УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Yuliia Smalii
  • Viktoriia Benchak
  • Tetiana Polova
Ключові слова: облік; контроль; виробничі запаси; рух; наявність; інвентаризація; аудит; удосконалення

Анотація

У статті виявлено проблеми обліку та контролю виробничих запасів на підприємствах. Здійснено визначення завдань обліку і контролю, встановлено їх особливості та «вузькі місця». Виявлено, що категорія «запаси» – це не лише об’єкт обліку, але й важливий об’єкт управління.Доведено, що одним із найдієвіших інструментів виявлення резервів підвищення ефективності використання запасів та управління ними є чітка організація їх бухгалтерського обліку. Визначено, що виробничі запаси є дуже важливим елементом діяльності будь-якого підприємства. Зазначено напрями підвищення ефективності використання та руху виробничих запасів підприємств, організації дієвого документообігу щодо їх обліку і внутрішнього контролю. Проведено аналіз та запропоновано шляхи удосконалення первинного обліку використання, оцінки та руху виробничих запасів.

Посилання

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства Фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 15.10.2019)

Бойцова М. Усе про облік запасів / М. Бойцова, О. Маханько, Я. Клиженко; 2-е вид., перероб. і доп. – Харків : Фактор, 2014. – 160 с

Максименко І. Я. Особливості бухгалтерського обліку товарних запасів в системі управління торгівельним підприємством. Economics and finance. 2016. № 9. С. 228-230. URL: http://conferencii.com/files/archive/2016-09.pdf (дата звернення: 15.10.2019)

Світлична В. Ю. Актуальні проблеми організації і ведення обліку виробничих запасів підприємствами України [Електронний ресурс] / В. Ю. Світлична. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/716 (дата звернення: 15.10.2019)

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н. М. Ткаченко; 5-е вид., доп. і перероб. – Київ : Алерта, 2011. – 976 с.

Шум М. А., Гулько К. С. Особливості обліку та аналізу виробничих запасів на підприємствах України в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 4. С. 166-169.

Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Accounting Standard 9 Сurrent assets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 15 Oct 2019).

Boytsova, M. Makhanko, O. and Klyzhenko, YA. (2014), Use pro oblik zapasiv [All about stock records], Faktor, Kharkiv, Ukraine.

Maksy`menko, I.Ya. (2016), “Features of inventory accounting in the trading enterprise management system”, Economics and finance, vol. 9, pp. 228-230, available at: http://conferencii.com/files/archive/2016-09.pdf (Accessed 15 Oct 2019).

Svitlychna, V.Yu. (2010), “Actual problems of theorganization and maintenance of inventory of inventoriesby enterprises of Ukraine”, available at: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/716 (дата звернення: 15.10.2019)

Tkachenko, N.M. (2011), Bukhhalterskyy finansovyy oblik, opodatkuvannya i zvitnist [Accounting Financial Accounting, Taxation and Reporting], Alerta, Kyiv, Ukraine.

Shum, M. A. and Gul`ko, K.S. (2017), “Features of accounting and analysis of inventories at Ukrainian enterprises in modern conditions”, Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu, vol. 4, pp.166-169.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи