ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

  • N. Bohomolova
  • A. Hyrianska
Ключові слова: банківська система; безпека; бізнес; ефективність; механізм; розвиток.

Анотація

В статті охарактеризовано сучасний стан та тенденції розвитку банківської системи України. Розкрито основні проблеми функціонування банківських установ на сучасному етапі реформування економіки держави. Проаналізовано сутність і зміст категорії банківської безпеки, показано роль і значення гарантування безпеки банків у системі фінансової безпеки держави. Охарактеризовано ключові загрози та ризики безпеці банків в цілому, окреслено засади підвищення рівня банківської безпеки.Категорія банківської безпеки характеризується: станом захищеності банківської діяльності та ресурсів фінансової установи, можливістю ефективного розвитку в стратегічному вимірі, здатністю протистояти загрозам, захистом економічних інтересів учасників та можливістю нарощення сукупного фінансово-економічного потенціалу.Достатній рівень фінансової стійкості та безпеки базується на проведенні моніторингу діяльності, дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища, обґрунтуванні та реалізації комплексу заходів із забезпечення ефективного функціонування та розвитку банків, попередження та мінімізації впливу негативних чинників.Розвиток банківського сектору вимагає удосконалення механізму фінансової безпеки. Під механізмом фінансової безпеки банківської установи розглядається, з одного боку,  порядок організації фінансової діяльності та окремих її напрямів (управління активами, кредитування, лізинг, факторинг, ін.), а з іншого  сукупність форм, методів та інструментів ефективного використання ресурсів для підвищення результативності банківської діяльності через створення та підтримку безпечних умов її здійснення.Удосконалення механізму банківської безпеки полягає в реалізації заходів як на рівні банку, так і банківської системи в цілому. Серед заходів виділяються: удосконалення нормативно-законодавчого забезпечення, наближення діяльності до міжнародних стандартів надання банківських послуг, реалізація концептуальних підходів щодо стратегічного управління фінансовою безпекою банків, підвищення якості корпоративного управління та банківського менеджменту, ін.

Посилання

Васильчишин О.Б. Ліквідність та фінансова стійкість як основні індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Економічний аналіз. Т. 24(2). 2016. С. 7-14.

Дятлова Ю.В. Механізми розвитку та безпеки банківського кредитування: досвід країн ЄС та сучасні реалії. Вісник економічної науки України. № 2. 2018. С. 51-57.

Зачосова Н.В., Куценко Д.М. Державне регулювання системи економічної безпеки банківських установ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. Вип. 26(1). 2017. С. 144-146.

Звіт про фінансову стабільність Національного банку України URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-R1.pdf?v=4 (дата звернення: 30.09.2019).

Коваль Я.С. Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні. Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. Вип. 2. 2019. С. 212-221.

Кулиняк І.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М., Бородавко А.П. Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. № 12. 2019. С. 113-118.

Лісняк А.Є. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки банку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 2. 2017. С. 118-122.

Лісняк А.Є. Формування стратегії забезпечення фінансової безпеки банку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 22(2). 2018. С. 71-77.

Національний банк України. URL : https://bank.gov.ua (дата звернення: 30.10.2019).

Ситник Н.С., Васьків І. М. Фінансова безпека банків як один зі складників фінансової безпеки держави. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. Т. 29(68), № 6. 2018. С. 129-132.

Ситник Н.С., Башко Л.М. Фінансова безпека банків як передумова стабільного розвитку банківської діяльності України. Бізнес-навігатор. Вип. 6. 2018. С. 198-202.

Славкіна М.А. Теоретичний зміст економічної безпеки банківського сектору національної економіки України. Центрально-український науковий вісник . Економічні науки. Вип. 1. 2018. С. 206-213.

Щербатих Д.В., Шпильовий Б.В. Індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Причорноморські економічні студії. Вип. 35(2).2018. С. 122-129.

Яременко С.М., Толстошеєва А.В. Безпека кредитної діяльності банку та умови її організації в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. Вип. 9(4). 2014. С. 203-207.

Vasylchyshyn, O.B. (2016), ”Liquidity and financial sustainability as the main indicators of financial security of the Ukrainian banking system”, Ekonomichnyi analiz, vol. 24(2), рр. 7-14.

Diatlova, Yu.V. (2018), ”Development mechanisms and safety of bank lending: EU countries' experience and current realities”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, рр. 51-57.

Zachosova, N.V. and Kutsenko, D.M. (2017), ”State regulation of the economic security of banking institutions”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 26(1), рр. 144-146.

Zvit pro finansovu stabilnist Natsionalnoho banku Ukrainy, [Online], available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-R1.pdf?v=4 (Accessed 30 Sept 2019).

Koval, Ya.S. (2019), ”Improvement of the information-analytical system of economic security of banks at the state level”, Vcheni zapysky universytetu "KROK". Seriia : Ekonomika, vol. 2, рр. 212-221.

Kulyniak I.Ya. and Prokopyshyn-Rashkevych L.M. and Borodavko A.P. (2019), ”Assessment of financial security level of Ukrainian commercial banks”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia : Ekonomika, vol. 12, рр. 113-118.

Lisniak, A.Ye. (2017), ”Theoretical approaches to determining the essence of financial security of the bank”, Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 2, рр. 118-122.

Lisniak, A.Ye. (2018), ”Formation of a strategy for ensuring the financial security of the bank”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 22(2), рр. 71-77.

Natsionalny bank Ukrainy (2019), available at: https://bank.gov.ua (Accessed 30 Oct 2019).

Sytnyk, N.S. and Vaskiv, I.M. (2018), ”Financial security of banks as one of the components of financial security of the state”, Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia : Ekonomika i upravlinnia, vol. 6, рр. 129-132.

Sytnyk, N.S. and Bashko, L.M. (2018), ”Financial security of banks as a prerequisite for stable development of banking activity in Ukraine ”, Biznes-navihator, vol. 6, рр. 198-202.

Slavkina, М.А. (2018), ”Theoretical content of economic security of the banking sector of the national economy of Ukraine”, Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky, vol. 1., рр. 206-213.

Shcherbatykh, D.V. and Shpylovyi, B.V. (2018), ”Financial security indicators of the banking system of Ukraine ”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol., 35(2), рр. 122-129.

Yaremenko, S.M. and Tolstosheieva A.V. (2014), ”Security of credit activity of the bank and conditions of its organization in Ukraine”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 9(4)., рр. 203-207.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи