ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Anastasiia Duka
  • Grygoriy Starchenko
Ключові слова: національні проекти; проектно-орієнтований підхід; інструмент; реалізація національних проектів; управління реалізацією національних проектів.

Анотація

У статті досліджено використання проектно-орієнтованого підходу як інструменту реалізації політики економічного зростання в державі. Можливості проектно-орієнтованого підходу дозволяють визнати його перспективним інструментом реалізації національних проектів розвитку який посилює зміцнення та ефективне використання інноваційного потенціалу, створює сприятливі умови для залучення інвестицій в базові галузі економіки та розширення інноваційної інфраструктури. В статті розкритий економічний зміст дефініцій «проектно-орієнтоване управління» та «інноваційна модель розвитку», запропоноване визначення поняття «проекти інноваційного розвитку національної економіки», вказано на їх важливість як джерела розвитку національної економіки. Охарактеризовано економічну сутність та важливість реалізації національних проектів у пріоритетних галузях економіки. Визначено основні проблеми та ризики реалізації національних проектів розвитку. Досліджено основні міжнародні рейтинги України, що характеризують перспективи для реалізації національних проектів розвитку. Визначено основні проблемні аспекти реалізації національних проектів в Україні.

Посилання

Бережний Я. В. Інституційно-правова основа формування системи стратегічного планування в Україні. Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. Акад. муніцип. упр. 2011. Вип. 1, с. 23–32.

Бережний Я. В., Жаліло Я. А., Покришка Я. С. Політика реалізації національних проєктів: перспективи розвитку в Україні. Економіка України. 2013. № 10 (623), с. 32–44.

Сімків Л. Є. Національні проекти в системі інструментів реалізації регіональної політики економічного зростання. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 9, с. 792–797.

Тернер Дж. Родни Руководство по проектно-ориентированному управлению; пер.с англ. под общ. ред. В.И. Воропаева. Москва : издательский дом Гребенникова, 2007. 552 c.

Старченко Г. В. Інноваційна модель розвитку економіки України: проектно-орієнтований підхід. Ефективна економіка. 2019. 8 – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7226 (дата звернення: 26.10.2019).

Starchenko G.V. Proactive management of projects of innovative development of the national economy. Сolloquium-journal. 2019. Część 6. №18 (42), с. 33-35.

Про заходи щодо визначення і реалізації проєктів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку : Указ Президента України від 8 вересня 2010 р. № 895. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895/2010.

The Global Competitiveness Report 2019 / editor K. Schwab : World Economic Forum, 2019. 650 c.

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80/print (дата звернення: 26.10.2019).

Національні проекти у стратегії економічної модернізації України / Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Бережний Я. В., Павлюк А. П. та ін. Київ : НІСД, 2013. 57 c.

Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки : Розпорядження КМУ від 14.08.2013 р. №843-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-р.

Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проєктів: постанова КМУ від 14 серпня 2013 р. № 715. 2013 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-п.

Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 6 вересня 2012 року №5205-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.

Круглий стіл "Національні проекти в новій економічній моделі України" URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1572/ (дата звернення: 26.10.2019).

Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України -> Державна інвестиційна політика URL: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=Investitsiino-innovatsiinaPolitika (дата звернення: 26.10.2019).

Філіпова Н. В., Старченко Г. В. Державно-приватне партнерство як фінансовий механізм забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. Інфраструктура ринку. 2019. № 33, с. 125–132.

Berezhnyj, Ya. V. (2011), “Institutional legal basis for the formation of a system of strategic planning in Ukraine”, Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypal'noho upravlinnia : zb. nauk. pr. Akad. munitsyp. upr, vol. 1, pp. 23–32.

Berezhnyj, Ya. V., Zhalilo Ya. A. and Pokryshka, R. F. (2013), “The policy of realization of national projects: perspectives of development in Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 32–44.

Simkiv, L. Ye. (2017), “National projects in the system of instruments of regional policy of economic growth implementation”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 792–797.

Terner, Dzh. Rodni. (2007), Rukovodstvo po proektno-orientirovannomu upravleniju; per.s angl. pod obshh. red. V.I. Voropaeva [Project Oriented Management Guide], izdatel'skij dom Grebennikova, Moskva, Russia.

Starchenko, G. V. (2019), “Innovative model of economic development of Ukraine: project-oriented approach”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7226 (Accessed 26 October 2019).

Starchenko, G. V. (2019), “Proactive management of projects of innovative development of the national economy”, Сolloquium-journal, część 6, vol. 18, pp. 33–35.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Decree of the President of Ukraine "On measures to identify and implement projects in priority areas of socio-economic and cultural development", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895/2010 (Accessed 26 October 2019).

Schwab, K. (2019), The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, /Geneva, Switzerland.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Strategy for the development of the sphere of innovation for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80/print (Accessed 26 October 2019).

Zhalilo, Ya. A. Pokryshka, D. S. Berezhnyj, Ya. V. and Pavliuk, A. P. (2013), Natsional'ni proekty u stratehii ekonomichnoi modernizatsii Ukrainy [National projects in the strategy of economic modernization of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the list of priority sectors of the economy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-р (Accessed 26 October 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Procedure for selection, approval and registration of investment projects in priority sectors of the economy and requirements for such projects”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-п (Accessed 26 October 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On Stimulating Investment into Top-Priority Sectors of Economy for the Purpose of Creating New Workplaces", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17 (Accessed 26 October 2019).

The official site of The National Institute of Strategic Studies (2019), “Round table «National projects in the new economic model of Ukraine»“, available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/1572 (Accessed 26 October 2019).

The official site of of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), “State investment policy”, available at: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=Investitsiino-innovatsiinaPolitika (Accessed 26 October 2019).

Filipova, N. V. and Starchenko, G. V. (2019), “Public-private partnerships as financial mechanism of providing innovative development of the national economy”, Infrastruktura rynku, vol. 33, pp. 125–132.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи