РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • V. I. Lazarenko
Ключові слова: нормативно-правова база; спільна аграрна політика; екологічний маркетинг; органічний сектор; сільське господарство; євроінтеграція

Анотація

У даній статті проаналізована система органічного законодавства України та інші нормативно-правові акти, що регулюють ринкові, економічні та соціальні відносини в органічному сільському господарству та здійснена їх оцінка з позиції концептуального підходу екологічного маркетингу та розвитку органічного виробництва на основі використання його механізмів та принципів. В ході здійснення даного аналізу визначено її наявні переваги та недоліки, а також виокремлено шляхи удосконалення ключових проблем в контексті підвищення конкурентоспроможності вітчизняної органічної галузі на ринках країн Європейського Союзу в умовах загальних процесів європейської інтеграції. Висвітлено та оцінені підходи до вирішення законодавчих проблем в частині контролю за дотриманням умов виробництва та якістю органічної продукції серед країн Європейського Союзу як з боку законотворчої сторони так і з боку комфорту та ефективності діяльності окремого суб’єкта господарювання в даних умовах і їхній вплив на споживача та його поведінку на ринках органічної продукції. Також упродовж даного дослідження приділено значну увагу питанню оцінки набору нормативно-правових актів та директив Європейського Союзу, а саме спільної аграрної політики, її теперішній етап, переваги та недоліки з ретроспективою минулих періодів. Під час цього дослідження також було вивчено питання ступеня виконання взятих на себе забов’язань з боку України щодо імплементацій угод та директив в рамках даної системи зокрема. Здійснений порівняльний маркетинговий аналіз методом експертних оцінок щодо конкурентних переваг суб’єктів господарювання вітчизняної органічної галузі з аналогічними європейськими підприємствами та здійснений маркетинговий бентч-маркінг на базі цього аналізу, що представлений у графічному вигляді. Виходячи з даних цього аналізу, визначені ключові проблеми, що стоять на заваді підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств органічного сільського господарства, що мають на меті охопити нові ринки збуту та здійснювати ефективну діяльність на них, із використанням найбільш вигідної для себе стратегії.

Посилання

Вінська О.Й. Особливості сучасного стану реалізації Спільної Аграрної Політики Європейського Союзу. Екон. Простір, 2010, №40, с. 5-19.

Горюнова Є.О. Євроінтеграція: навч.посіб. К.: Академвидав, 2013, 224с.

Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: наслідки для України. Інститут Економічних досліджень та Політичних консультацій. Німецька консультативна група при Уряді України. Режим доступу: http://ier.kiev.ua.

Клименко І.В. Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України. Аналітична доповідь. Ус І.В. К.: НІСД, 2011,19 с.

Overview of CAP Reform 2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf

The history of the CAP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm

Munch J. 2005: Financing the CAP. The power point presentation to the University of Gottingen’s students during the visit to the European Commission, Brussels, February 2005.

Мельник В.О. Зарубіжний досвід правового регулювання органічного виробництва (порівняльно-правовий аспект). Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право, 2014, Вип. 197 (2). с. 79-90.

Регламент (ЄС) № 2092/91 від 24 червня 1991 року. Режим доступу : https://pureflora.net/novosti/postanova-radi-ees-2092-91оку

Eurostat (2015): Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3]. Eurostat, Luxembourg] – Режим доступу: http://ec.europa.eu.

Vinskaya, O.Y. (2010), “Features of the current state of implementation of the Common Agricultural Policy of the European Union”, Econom. Space, vol. 40, pp. 5-19.

Goryunova, E.A. (2013), Yevrointehratsiya: navch. posib. [European Integration: Tutorial], Kyiv, Ukraine, Akademvidav.

German Advisory Group to the Government of Ukraine (2019), “Evolution of the EU Common Agricultural Policy: Implications for Ukraine. Institute for Economic Research and Policy Consulting”, available at: http://ier.kiev.ua (Accessed 25 Sept 2019).

Klimenko, I.V. (2011), Spilna ahrarna polityka Yevropeyskoho Soyuzu: mozhlyvosti ta vyklyky dlya Ukrayiny. Analitychna dopovid. [The Common Agrarian Policy of the European Union: Opportunities and Challenges for Ukraine. Analytical report], NISD, Kyiv, Ukraine.

Agricultural Brief on CAP (2013), “Overview of CAP Reform 2014-2020”, available at: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf (Accessed 25 Sept 2019).

European Commission (2019), “The history of the CAP”, available at: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm (Accessed 25 Sept 2019)..

Munch, J. (2005), Financing the CAP. The power point presentation to the University of Gottingen’s students during the visit to the European Commission, Brussels, Belgium.

Melnyk, V.A. (2014), “Foreign experience of legal regulation of organic production (comparative legal aspect)”, Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Right, vol. 197 (2), pp. 79-90.

EU (1991), “Regulation (EU) No 2092/91 of 24 June 1991”, available at: https://pureflora.net/news/postanova-radi-ees-2092-91 (Accessed 25 Sept 2019).

Eurostat (2015), “Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit)”, available at: http://ec.europa.eu (Accessed 25 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи