УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСТОРАНУ

  • A. Y. Mohylova
  • M. L. Sharafost
Ключові слова: ресторан; асортиментна політика; споживачі; потреби; інноваційні продукти; інновації.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей, тенденцій, проблем формування асортиментної політики сучасних ресторанів, а також пошуку шляхів його удосконалення. Виявлено типові проблеми асортиментної політики вітчизняних ресторанів. Визначено, які втрати може принести ресторану дефіцит та надлишок асортименту. Встановлено, що ефективна та оптимальна асортиментна політика ресторану є головною запорукою його успіху на ринку і результативності діяльності. З’ясовано, що завдяки вдалій асортиментній політиці ресторан може збільшити обсяги реалізації, досягнути конкурентних переваг завдяки унікальному асортименту, залучити нових груп споживачів, а також найголовніше підвищити прибутковість. Запропоновано авторські пропозиції щодо удосконалення асортиментної політики вітчизняних ресторанів на основі інноваційного підходу. Сформульовано головні принципи, дотримання яких забезпечить формування ефективної асортиментної політики ресторану.

Посилання

Бутенко О.П. Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку / О.П. Бутенко, Д.О. Стрельченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. – № 56. – С. 18-24.

Гринько Т.В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств сфери послуг / Т.В. Гринько, О.С. Максімчук. // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 255-260.

Гросул В.А. Тенденції сучасного розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні та Харківській області / В.А. Гросул, Т.П. Іванова // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2017. – Вип. 1(49). Том 1. – С. 143-149.

Івашина Л.Л. Перспективи та проблеми кейтерингу в Україні / Л.Л. Івашина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 17. – С. 314-317.

Коваленко Л.Г. Асортиментна політика закладів ресторанного господарства України / Л.Г. Коваленко// Економіка та суспільство. – 2016. – №5. – С. 160-163.

Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): навч. посіб. / М.П. Мальська. – К.: ЦУЛ, 2013. – 304 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Прокопюк А. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі / А. Прокопюк, Ю.Б. Феленчак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 259-265.

П’ятницька Г.Т. Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні / Г.Т. П’ятницька // Економiка та держава. – 2017. – № 9. – С. 66-73.

Butenko, O.P. and Strelchenko D.O. (2016), “State of the Ukrainian restaurant industry and prospects for its development”, Bulletin of the economy of transport and industry, vol. 56, pp. 18-24.

Grinko, T.V. and Maximchuk, O.S. (2015), “Problems and prospects for innovative development of domestic service industry enterprises”, Problems of economy, vol. 1, pp. 255-260.

Grosul, V.A. and Ivanova, T.P. (2017), “Trends in the modern development of the restaurant industry in Ukraine and Kharkiv region”, Scientific Bulletin of Uzhgorod University, vol. 1 (49), pp. 143-149.

Ivashina, L.L. (2017), “Prospects and problems of catering in Ukraine”, Global and national problems of economy, vol. 17, pp. 314-317.

Kovalenko, L.G. (2016), “Assortment policy of restaurants in Ukraine”, Economics and Society, vol. 5, pp. 160-163.

Malska, M.P. (2013), Restoranna sprava: texnologiya ta organizaciya obslugovuvannya turystiv (teoriya ta praktyka) [Restaurant business: technology and organization of tourist services (theory and practice)], Kyiv, Ukraine.

Official site of the State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Prokopiuk, A. and Felenchak, Yu. (2015), “Contemporary trends in the development of the restaurant industry of Ukraine and Poland”, Scientific Bulletin of NLTU Ukraine. vol. 25.4, pp. 259-265.

Pyatnitskaya, G.T. “Contemporary trends in the development of the restaurant industry in Ukraine”, Economy and State. vol. 9. pp. 66-73.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи