ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІКИ

  • V. V. Baidala
Ключові слова: біоекономіка; ресурсний потенціал; національна економіка; аграрний сектор; макроекономічні фактори; макроекономічна політика; макросередовище.

Анотація

На основі проведеного комплексного аналізу запропоновано алгоритм побудови комплексної економіко-математичної моделі, яка характеризує вплив основних макроекономічних факторів на розвиток біоекономіки. Спираючись на критерії важливості, доступності даних та вимірюваності, необхідними та достатніми виявились такі показники: з групи факторів пропозиції – площа сільськогосподарських угідь; площа територій органічного землеробства; площа посівів та урожайність біотехнологічних культур; кількість підприємств з виробництва і переробки біомаси та підприємств, що використовують біотехнології; з групи факторів попиту – процентні ставки; реальний обмінний курс; величина чистого експорту; величина державних, споживчих та інвестиційних витрат. При побудові економіко-математичної моделі у відповідності з цілями та специфікою задач дослідження було обрано метод факторного аналізу в середовищі Statistica. З метою одержання інтегрального показника розвитку біоекономіки Ірб було здійснено розподіл вхідних показників на стимулятори та дестимулятори, після чого проведено розрахунок факторних навантажень з використанням методу головних компонент. У результаті проведеної множинної кореляції найбільш значущими з точки зору впливу на інтегральний показник розвитку біоекономіки виявлено такі фактори: обсяг наукових та науково-технічних робіт, млн грн; державні витрати, млн грн; споживчі витрати, млн грн; обмінний курс, грн/дол. США.Базуючись на результатах дослідження, зроблено висновок, що збільшення обсягу державних витрат, як і зростання величини споживчих витрат, ріст обсягів проведення наукових та науково-технічних робіт, а також зміцнення обмінного курсу національної грошової одиниці мають позитивний вплив на значення інтегрального показника розвитку біоекономіки Ірб, що відповідає поліпшенню розвитку біоекономіки. Використання отриманих теоретичних, методологічних і практичних розробок, перш за все, спрямовано на ефективний розвиток біоекономіки, що базується на засадах використання поновлюваних джерел енергії, включаючи біомасу, створення агробіотехнологічних кластерів, проведення політики ресурсозбереження, формування нової системи взаємодії бізнесу, держави і суспільства.

Посилання

Aguilar A., Bochereau L. Biotechnology as the engine for the Knowledge-Based Bio-Economy. Biotechnol Genet Eng Rev.2010. №26. С. 371–388.

Viaggi D., Francesco M., Mazzocchi M., Moro D., Stefani G. From Agricultural to Bio-based Economics? Context, State of the Art and Challenges. Bio-based and Applied Economics. 2012. №1. С. 3–11.

Urmetzer S., Pyka A. Varieties of knowledgebased bioeconomies. FZID Discussion Paper. 2014. №91. URL: http://nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:bsz:100-opus-10072.

Sheppard А., Begley C., Rughu S., Richardson David M. Biosecurity in the new bioeconomy. Editorial overview. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2011. № 3. С. 1–3.

Баланюк І. Ф. Вплив розвитку біоекономіки на національну економіку. Інноваційна економіка. 2017. № 3-4 [68]. С. 29-32.

Байдала В. В., Бутенко В. М. Методичні підходи до оцінки потенціалу біоекономіки в Україні. Бізнес Інформ. 2015. № 4. C. 29–34.

Kozlovskyi, S., Baidala, V., Tkachuk, O., Kozyrska, T. (2018). Management of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine. Montenegrin Journal of Economics, 14 (4), 175-190. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.12. URL: http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/175-_190_-kozlovskyi_et_al.pdf.

Шубравська О.В. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України. Економіка України. 2010. №10. С. 63–73.

Байдала В. В. Фактори розвитку біоекономіки з позиції економічного зростання України. Збірник наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія «Економічні науки». 2013. № 4 (24). С. 21–24.

Aguilar, A. and Bochereau, L. (2010), “Biotechnology as the engine for the Knowledge-Based Bio-Economy”, Biotechnol Genet Eng Rev, vol. 26, pp. 371–388.

Viaggi, D. Francesco, M. Mazzocchi, M. Moro, D. and Stefani, G. (2012), “From Agricultural to Bio-based Economics? Context, State of the Art and Challenges”, Bio-based and Applied Economics, vol.1, pp. 3–11.

Urmetzer, S. and Pyka, A. (2014), “Varieties of knowledgebased bioeconomies”. FZID Discussion Paper, vol.91, available at: http://nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:bsz:100-opus-10072 (Accessed 10 Nov 2019).

Sheppard, А. Begley, C. Rughu, S. and Richardson, D. M. (2011), “Biosecurity in the new bioeconomy”, Editorial overview. Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 3, pp. 1–3.

Balaniuk, І. F. (2017), “Impact of bioeconomic development on the national economy”, Innovatsiina ekonomika, vol. 3-4 [68], pp. 29-32.

Baidala, V. V. and Butenko, V. M. (2015), “Methodical approaches to bioeconomic potential assessment in Ukraine”. Business Inform, vol. 4, pp. 29–34.

Kozlovskyi, S. Baidala, V. Tkachuk, O. and Kozyrska, T. (2018), “Management of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine”, Montenegrin Journal of Economics, vol. 14 (4), pp. 175-190. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.12.

Shubravska, O. V. (2010), “Bioeconomics: an analysis of world development and preconditions for becoming agrarian sector of Ukrainian economy”. Economy of Ukraine, vol. 10, pp. 63–73.

Baidala, V. V. (2013), “Factors of bioeconomic development from the point of economic growth of Ukraine”. Zbirnyk nauk. prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 4(24), pp. 21–24.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи