НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

  • I. Sazonets
  • V. Dzhyndzhoian
Ключові слова: соціум; соціальна реальність; туристичні компанії; туризм; подорожі; функції; наукові підходи.

Анотація

Анотація У статті здійснено обґрунтування напрямів реалізації соціальної складової туристичними підприємствами в сучасних соціально-економічних умовах. Встановлено, що інтерес сучасних дослідників до проблеми конкретизації науково-методичних підходів до визначення функцій туристичних підприємств віддзеркалюють ідеї декількох методологічних течій, а саме: маркетинговий, соціологічний, культурологічний, економічний підходи. Разом з тим проблема дослідження соціальних векторів функціонування туристичних компаній залишилася поза межами наукових розвідок вчених. Резюмовано, що сучасний туризм є особливою соціальною сферою економіки, потужною індустрією, яка виробляє до 10% світового валового продукту, в якій зайняті мільйони співробітників та залучені величезні капітали.У якості продукції туристичних компаній виступають результати діяльності, спрямованої на організацію дозвілля, рекреації, відпочинку і лікування населення, і яка реалізується за допомогою виконання наступних функцій: виробництво послуги, продаж (збут), маркетинг, організація виробничого процесу, фінансово-господарська діяльність. Узагальнено, що сучасний туризм потребує вивчення умов, що визначають масовість туризму, формування цілих туристичних потоків на основі їх соціального статусу.

Посилання

Данильчук В.Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий: монографія. Донецк, ин.-т экономики промышленности НАН Украины, 2006. 240 с.

Васіліха Н.В., Мельник І. М. Особливості та сучасні аспекти функціонування ринку туристичних послуг. Торгівля, комерція, підприємництво. 2011. Вип.13. С 122-125.

Воскресенська О.Є. Формування системи стратегічного маркетингового управління на туристичних підприємствах в умовах ринкової невизначеності: дис. канд.. екон. наук, 08.00.04. Херсон, Херсонський національний технічний університет, 2013. 220 с.

Воскресенська О.Є. Витрати та ефективність діяльності суб’єктів туристичного бізнесу України. Економічні інновації. 2013. Вип. 54. С.43-48.

Джинджоян В.В. Информатизация системы управления предприятием. Современный научный вестник. 2014. № 39. С. 90-98.

Іванчук С.І. Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах туристичної галузі. Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. 2013. №17. С. 303-310.

Игнатьев А.В. Формирование и реализация инновационной стратегии развития туристического предприятия. М.: УРАО, 2010. 341с.

Изотова М.А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме. М.: Научная книга, 2006. 136 с.

Кравців В.С. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. Львів: Наукове видання ІРД НАН України, 1999. 78 с.

Максимюк М.Н. Оценка влияния и перспективы развития индустрии туризма в Украине. Культура народов Причерноморья. 2012. №235. С. 55-61.

Мальська М.П. Менеджмент туризму. К.: Знання, 2003. 546 с.

Мацука В.М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні. Вісник Маріупольського державного університету «Серія економіка». 2011. Вип.1. С.43-49.

Сардак С.Е. Маркетинг: навч. посіб. / С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. – Дніпро: Інновація, 2018. – 242 с.

Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. Tryfonova, O. (2018), “Current trends in global demographic processes”. Problems and Perspectives in Management, LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Vol. 16, Is. 1, pp. 48–57.

Danylchuk, V.F. (2006), Osobennosty formyrovanyia y razvytyia turystycheskykh predpryiatyj [Features of the formation and development of tourism enterprises], yn.-t ekonomyky promyshlennosty NAN Ukraynu, Donetsk, Ukraine.

Vasilikha, N.V. and Melnyk, I. M. (2011), “Peculiarities and special aspects of the tourist services market”, Trading, commercial, commercial, retail, Vol. 13, pp. 122-125.

Voskresenska, O.I. (2013), Osoblyvosti ta suchasni aspekty funktsionuvannia rynku turystychnykh posluh [Formulation of a system of strategic marketing management in tourist enterprises in the minds of market uninterestedness], Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, Kherson, Ukraine.

Voskresenska, O.I. (2013) , “Vitrati and the effectiveness of the dubility of the tourist business of Ukraine”, Ekonomichni innovatsii, Vol. 54, pp.43-48.

Dzhindzhoyan, V.V. (2014), “Informatization of enterprise management system”, Modern scientific bulletin: scientific-theoretical and practical journal, LLC Rusnaukkniga, Vol. 39, pp. 90-98.

Ivanchuk, S.I. (2013), “Peculiarities of marketing on tourist tourism facilities”, Visnyk Donetskoho instytutu turystychnoho biznesu, Vol. 17, pp. 303-310.

Yhnatev, A.V. (2010), Formyrovanye y realyzatsyia ynnovatsyonnoj stratehyy razvytyia turystycheskoho predpryiatyia [Formation and implementation of an innovative development strategy for a tourism enterprise], URAO, Moscow.

Yzotova, M.A. (2006), Ynnovatsyy v sotsyokul'turnom byznese y turyzme [Innovations in the socio-cultural business and tourism], Nauchnaia knyha, Moscow.

Kravtsiv, V.S. (1999), Naukovo-metodychni zasady reformuvannia rekreatsiinoi sfery [Science-methodical ambush the reform of the recreational sphere], IRD NAN, Lviv, Ukraine.

Maksymiuk, M.N. (2012), “Assessment of the impact and development prospects of the tourism industry in Ukraine”, Kultura narodov Prychernomoria, Vol. 235, pp. 55-61.

Malska, M.P. (2003), Menedzhment turyzmu [Tourism Management], Znannia, Kiev, Ukraine.

Matsuka, V.M. (2011), “Nowadays trends and prospects for tourism development in Ukraine”, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu “Seriia ekonomika”, Vol. 1, pp.43-49.

Sardak, S.Е. and Dzhyndzhoian, V.V. (2018), “Marketynh” [Marketing], Innovation, Dnipro, Ukraine.

Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. and Tryfonova, O. (2018), “Current trends in global demographic processes”, Problems and Perspectives in Management, LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Vol. 16, Is. 1, pp. 48–57.

Опубліковано
2019-12-02
Номер
Розділ
Статьи