СИСТЕМА ГРЕЙДУВАННЯ - УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

  • L. V. Gutsalenko
  • A. O. Kostiuk
Ключові слова: грейдова система; грейди; оплата праці; підприємство; мотиваційна функція; управління персоналом; працівники.

Анотація

У статті розглянуто особливості грейдової системи оплати праці.Виокремлено сутність системи грейдів, вказано на відмінності між тарифною системою та системою грейдів. Проаналізовано теоретичні та практичні підходи застосування різних методик за умов грейдової системи та її історичний розвиток. Наголошено на основні завдання, що вирішує система грейдів. Виокремлено принципи грейдування за Д.Коулом. Досліджено актуальність використання грейдової системи в умовах ринкового середовища для сучасних підприємств. Вказано на етапи впровадження грейдової системи за методом Е. Хея. Здійснено оцінку факторів, що визначають категорії посад (професійні знання, знання бізнесу, рівень керівництва, вирішення проблем, сфера впливу на бізнес, комунікативні навики та ін.). Охарактеризовано рівні оцінювання та наголошено на практиці вітчизняних підприємств щодо поєднання таких факторів, як управління працівниками, відповідальність, досвідченість, умови праці, досвід роботи, рівень кваліфікації та ін. Обумовлено складність введення даної системи оплати праці на підприємстві, її висока собівартість та довго тривалість в часі. Встановлено позитивні та негативні складові грейдової системи оплати праці. Наголошено, що головним при грейдовій системі є мотиваційний елемент. За результатами дослідження виокремлено 6 головних етапів розробки грейдів (опис посад, визначення цінності посад, оцінка посад за ключовими факторами, побудова грейдів, встановлення посадових окладів для кожного грейду, запровадження грейдової системи). Запропоновано зміни та покращення цього досить довготривалого процесу. Наголошено на необхідності розроблення нового та вдосконалення існуюго документального оформлення. Досліджено процес впровадження грейдової системи оплати праці на підприємстві, також оцінено сприйняття працівниками даного методу. Встановлено низку завдань, які вирішує грейдова система. Порівняно принципи та перевірено методики грейдування. Наголошено на необхідності використання системи грейдів в сучасних підприємствах та доведено його дієвість в сучасних ринкових умовах.

Посилання

Олійник О.Б. Удосконалення системи стимулювання праці персоналу за грейдовою системою. Управління розвитком : 2008, № 16., 50—52 с.

Березін О.В. Грейдова система оплати праці у сільському господарстві. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2010., Випуск 1. Том 1. 22-28 с.

Червінська Л. Новий підхід до оплати праці сільськогосподарських працівників: 2009., 46—50 с.

Світлана Цимбалюк. Довідник кадровика. 2009, С. 95—98 URL: https://www.kadrovik.ua/files/DK_02_2009.pdf (дата звернення 06.11.2019).

Бортник В. А. Кадровий потенціал: оцінка і перспективи підвищення. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: 2007, No 1., С. 50 - 53.

Сосновый А. Разработка системы базовых окладов на основе грейдов. URL: http://www.hrliga.com/uploads/greydy.pdf (дата звернення 10. 11. 2019).

Цимбалюк С. Грейдова система оцінювання посад і оплати праці: методологія, методика, практика. Довідник аграрника: 2009, No 2 (80), С. 86—98.

Грейдування посад (метод Хея). Stud. Com. ua : веб-сайт. URL:https://stud.com.ua/81108/menedzhment/greyderuvannya_posad_metod (дата звернення 10. 11. 2019).

Беззуб Л.О. Мотивування персоналу за допомогою впровадження системи грейдів. URL:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_15/u1215bez.pdf (дата звернення 06.11.2019).

Коул Д. Управление персоналом в современных организациях. Пер. с англ. Н.Г. Владимрова. – М.: ООО "Вершина", 2004. 352 с.

Грейдування посад (метод Хея). Stud.Com.Ua: веб-сайт. URL:https://m.stud.com.ua/165159/menedzhment/greyderuvannya_posad_metod.

О. А. Дороніна. Проблеми та перспективи використання грейдової системи оплати праці у сучасній кадровій політиці. Економіка, організація і управління підприємством, № 24 , 2011 р. c 114.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник/ А.М. Колот, О.А. Грішнова О.О. Герасименко та ін.; за редакцією А.М. Колота, Київ, КНЕУ, 2009. 711 с.

Olinyk O.B. (2008) “Udoskonalennia systemy stymuliuvannia pratsi personalu za hrey̆dovoiu systemoiu. Upravlinnia rozvytkom” [Improvement of the system of stimulation of work of personnel on a grading system. Development Management]: vol. 16., pp. 50-52 .

Berezin O.V. (2010) “Hrejdova systema oplaty pratsi u sil's'komu hospodarstvi”[Grade system of wages in agriculture]. Scientific works of Poltava State Agrarian Academy. Series: Economic Sciences, Issue 1. Vol. 1. pp. 22-28.

Chervinskaya L.A. (2009) “Novyy̆ pidkhid do oplaty pratsi sil's'kohospodars'kykh pratsivnykiv” [New Approach to the Remuneration of Agricultural Workers]:,pp 46-50.

Svetlana Tsymbalyuk (2009) “Personnel Directory”, pp. 95—98, [Online], available at: https://www.kadrovik.ua/files/DK_02_2009.pdf (Accessed 06 November 2019).

Bortnik V.A. (2007) “Personnel potential: evaluation and prospects for promotion”. Visnyk Kyïvs'koho instytutu biznesu ta tekhnolohiy̆: vol 1., pp. 50 - 53.

Sosnovy A. “Development of a system of base salaries based on grades”, [Online], available at: http://www.hrliga.com/uploads/greydy.pdf (Accessed 10 November 2019).

Tsymbalyuk S. (2009) “Grading system of job evaluation and remuneration”: methodology, methodology, practice. Dovidnyk ahrarnyka: vol 2 (80), pp. 86-98.

“Grading jobs (Hay method)”, Stud. Com. ua, available at: https:

//stud.com.ua/81108/menedzhment/greyderuvannya_posad_metod (accessed 10 November 2019).

Toothless L.O. “Motivate staff through the implementation of a grading system”. [Online], available at: http: //archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_15/u1215bez.pdf (Accessed 06/11/2019).

Cole D. “Personnel management in modern organizations”. Trans. with English. N.G. Vladimrova (2004) - M .: LLC "Vershina", 352 p.

“Grading jobs (Hay method)”, Stud. Com. ua, available at: https: //m.stud.com.ua/165159/menedzhment/greyderuvannya_posad_metod

Doronin O. A. (2011) “Problems and prospects of using the payroll system in modern personnel policy. Economics”, Problemy ta perspektyvy vykorystannia hrey̆dovoï systemy oplaty pratsi u suchasniy̆ kadroviy̆ politytsi, Organization and Management of Enterprise No. 24, p 114.

Kolot А.М., Grishnova O.A. , Gerasimenko O.O. and others; edited by A.M. Kolota (2009) “Labor economics and social-labor relations”, Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny, Kyiv, KNEU, 711 p.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи