СУЧАСНИЙ СТАН МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • L. Sokolova
  • O. Stoyka
Ключові слова: машинобудівний комплекс України; промисловість; галузь; конкурентоспроможність; індекс; тенденції розвитку.

Анотація

У статті здійснено дослідження сучасного стану машинобудівної галузі України. Установлено її провідну роль у формуванні виробничого потенціалу інших секторів економіки та забезпечення науково-технічного прогресу країни. Проаналізовано галузеву структуру економіки, динаміку обсягів виробництва машинобудівної галузі за ряд років у її зіставленні з промисловий комплексом у цілому. На основі даних про динаміку індексів конкурентоспроможності машинобудування України на зовнішньому ринку зроблено висновки про відсутність її конкурентних переваг. Окреслено основні фактори, що стримують розвиток та модернізацію досліджуваної галузі, визначено основні проблеми її функціонування. Приведено орієнтовний перелік можливих напрямків стабілізації негативної ситуації, яка склалася у машинобудівній галузі. Встановлено, що адекватний комплекс заходів повинен бути проведений не лише на макрорівні, але й на рівні підприємств.

Посилання

Класифікація видів економічної діяльності за КВЕД 2010. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html (дата звернення 19.10.19).

Негруль, Д. А., Ольвінська Ю. О. Статистичний аналіз зносу основних засобів в Україні. Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень : збірник наукових студентських праць. Випуск 4. Частина ІІІ. ОНЕУ. Одеса, 2018. С. 179–184.

Люльов О. В. Формування стратегій розвитку підприємства в умовах незбалансованої економіки : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Сумський державний університет. Суми, 2011. 186 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 19.10.19).

Зарічна Т. С., Тарасова К. І. Машинобудування України: сучасний стан, структура та тенденції розвитку галузі. Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень : збірник наукових студентських праць. Випуск 5. Частина І. ОНЕУ. Одеса, 2019. С. 68–76.

Салоїд С. В. Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / НТУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Київ, 2019. 305 с.

Покровська Н. М. Інтенсифікація економічних процесів на підприємствах машинобудування : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. НТУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Київ, 2018. 336 с.

Ситніченко В. М. Стратегія розвитку машинобудування на основі системи збалансованих показників. НТЦ «СТАНКОСЕРТ». Системи управління. 2013. № 15. С. 78–90.

Короткий Ю. В. Машинобудівна промисловість України: здобутки та перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2015. № 11. С. 117–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_11_28. (дата звернення 30.10.19).

Пігуль Н. Г., Пігуль Є. І. Сучасний стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України. Економіка та суспільство. Мукачівський державний університет, 2018. № 15. С. 444–449.

Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diial'nosti za KVED 2010 (2019), available at: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html (Accessed 19 October 2019).

Nehrul', D. A. and Ol'vins'ka Yu. O. (2018), “Statystychnyj analiz znosu osnovnykh zasobiv v Ukraini”, Statystyka – instrument sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' : zbirnyk naukovykh students'kykh prats', vol. 4, no. III, pp. 179–184.

Liul'ov, O. V. (2011), “Formuvannia stratehij rozvytku pidpryiemstva v umovakh nezbalansovanoi ekonomiky”, Abstract of Ph. D. dissertation, economy and enterprice management, Sumi State University, Sumi, Ukraine.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 19 October 2019).

Zarichna, T. S. and Tarasova, K. I. (2019), “Mashynobuduvannia Ukrainy: suchasnyj stan, struktura ta tendentsii rozvytku haluzi”, Statystyka – instrument sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' : zbirnyk naukovykh students'kykh prats', vol. 5, no. I, pp. 68–76.

Saloid, S. V. (2019), “Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv mashynobuduvannia”, Abstract of Ph. D. dissertation, economy and enterprice management, National Technical Univercity of Ukraine “Igor Sicorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine.

Pokrovs'ka, N. M. (2018), “Intensyfikatsiia ekonomichnykh protsesiv na pidpryiemstvakh mashynobuduvannia”, Abstract of Ph. D. dissertation, economy and enterprice management, National Technical Univercity of Ukraine “Igor Sicorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine.

Sytnichenko, V. M. (2013), “Stratehiia rozvytku mashynobuduvannia na osnovi systemy zbalansovanykh pokaznykiv”, NTTs «STANKOSERT». Systemy upravlinnia. vol. 15, pp. 78–90.

Korotkyj, Yu. V. (2015), “Mashynobudivna promyslovist' Ukrainy: zdobutky ta perspektyvy”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment, vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_11_28. (Accessed 30 October 2019).

Pihul', N. H, and Pihul', Ye. I. (2018), “Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy”, Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 15, pp. 444–449.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи