НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, НЕДОЛІКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

  • I. Odotiuk
Ключові слова: національна інноваційна система; високотехнологічний сектор; інфраструктура; законодавство; економіка.

Анотація

В статті виконано структурний і функціональний аналіз національної інноваційної системи, визначено основні блоки, які характеризують структуру відтворюваного в Україні інноваційного циклу. Надано характеристику сучасного стану, сформульовано нагальні проблеми та нерозв’язані питання, що вирізняють функціонування кожного з них. В статті запропоновано авторське визначення категорії «національна інноваційна система». Зазначено, що сучасна національна інноваційна система України є неефективною. Причиною тому є функціональна розбалансованість її основних структурних блоків. Автором сформульовано пропозиції щодо змісту і форми реалізації тих заходів державного впливу, котрі, на думку автора, є першочерговими з позиції забезпечення цілісності національної інноваційної системи України і досягнення ефективності відтворення інноваційного циклу в сучасних умовах.

Посилання

Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення : Наук. доп. / В. П. Александрова та ін.; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 2002. - 80 c.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / А. С. Гальчинський [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – Офіц. вид. – Київ: [ІВЦ Держкомстату України], 2004. – 413 с.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад НАН України В.П.Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця, А.І.Даниленка, М.Г.Жулинського [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця, А.А.Гриценка, А.А.Кизима та ін.; НАН України. – К., 2015 – 336 с.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» / за ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, О.М. Ляшенко. – К.: НІСД, 2016. – 688 с.

Aleksandrova, V. P. (2002), Innovatsijnyj rozvytok ekonomiky ta napriamky joho pryskorennia [Innovative development of the economy and directions of its acceleration], In-t ekon. Prohnozuvannia, Kyiv, Ukraine.

Halchynskyj, A.S. (2004), Stratehiia ekonomichnoho ta sotsial'noho rozvytku Ukrainy (2004-2015 rr.) „Shliakhom ievropejs'koi intehratsii” [Strategy for Economic and Social Development of Ukraine (2004-2015) “Towards European Integration”], IVTs Derzhkomstatu Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Heiets, V.M. Kvasniuk, B.Y. and Semynozhenko, V.P. (2007), Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspil'stvu ta ekonomitsi Ukrainy: V 3 t. [21st century strategic challenges to society and economy of Ukraine], Feniks, Kyiv, Ukraine.

Heiets, V.M. Danylenko, A.I. and Zhulynskyj, M.H. (2009), Sotsialno-ekonomichnyj stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy [Socio-economic status of Ukraine: consequences for the people and the state], NVTs NBUV, Kyiv, Ukraine.

Heiets, V.M. Hrytsenko, A.A. and Kyzym, M.O (2015), Innovatsijna Ukraina 2020 [Innovative Ukraine 2020], NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Horbulin, V.P. Vlasiuk, O.S. and Liashenko, O.M. (2016), Analitychna dopovid do Schorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovysche Ukrainy v 2016 rotsi» [Analytical report to the annual message of the President of Ukraine to the Supreme Council of Ukraine "On the internal and external situation of Ukraine in 2016"], NISD, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи