ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • Kateryna Boiarynova
  • Hanna Stupak
Ключові слова: інтернет-маркетинг; технології; «Індустрія 4.0»; управління проектами; розвиток; підприємство.

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню потреби та розкриттю особливостей застосування технологій Інтернет-маркетингу в процесі управління реалізацією проектів розвитку підприємства. Розкрито необхідність застосування таких технологій під час управління проектами умовах цифровізації економіки. Проаналізовано рівень використання Інтернет-маркетингу вітчизняним бізнесом. Визначено та систематизовано технології Інтернет маркетингу під час управління проектом розвитку підприємства, заснованого на розширенні ринку збуту продукції. Деталізовано технології Інтернет-маркетингу на стадії управління ініціацією проекту. Зокрема на її етапі аналізу ринкової ситуації та конкурентної розвідки запропоновано та обґрунтовано використання діагностики веб-сайтів та Google Analytics, на етапі аналізу клієнтського сектору – SEM (Search Engine Marketing) та SMM (social media marketing). Для стадії управління «просування та реалізація проекту» виділено етапи: презентування продукції, організація рекламних заходів та взаємодія з партнерами і клієнтами. Відповідно для першого етапу сформовано комплекс технологій Інтернет-маркетингу, що забезпечують інформування клієнтського сектору про підприємство та продукцію: SEO (search engine optimization), Landing Page, СМС-маркетинг, SMS (Short Message Service), мобільна відеореклама, для другого – технології, які дозволяють навчати та утримувати споживачів і партнерів: Account based marketing, вебінари, он-лайн виставки, форуми. На завершальній стадії управління досліджуваного проекту розвитку підприємства – контролювання та аналіз результатів, обґрунтовано застосування аналізу KPI, інтернет-моніторингу, Google Analytics, що дозволяють підвищити якість зворотного зв’язку та приймати управлінські рішення для регулювання досягнення результативності.

Посилання

Черкашина Л. В. Информационные технологии и инструменты управления проектами. Роль интеллектуального капитала в экономической, социал ной и правовой культуре общества XXI века: сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. C. 496-500.

Василевська А. Управління проектами підприємства із використанням інформаційних технологій. ВІСНИК КНТЕУ. 2012. № 1. С. 99-105.

Башинська І.О., Новак Н.Г. Ефективне управління проектами підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 6. C. 75-78.

Мозгова Г. В. Інструменти інтернет-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429 (дата звернення: 02.11.2019).

Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4, Т. ІІ. С. 64-74.

Присакар І. І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу БІЗНЕС ІНФОРМ. 2015. № 12. C. 333-339.

Гавриленко Т.Ю., Жемерикин О.И. Промышленный интернет вещей в химическом комплексе России и инструменты проектного управления: особенности имплементации. Управленческие науки в современном мире = Management Sciences in the Modern World: Сб. докл. науч.-практ. конф.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; науч. реценз. журнал «Стратегические решения и риск-менеджмент». 2019. С. 256-263.

Гавриленко Т.Ю., Григоренко О.В. Исследование вопросов управления организацией. Экономика и предпринимательство. 2017. № 7 (84). С. 1217–1223.

Коваленко Б.Б., Гусейнова И.В., Гусарова Т.И. Влияние цифровизации экономики на методологии управления проектами. Экономика и экологический менеджмент. 2019. №2. C. 135-144. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovizatsii-ekonomiki-na-metodologii-upravleniya-proektami 19Doi: 10.17586/2310-1172-2019-12-2-135-144 (дата обращения: 08.11.2019).

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України: статистичний бюлетень. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 44 с.

Успенский И.В. Интернет-маркетинг. СПб. : Изд-во СПГУЭиФ, 2003. 197 c.

Google Analytics: веб-сайт. URL: https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=uk.

Разумов Д. Що таке пошуковий маркетинг (SEM) Aboutmarketing: веб-сайт. URL: https://aboutmarketing.info/internet-marketynh/shcho-take-poshukovyy-marketynh-sem.

Cambria E., Grassi M., Hussain A., Havasi C. Computing for Social Media Marketing. Multimedia Tools and Applications. 2011. Vol. 59., Issue 2. P. 557-577.

Грищенко О. Ф., Нєшева А. Д. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №4. С. 86-96.

Zeff R., Aronson B. Advertising on the Internet. 2-nd edition. 2017.

Романенкова О. Н. SEO-продвижение как эффективный инструмент интернетмаркетинга. Cтратегии бизнеса. № 1 (3) 2014 С. 120-124.

Лідогенерація ТОВ «Імсіко»: веб-сайт. URL: http://imsico.com.ua/uk/lidogeneraciya (дата обращения: 11.11.2019).

Ярлыков А. Инструменты Интернет-маркетинга. Эффективные инструменты Интернет-маркетинга. 2013. URL: http://takmak51.ru/ (дата обращения: 12.11.2019).

Власюк Н. Мобільна відеореклама: тенденції 2020. Marketer: веб-сайт. 2019. URL: https://marketer.ua/ua/mobile-video-advertising-trends-2020/ (дата звернення: 12.11.2019).

Optimizely: веб-сайт. URL: https://www.optimizely.com/optimization-glossary/account-based-marketing/ (дата звернення: 12.11.2019).

Голишева Є.О., Кириченко Т.В., Коваленко Я.А. Особливості використання інструментів Інтернет-маркетингу на підприємстві. Молодий вчений. 2014. № 10 (13) (1). С. 53-56.

Казначеева Э. Что такое вебинар И зачем он нужен?. СНОБ. 2013. № 5 С. 12–14.

Михнеева С., Маркеева Г. Технологии интернет-маркетинга как современный инструмент продвижения бизнеса. Известия высших учебных заведений. Серия «Общественные науки». 2015. № 1 (33). С. 239–247.

Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. Москва : Инфра-М, 2012. 255 с.

Cherkashina, V. (2015), “Information technologies and project management tools”, Rol' intellektual'nogo kapitala v ekonomicheskoy, sotsial noy i pravovoy kul'ture obshchestva XXI veka: sbornik nauchnykh trudov uchastnikov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. [The Role of Intellectual Capital in the Economic, Social, and Legal Culture of 21st Century Society: A Collection of Scientific Papers of Participants in the International Scientific and Practical Conference], Publishing House of the St. Petersburg University of Management and Economics, St.Petersburg, Russia, pp. 496-500.

Vasilevskaya, A. (2012), “Project management with the help of information technologies”, VISNYK KNTEU, Vol. 6. 1, pp 99-105.

Bashyns’kyy, I.O. and Novak, N.H., (2017), “Effective project management of enterpris”e, Infrastruktura rynku, Vol. 6, pp. 75-78.

Mozgova, G. (2013), “Tools of internet marketing and their advantages for modern ukrainian enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], Vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429 (Accessed 02.11.2019).

Illiashenko, S.M. (2011), “Modern lines of application of Internet technologies in marketing”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, Vol. 4, no. ІІ, pp. 64-74.

Prysakar, I.I., (2015), “Internet Marketing as a Contemporary Platform for Business Development”, BIZNES INFORM, Vol. 12., pp. 333-339.

Gavrilenko, T.Yu. and Zhemerikin, O.I. (2019), “Industrial Internet of Things in the Russian”,Chemical Complex and Project Management Tools: Implementation Features. Promyshlennyy internet veshchey v khimicheskom komplekse Rossii i instrumenty proyektnogo upravleniya: osobennosti implementatsii. Upravlencheskiye nauki v sovremennom mire = Management Sciences in the Modern World [Features. Management Sciences in the Modern World = Management Sciences in the Modern World: Sat. doc. scientific-practical Conf.: Financial University under the Government of the Russian Federation], scientific review. journal "Strategic decisions and risk management", pp. 256-263.

Gavrilenko, T.Yu. and Grigorenko, O.V. (2017), “Research on organization management issues”,Ekonomika i predprinimatel'stvo, Vol. (84), pp. 1217–1223.

Kovalenko B.B. Guseinova I.V. and Gusarova T.I. (2019), “The impact of digitalization of the economy on the project management methodology”, Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment, Vol. 2., pp. 135-144. Doi: 10.17586/2310-1172-2019-12-2-135-144.

(2019), Vykorystovuyte informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi na pidpryyemstvakh Ukrayiny: statystychnyy byuleten’ [Use of information and communication technologies at Ukrainian enterprises: statistical bulletin], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny.

Uspenskiy, I.V. (2003), Internet-marketing [Internet Marketing], Izd-vo SPGUEiF, St.Petersburg, Russia.

Google Analytics (2019), available at: https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=uk (Accessed: 12.11.2019).

Razumov, D. (2019), “What is Search Engine Marketing (SEM)”, Aboutmarketing: website, available at: https://aboutmarketing.info/internet-marketynh/shcho-take-poshukovyy-marketynh-sem (Accessed: 12.11.2019).

Cambria, E. Grassi, M. Hussain, A. and Havasi C. (2011), “Computing for Social Media Marketing”, Multimedia Tools and Applications, Vol. 59., no. 2, pp.. 557-577.

Gryshсhenko, O.F. and Niesheva, A.D. (2013), “Social media marketing as a tool of enterprise’s product promotion”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, Vol. 4, pp. 86-96.

Zeff, R. and Aronson, B. (2017), Advertising on the Internet, 2-nd edition, John Wiley & Sons, NY, USA.

Romanenkova, O.N. (2014), “SEO-promotion as an effective tool Internet Marketing”, Ctratehiyi biznesu, Vol. 1 (3), pp. 120-124.

LLC «Imsiko» (2019), “Lidogeneration”, available at: http://imsico.com.ua/uk/lidogeneraciya (Accessed: 12.11.2019).

Jarlykov, A. (2013), “Internet Marketing Tools”, Available at: http://takmak51.ru/ (Accessed: 12.11.2019).

Vlasyuk, N., (2019), “Mobile Video Advertising: Trends 2020”, Marketer: website, Available at: https://marketer.ua/ua/mobile-video-advertising-trends-2020/ (Accessed: 12.11.2019).

Optimizely: website (2019), Available at: https://www.optimizely.com/optimization-glossary/account-based-marketing/ (Accessed: 12.11.2019).

Golysheva, Ie.O. Kyrychenko, T.V. and Kovalenko, Y.A. (2014), “Features of using of internet-marketing instruments depending on the enterprise”, Molodyy vchenyy, Vol. 10 (13) (1), pp. 53-56.

Treasurer, E. (2013), “What is a webinar And why is it needed?”, SNOB, Vol. 5, pp. 12–14.

Mikhneeva, S. and Markeeva, G. (2015), “Internet marketing technologies as a modern tool for business promotion”,News of higher education institutions. The Social Sciences Series, Vol. 1 (33), pp. 239–247.

Panov, M. M., (2012), Otsenka deyatel'nosti i sistema upravleniya kompaniyey na osnove KP [Performance appraisal and company management system based on KPI], Ynfra-M, Moscow, Russia.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи