорядку нею, посилення своїх ринкових позицій.Проаналізовано роботи зарубіжних та вітчизняних дослідників щодо успішного розвитку брендів. Представлено процес створення сучасного бренду. Розглянуто актуальність та охарактеризовано вигідні умови для підприємства. Виявлено основні переваги та недоліки брендингу. Обґрунтовано доцільність використання брендингу як чинника, який впливає на ефективність діяльності підприємства. Практичне використання результатів позитивно впливатиме на розвиток підприємств країни, розширить діапазон пошуку оптимальних управлінських рішень для подальшого розвитку підприємства на міжнародному рівні.

Посилання

Завгородняя Т.В. Глобальні бренди в сучасних маркетингових технологіях: автореф. дис. / Т.В. Завгородняя. – К., 2010. – 20 с.

О. Зубрик Імідж країни :погляд з-за меж http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11063.

Филип Котлер Если вы не бренд, вы не существуете , [Online], available at: http://brandstory.com.ua/filip-kotler-esli-vy-ne-brend-vy-ne-sushhestvuete.

Д. Огилви «Огилви о рекламе» переклад Гостев А., Новикова Т. Видавництво МАНН, Іванов і Фабер 2019 р.

Полішко Г.Г. The role of stakeholders in country brand development / Г. Полішко // Міжнародний маркетинг: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 листопада 2015 р.). – К., 2015. – С. 43–45.

Мартусь Д. Р., Рябик Г. Є. Актуальність брендингу в економіці України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна) [Online], http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/5_martus.htm.

Анхольт С. Создание бренда страны / С. Анхольт // Брендменеджер. – 2007. – №1. – С. 36–44.

Укрнформ Мультимедійна платорма іномовлення України [Online], https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2682661-eksport-ukrainskih-tovariv-cogoric-viris-na-8-mert.html.

Trade with Ukraine: для українських експортних товарів створили власний бренд Стаття 2018 [Online], https://telegraf.design/news/trade-with-ukraine-dlya-ukrayinskih-eksportnih-tovariv-stvorili-vlasnij-brend.

Денисенко М.П., Шилюк В.М. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». – К.: Міленіум. - № 15.-2018. – с.14-25 Режим доступу: http://economics.com.az.

Мельник А. О, Сапян А. С. Етапи створення ефективної маркетингової стратегії на підприємстві Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2018 Режим доступа: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/10078/1/SDR2018_P066-069.pdf.

Zavhorodniaia, T.V. (2010), “Global brands in modern marketing technologies”, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.

Zubryk, O. (2012), “The image of the country: a view from beyond”, available at: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11063 (Accessed 10 Nov 2019).

Kotler, Ph. (2019), “If you are not a brand, you do not exist”, available at: http://brandstory.com.ua/filip-kotler-esli-vy-ne-brend-vy-ne-sushhestvuete/ (Accessed 10 Nov 2019).

Ohylvy, D. (2019), Ohylvy o reklame [Ogilvy about advertising], MANN, Ivanov i Faber, Moscow, Russia.

Polishko, H.H. (2015), “The role of stakeholders in country brand development”, Mizhnarodnyj marketynh: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [International Marketing: Problems and Prospects for Development in Ukraine: Proceedings of the International Scientific Conference], Kyiv, Ukraine, pp. 43-45.

Martus, D.R. and Ryabik, G.Ye. (2017), “The relevance of branding in the economy of Ukraine”, available at: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/5_martus.htm (Accessed 10 Nov 2019).

Ankhol't, S. (2007), “Creating a country brand”, Brendmenedzher, vol. 1, pp. 36-44.

ukrinform (2019), “Exports of Ukrainian goods increased by 8% this year”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2682661-eksport-ukrainskih-tovariv-cogoric-viris-na-8-mert.html (Accessed 10 Nov 2019).

telegraf (2018), “Trade with Ukraine: they created their own brand for Ukrainian export goods”, available at: https://telegraf.design/news/trade-with-ukraine-dlya-ukrayinskih-eksportnih-tovariv-stvorili-vlasnij-brend/ (Accessed 10 Nov 2019).

Deny`senko, M.P. and Shy`lyuk, V.M. (2018), “Foreign experience in evaluating the effectiveness of the enterprise and its use in domestic practice”, Problemy` innovacijno-investy`cijnogo rozvy`tku, vol. 3, pp. 14-25.

Mel`ny`k, A.O. and Sapyan, A.S. (2018), Etapy` stvorennya efekty`vnoyi markety`ngovoyi strategiyi na pidpry`yemstvi - Suchasni determinanty` rozvy`tku biznes-procesiv v Ukrayini [Stages of creation of effective marketing strategy at the enterprise - Modern determinants of business process development in Ukraine], KNUTD, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи