ПЛАНУВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Yuliia Malakhova
Ключові слова: Податкове навантаження; інвестиційна активність; коефіцієнт податкового навантаження; автотранспортне підприємство; планування

Анотація

В статті розроблено алгоритм планування джерел фінансування інвестиційних витрат підприємства в залежності від співвідношення між інтегральним коефіцієнтом податкового навантаження та його граничним значенням. Так, якщо очікується прибуткова діяльність підприємства, і коефіцієнт податкового навантаження більший за його граничне значення, то можливості інвестиційної активності обмежується власними коштами. Якщо ж коефіцієнт менший за граничне значення, то можливе запозичення коштів, що розширює обсяги інвестиційної діяльності. При цьому алгоритмом передбачено необхідність врахування рівня фінансових ризиків, пов’язаних з кредитуванням. Здійснено розрахунок рентабельності власного капіталу, як показника інвестиційної привабливості підприємства, за трьома варіантами прогнозу. Результати розрахунків показали можливість збільшення капітальних інвестицій за рахунок зменшення податкового тиску на підприємство, яке обумовлено, в першу чергу, зростанням бази нарахування.

Посилання

Богославець Т.І. Аналіз податкового навантаження та його вплив на кінцеві результати діяльності суб'єкта господарювання / Т.І. Богославець // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч. 1. – К.: НТУ, 2012. – Вип. 19. – С. 1-5.

Малахова Ю.А. Обґрунтування граничного значення коефіцієнта податкового навантаження на підприємствах вантажного автомобільного транспорту / Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг.нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг.нац. технол. ун-т., 2015. - №3(3). - С. 280-284.

Малишкін О. Коефіцієнт податкового навантаження на мікро-рівні: розрахунок та застосування / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С.18 – 25.

Меліхова Т.О. Удосконалення методів аналізу податкового навантаження та господарської діяльності підприємств// Наукові праці КНТУ. Економічні науки.-2010. – вип.17.- c.40-45

Новіков М.А. Порівняльний аналіз методик визначення податкового навантаження та шляхи їх удосконалення// Сталий розвиток економіки.-2011. - №7 – с.284-288.

Новосельська Л. І. Методи оцінювання рівня податкового навантаження підприємств / Л. І. Новосельська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.10. - С. 239-244.

Ткаченко В. В. Аналіз впливу податків за рахунок собівартості продукції на економічні результати діяльності підприємства // Економіка підприємства. – 2010. – вип.11. – с.34-37.

Bohoslavets T. I. (2012), “Analysis of the tax burden and its impact on the ultimate results of an entity's activities”, Bulletin of the National Transport University: In 2 parts: Part 1, vol. 19, рр.1-5.

Malakhova Yu.A. (2015), “Substantiation of the limit value of the tax factor at the enterprises of freight road transport”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia: naukovyi zhurnal, vol.3(3), pp.280-284.

Malyshkin O. (2015), “Micro-level tax burden: calculation and application”, Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 1, pp.18-25.

Melikhova T.O. (2010), “Improvement of methods of analysis of tax load and economic activity of enterprises”, Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, vol.17, pp. 40-45.

Novikov M.A. (2011), “Comparative analysis of methods of determining the tax burden and ways to improve them”, Stalyi rozvytok ekonomiky, vol.7, pp.284-288.

Novoselska L. I. (2013), “Methods of estimating the level of tax burden of enterprises”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 23.10, pp. 239-244.

Tkachenko V. V. (2010), “Analysis of the impact of taxes at the cost of production on the economic results of the enterprise”, Ekonomika pidpryiemstva. vol.11, pp.34-37.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи