ДІАГНОСТИКА ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

  • Ganna Gorina
Ключові слова: ринок готельних послуг; регіональний ринок; інфраструктура; колективні засоби розміщування; готель; туризм; ринок туристичних послуг.

Анотація

У статті здійснено діагностику сучасного стану та особливостей розвитку регіональних ринків готельних послуг, що дозволило виявити його сучасні тенденції, а саме: одночасне зменшення кількості колективних засобів розміщування при збільшені попиту на готельні послуги та кількості осіб, що перебували у них; наявність значної диспропорції розвитку інфраструктури регіональних ринків готельних послуг за кількістю колективних засобів розміщування, за місткістю колективних засобів розміщування, за кількістю осіб, що перебували у колективних засобах розміщування; переважно низьке використання місткості колективних засобів розміщення у більшості регіонів України; еластичність попиту на готельні та туристичні послуги по відношенню до рівня доходів та платоспроможності населення. Визначені тенденції запропоновано використовувати для обґрунтування напрямів розвитку ринку туристичних послуг України в умовах інтеграції до європейського туристичного простору.

Посилання

UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 (дата звернення: 23.09.2019).

Лозова О.А., Мамотенко Д.Ю. Сучасний розвиток готельного господарства в Україні. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 251-259.

Лупич О.О. Вплив сучасних тенденцій індустрії гостинності на перспективи її розвитку в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2016. Вип. 1(2). С. 78-82.

Рахман М.С. Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму України. Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 205-212.

Мархонос С.М., Турло Н.П. Аналіз сучасного стану та фінансове забезпечення розвитку готельного господарства України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14. Ч. 2. С. 35-39.

Горіна Г.О. Ринок туристичних послуг: управління розвитком в умовах просторової поляризації. Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський. 2016. 305 с.

Статистичний збірник «Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році». Київ: Державна служба статистики України. 2018. 142 с.

Статистичний бюлетень «Колективні засоби розміщування в Україні у 2015 році». Київ: Державна служба статистики України. 2016. 200 с.

Статистичний бюлетень «Колективні засоби розміщування в Україні у 2014 році». Київ: Державна служба статистики України. 2015. 200 с.

Статистичний бюлетень «Колективні засоби розміщування в Україні у 2011 році». Київ: Державна служба статистики України. 2012. 190 с.

UNWTO (2018), “Tourism Highlights, 2018 Edition”, Available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 (accessed 22 September 2019).

Lozova, O. and Mamotenko, D. (2017), “The modern development of the hotel industry in Ukraine”, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 185, pp. 251–259.

Lupych, O. (2016), “The impact of modern trends in the hospitality industry on the prospects of its development in Ukraine” Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 1 (2), pp. 78–82.

Rahman, M.S. (2015), “Market analysis of hospitality industry development as a part of tourism in Ukraine” Biznes Inform, vol. 11, pp. 205–212.

Markhonos, S.M. and Turlo, N.P. (2017), “Analysis of the modern state and financial provision for the development of the hospitality industry of Ukraine”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 14, no. 2, pp. 35-39.

Gorina, G.O. (2016), Rynok turystychnykh posluh: upravlinnia rozvytkom v umovakh prostorovoi poliaryzatsii [Tourist services market: management of development under conditions of spatial polarization], FOP Cherniavskyi, Kryvyi Rih, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2018), Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini u 2017 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Collective accommodation facilities in Ukraine in 2017. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2016), Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini u 2015 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Collective accommodation facilities in Ukraine in 2015. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2015), Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini u 2014 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Collective accommodation facilities in Ukraine in 2014. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2012), Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini u 2011 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Collective accommodation facilities in Ukraine in 2011. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи