ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ

  • L. Nyzova
  • N. Zolotarova
Ключові слова: Органічне виробництво; рослинництво; собівартість; первинна документація; аналітичні рахунки; маркування; органічні стандарти; капітальні витрати; посадова інструкція; облікова політика

Анотація

Метою дослідження було визначення основних проблем обліку виробництва органічної продукції рослинництва та можливих шляхів їх усунення.У ході дослідження були вивчені праці вітчизняних та зарубіжних науковців з цього питання, проаналізовано дані зі статистичних матеріалів, останніх новин у галузі сільського господарства. Також було застосовано метод порівняння показників різних країн, аналітичний метод. Використано наочний метод подачі інформації у вигляді графіків, схем.У статті вказано проблеми обліку виробництва органічної продукції рослинництва та наведено способи їх вирішення. Зокрема, головними є правильне ведення документації, аналітика рахунків бухгалтерського обліку, наявність чітко прописаних пунктів облікової політики та доцільність посади бухгалтера з обліку продукції органічного походження. Дослідження є корисним для науки бухгалтерського обліку, оскільки розкриває сутність ще не вирішених проблем у сфері органічного виробництва та пропонує варіанти їх усунення через покращення облікових процесів.Вдосконалення ведення бухгалтерського обліку органічної продукції рослинництва на підприємствах допоможе у правильному визначенні собівартості цієї продукції, формуванні її ціни, визначення доходів та витрат. Відповідно, це призведе до більш точного формування фінансового результату від цієї діяльності, а також при налагодженні витрат на виробництво – до покращення цього результату.

Посилання

Бойко Л.О. Виробництво органічної продукції – запорука продовольчої безпеки України. - Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», Херсонський державний аграрний університет, 2018. - с. 125-126.

Вимоги до сертифікації органічного рослинництва. URL: http://www.organicstandard.com.ua/files/cropproduction/ua/

Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 03.07.2019 № 2740-VIII зі змін. та доповн. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19

Мороз Ю.Ю. Організація обліку виробництва і обігу органічної сільськогосподарської продукції і сировини. - Тези ХІІ-ої Міжнародної наукової конференції «Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління», 24- 25 жовтня 2013 р., Житомир: ЖДТУ, 2013.

Органічне виробництво в Україні впевнено рухається вперед: http://www.bakertilly.ua/news/id1402

Органічний ринок в Україні – аналітика. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/415-organichniy-rinok-v-ukrayini--analitika

Писаренко В.М. Органічне землеробство для приватного сектора. – Писаренко В.М., Писаренко П.В. – Науково-популярне видання «Полтава», Громадська спілка «Полтавське товариство сільського господарства», 2017.

Стан органічного виробництва в Україні (аналіз 05.11.2018). URL: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/stan-organichnogo-virobnictva-v-ukraini-analiz-5-11-2018

Томашевська О.А. Органічне виробництво в світі: реалії та перспективи. – Журнал «Інноваційна економіка», Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький економічний університет, Інститут економіки, технологій і підприємництва, Національна академія аграрних наук України, Інститут кормів та сільського господарства Поділля, 2013.

Удосконалення інформаційної бази обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції і сировини. URL: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_4_2014_04_17_18/udoskonalennja_informacijnoji_bazi_obliku_virobnictva_organichnoji_silskogospodarskoji_produkciji_i_sirovini/54-1-0-930

Федерація органічного руху України. URL: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29

Boyko L.O. (2018) Vyrobnytstvo orhanichnoyi produktsiyi – zaporuka prodovolchoyi bezpeky Ukrayiny [Organic production is the key to Ukraine's food safety]. Proceedings of the Second All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference «Public Administration and Administration in the Process of Economic Reforms» (Ukraine, Kherson, October 17, 2018) Kherson: Kherson State Agrarian University, р.p. 125-126.

Organic Standart (2016) Vymohy do sertyfikatsiyi orhanichnoho roslynnytstva [Requirements for certification of organic plant growing]. Organic Standart (electronic journal) vol. 8, no. I.1-RQ-01-A. Available at: http://www.organicstandard.com.ua/files/cropproduction/ua/ (accessed October 13, 2019)

Zakon Ukrayiny «Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannya orhanichnoyi produktsiyi» vid 03.07.2019 № 2740-VIII zi zmin. ta dopovn. [Law of Ukraine «On Basic Principles and Requirements for Organic Production, Circulation and Labeling of Organic Products» of 03.07.2019 No. 2740-VIII on amendments and additions] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (accessed October 13, 2019)

Moroz YU.YU. Orhanizatsiya obliku vyrobnytstva i obihu orhanichnoyi silskohospodarskoyi produktsiyi i syrovyny [Organization of accounting of production and circulation of organic agricultural products and raw materials]. Proceedings of the XIIth International Scientific Conference «Accounting, Economic Analysis and Control in the Formation and Development of Modern Management Concepts» (Ukraine, Zhytomyr, October 24-25, 2013) Zhytomyr: ZhSTU, р.р. 259-260.

Baker Tilly Ukraine (2018) Orhanichne vyrobnytstvo v Ukrayini vpevneno rukhayetʹsya vpered [Organic production in Ukraine is confidently moving forward]. Baker Tilly Ukraine (electronic journal) Available at: http://www.bakertilly.ua/news/id1402 (accessed October 13, 2019)

Trofimtseva O. (2018) Orhanichnyy rynok v Ukrayini – analityka [Organic market in Ukraine - analytics]. Haryacha ahropolityka (electronic journal) Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/415-organichniy-rinok-v-ukrayini--analitika (accessed October 13, 2019)

Pisarenko V.M., Pisarenko P.V. (2017) Orhanichne zemlerobstvo dlya pryvatnoho sektora [Organic farming for the private sector]. Orhanichne zemlerobstavo dlya pryvatnoho sektora [Organic farming for the private sector]. Poltava: Public Association «Poltava Society of Agriculture», р.р. 132-138.

Informatsiyno-analitychna systema «Ahrariyi razom» (2018) Stan orhanichnoho vyrobnytstva v Ukrayini (analiz 5.11.2018) [The state of organic production in Ukraine (analysis 5/11/2018)]. Informatsiyno-analitychna systema «Ahrariyi razom» (electronic journal) Available at: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/stan-organichnogo-virobnictva-v-ukraini-analiz-5-11-2018 (accessed October 13, 2019).

Tomashevskaya O.A. (2013) Orhanichne vyrobnytstvo v sviti: realiyi ta perspektyvy [Organic production in the world: realities and prospects]. Journal «Innovative Economics», vol. 6, no. 44, p.p. 160-164.

Mazur N. (2014) Udoskonalennya informatsiynoyi bazy obliku vyrobnytstva orhanichnoyi silsko-hospodarskoyi produktsiyi i syrovyny [Improvement of information base for accounting of production of organic agricultural products and raw materials]. Science club «SOPHUS» (electronic journal) Available at: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_4_2014_04_17_18/udoskonalennja_informacijnoji_bazi_obliku_virobnictva_organichnoji_silskogospodarskoji_produkciji_i_sirovini/54-1-0-930 (accessed October 13, 2019).

Federatsiya orhanichnoho rukhu Ukrayiny (2018). Orhanik v Ukrayini [Organic in Ukraine]. Federatsiya orhanichnoho rukhu Ukrayiny (electronic journal) Available at: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 (accessed October 13, 2019).

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи