ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ВЛАСНИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

  • Artur Shirinian
  • Lada Shirinian
Ключові слова: ключові показники ефективності; страховий ринок України; власники страхових компаній; чистий прибуток; частка адміністративних витрат у валових страхових платежах; рентабельність власного капіталу

Анотація

Вступ. Страховий ринок України є одним з прикладів, де власники страхових компаній оцінюють доцільність вкладення коштів у страховий бізнес на основі його ефективності. Водночас ключові показники ефективності (КПЕ) дотепер не розроблено повною мірою і фактично не застосовуються для оцінювання страхового ринку. Актуальною є проблема оцінки ефективності страхового ринку з позицій різних учасників страхування, інвесторів і власників страхових компаній. Представлена робота є продовженням циклу праць стосовно оцінки ефективності функціонування страхового ринку України.Метою роботи є розробка системи ключових показників ефективності функціонування страхового ринку України для інвесторів-власників страхових компаній, яка б давала змогу оцінити рівень віддачі вкладених коштів і отримати комплексну характеристику результатів, що досягаються учасниками на страховому ринку.Методологія дослідження базується на використанні статистичного аналізу для проведення оцінок КПЕ на макроекономічному рівні страхового ринку і фінансового аналізу в частині розрахунків на мікроекономічному рівні. Кількість КПЕ оптимально обмежено першорядними показниками, які найбільш суттєво впливають на результативність та рішення потенційних інвесторів і власників страхових компаній. Доступність даних для розрахунку КПЕ на макроекономічному рівні забезпечено за допомогою даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а на мікроекономічному рівні – даних страхових компаній.Результати. У роботі розроблено і класифіковано КПЕ функціонування страхового ринку України з позицій власників страхових компаній, серед яких: чистий прибуток, частка адміністративних витрат у валових страхових платежах, рентабельність власного капіталу. Для кожного КПЕ наведено математичне формулювання і умову забезпечення ефективності. За даним підходом передбачено можливість застосовування розроблених KПЕ як для оцінки всього страхового ринку, так і окремої страхової компанії.Аналіз, проведений за даними 2017-2018 рр., виявляє задовільну ефективність за показником прибутку та неефективність за показником рентабельності власного капіталу ROЕ. Такий результат свідчить про низьку привабливість інвестицій в страхову галузь України на теперішньому етапі розвитку.

Посилання

Performance_indicator. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator.

Drucker F. P. Management: Tasks, Responsibilities and Practices (1973) Русскоязычное издание: Переклад з англ. Москва : ООО "И.Д. Вильямс", 2008. 992 с.

Sinn H.-W. The efficiency of insurance market. European economic review. 1978. № 11. P. 321–341.

Шірінян Л.В., Шашенко О.В., Шірінян А.А. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів. Бізнес-Інформ. 2019. №7. С. 250-360.

Шірінян Л.В., Шірінян А.А. Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для держави. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 158-164.

Большунова Т.В. Критерии и показатели оценки социальной эффективности страхования. Вестник Томского государственного университета. 2008. № 10. С. 195–197.

Прокопьева Е.Л. Оценка эффективности страхового сектора: методы и подходы. Финансы и кредит. 2016. № 12. С. 50–60.

Ермоленко Г.Г., Синицина Е.А. Комплексная оценка эффективности страховых услуг. Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2016. №1. С. 51–55.

Садков В.Г., Федякова Н.И. Системные основы развития страховых отношений и обоснование общественной эффективности системы страхования. Финансы и кредит. 2007. № 24. С. 43–52.

Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. М.: Инфра-М, 2013. 255 с.

Eling M., Huang W. An Efficiency Comparison of the Non-life Insurance Industry in the BRIC Countries. Working papers on risk management and insurance. University of St. Gallen. Institute of Insurance Economics. №94 – November 2011. 32p.

Weiss M.A. International P/L Insurance Output, Input and Productivity Comparisons. Geneva Papers on Risk and Insurance Theory. 1991. 16. Р. 179–200.

Bertoni F., Croce A. The Productivity of European Life Insurers: Best-practice Adoption vs. Innovation. The Geneva Papers. 2011. 36. P.165–185.

Демченко В.М. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального страхування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. 2014. Вип. 1 (105). С.131-135.

Тельнова Г.В. Ефективність страхової діяльності: теоретичне наповнення та перспективи вдосконалення оцінювання. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємство». 2015. 1(82). С.171-174.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Офіційний сайт. URL: http://www.nfp.gov.ua.

Національний стандарт України. ДСТУ ІSО:9000:2015. Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне. Київ: видання «УкрНДНЦ». 2016. 45с.

Національний стандарт України. ДСТУ ІSО:9001:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Видання офіційне. Київ: видання «УкрНДНЦ». 2016. 22с.

Performance_indicator. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator.

Drucker, F. P. (2008) Management: Tasks, Responsibilities and Practices. Russian Edition-Moskow: LLC "I.D. Williams", Russia.

Sinn, H.-W. (1978). “The efficiency of insurance market”. European economic review, № 11, pp. 321–341.

Shirinyan, L.V., Shashenko, O., Shirinian, A.A. (2019). “Economic and legal analysis of the placement of insurance reserves of insurance companies and reinsurance with non-residents”. Business Inform, №7, pp. 250-260.

Shirinyan, L.V., Shirinian, A.A. (2019). “Key indicators of efficiency of functioning insurance market for the state”. Business Inform, №8, pp. 158-164.

Bolshunova, T.V. (2008). “Criteria and indicators for assessing the social effectiveness of insurance”. Bulletin of Tomsk State University, № 10, pp. 195–197.

Prokop’eva, E.L. (2016). “Evaluating the efficiency of the insurance sector: methods and approaches]. Finance and credit, № 12, pp. 50-60.

Ermolenko, G. G., Sinitsyna, E. A. (2016). “Integrated assessment of insurance services efficiency”. Scientific bulletin: Finance, banks, investments, № 1, pp. 51–55.

Sadkov, V.G., Fedyakova, N.I. (2007). “The systemic basis for the development of insurance relations and the rationale for the social effectiveness of the insurance system”. Finance and credit, № 24, pp. 43–52.

Panov, M. M. (2013). Otsenka deyatel'nosti i sistema upravleniya kompaniyey na osnove KPI [Performance evaluation and company management system based on KPI]. Moskow: Infra-M, Russia.

Eling, M., Huang, W. (2011,). An Efficiency Comparison of the Non-life Insurance Industry in the BRIC Countries. Working papers on risk management and insurance. University of St. Gallen. Institute of Insurance Economics. №94 – November, 32p.

Weiss, M. A. (1991). International P/L Insurance Output, Input and Productivity Comparisons. Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 16, pp. 179–200.

Bertoni, F., Croce, A. (2011). The Productivity of European Life Insurers: Best-practice Adoption vs. Innovation. The Geneva Papers, 36, pp. 165–185.

Demchenko, M.V. (2014). “Methodological approaches to the assessment of the insurance companies’ efficiency in endowment insurance. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. Problems of Ukraine's integration into the global financial space, Issue 1 (105), pp. 131-135.

Telnova, G.V. (2015). “Effectiveness of insurance activities: theoretical content and prospects for improving evaluation”. State and regions. «Economy and Enterprise» Series, 1 (82), pp. 171-174.

National Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine. Available at: http://www.dfp.gov.ua.

Natsionalnyy standart Ukrayiny [National standard of Ukraine] (2016). DSTU ISO: 9000: 2015. Systemy upravlinnya yakistyu. Vymohy [DSTU ISO: 9000: 2015. Quality management systems. Requirements]. Kyiv: Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality. Ukraine.

Natsionalnyy standart Ukrayiny [National standard of Ukraine] (2016). DSTU ISO: 9001: 2015. Systemy upravlinnya yakistyu. Osnovni polozhennya ta slovnyk terminiv [ DSTU ISO: 9001: 2015. Quality management systems. Basic terms and glossary]. Kyiv: Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality. Ukraine.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи