ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

  • I. O. Korchynskyi
  • S. I. Melnyk
Ключові слова: економічна безпека держави; складові економічної безпеки держави; загрози економічній безпеці; суб’єкти економічної безпеки; об’єкти економічної безпеки

Анотація

Доведено важливість забезпечення економічної безпеки держави та протидії негативному впливу загроз, що їй можуть зашкодити. Охарактеризовано сутність економічної безпеки держави і її важливість для національної безпеки в цілому. Визначено основні суб’єкти і об’єкти економічної безпеки держави. Доведено важливість виокремлення ключових загроз в розрізі основних складових економічної безпеки держави. Сформовано основні наукові погляди на складові економічної безпеки держави. В результаті проведеного дослідження, виділено основні складові економічної безпеки держави: зовнішньоекономічна, фінансова, екологічна, інвестиційно-інноваційна та соціально-демографічна. Розподілено вплив ключових загроз на економічну безпеку України через її основні складові. Запропоновано основні заходи щодо протидії негативному впливу загроз економічній безпеці України, серед яких: тісна співпраця з міжнародними організаціями, подолання корупції, покращення добробуту населення та відновлення інвестиційної привабливості в регіонах країни.

Посилання

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Х.: Право, 2009. 312 с.

Яременко І.І. Економічна безпека як складова національної безпеки держави. Національний університет «Львівська політехніка». 2013. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22426/1/43-Yaremko-74-75.pdf

Економічна безпека [Текст] / З.С. Варналій, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул та ін.; за ред. З.С. Варналія. К.: Знання, 2009. 647 с.

Мунтіян, В.І. Економічна безпека України [Текст]. К.: КВІЦ, 1999. 462 с.

Мандзіновська Х.О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Економічні науки. Наукові записки 2 (53), 2016. С.159-166.

Шлемко, В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення [Текст]. К.: НІСД, 1997. 144 с.

Олійничук О. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти // Галицький економічний вісник, Т. : ТНТУ, 2015. Том 48. № 1. С. 93-100.

Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації. Економіка та управління національним господарством. Економічний часопис-21, Вип. 7-8, 2011, С. 39-40.

Shevchenko, O. L. (2009), Ekonomichna bezpeka derzhavy`: sutnist` ta napryamy` formuvannya [Economic security of the state: the essence and directions of formation], Pravo, Kharkiv, Ukraine.

Yaremenko, I.I. (2013), “conomic security as a component national security of the state”, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/22426/1/43-Yaremko-74-75.pdf (Accessed 25 Sept 2019).

Varnalyi, Z. Melnyk, P. and Tarangul, L. (2009), Ekonomichna bezpeka [Economic security], Znannya, Kyiv, Ukraine.

Muntiyan, V. (1999), Ekonomichna bezpeka Ukrayiny [Economic security of Ukraine], KVICz, Kyiv, Ukraine.

Mandzinovska, Kh. (2016), “Economic security of the state: the essence, constituent elements and problems of security”, Ekonomichni nauky`. Naukovi zapy`sky`, vol.2 (53), pp.159-166.

Shlemko, V., Binko, I. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrayiny`: sutnist` i napryamky` zabezpechennya [The economic security of Ukraine: the nature and directions of support], NISD, Kyiv, Ukraine.

Olijnychuk, O. (2015), “The system of economic security of the state and the level of its formation: conceptual aspects”, Galycz`kyj ekonomichny`j visnk, vol. 48, no. 1, pp. 93-100.

8. Martynenko, V. (2011), “Threats to Ukraine’s economic security in the context of globalization challenges”, Ekonomika ta upravlinnya nacionalnym gospodarstvom. Ekonomichnyj chasopy`s-21, vol. 7-8, pp.39-40.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи