МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  • Maksym Horshkov
Ключові слова: ресурсний потенціал; збереження ресурсів; використання ресурсів; відтворення ресурсів; децентралізація; територіальна громада

Анотація

Сучасний адміністративний менеджмент потребує нових підходів та адаптації існуючих та нових методів управління. Методи управління загальними ресурсами громади є недостатньо вивченими. Актуальність їх оновлення та формування нових механізмів управління обґрунтовано процесами децентралізації. Одною з проблем в управлінні ресурсами громади є недостатній контроль та моніторинг змін стану ресурсів громади, узгодження роботи різних інституцій. Механізми управління ресурсами громади містять модулі використання, збереження та відтворення ресурсів. Розвиток різних видів ресурсів здійснюється невідокремлено, а в чіткому взаємозв’язку між ресурсами. Проблемою є дублювання та неузгодженість функцій моніторингу та контролю різних інституцій. Крім того, виявлені проблеми використання та відтворення ресурсів залишаються тільки виявленими. Вони не візуалізуються в стратегіях розвитку територій та громади. Ідеальна модель механізму управління ресурсами громади – єдина екологічна система управління ресурсами громади, в якій задіяні всі інституції державного управління, самоврядування, партнерства різних організацій. Механізм управління є основою для формування такої системи. Аналіз існуючих інформаційних систем управління в м. Вінниці та Вінницької області дозволяє зробити висновок щодо їх фрагментарності. Відсутність інтеграції роботи різних інституцій, прозорого представлення стану наявних ресурсів, відсутність стратегічних напрямів розвитку громад відповідно до ресурсів ( природних, людських, інвестиційних тощо) – головні акценти, на які необхідно звернути увагу для запровадження сучасної системи управління ресурсами території та громади.

Посилання

Ostrom Е. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990) Publisher: Cambridge University Press.

Cерьогін С.М. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с.

Лашук О.С. Методологічні основи механізмів державного регулювання розвитку регіону. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2017. № 1(3). C. 93–100. URL: http://pa.stu.cn.ua/articles/1505206457008.PDF

Ільченко Н.В. Концепція участі та методи залучення населення до розвитку територіальної громади / Н. В Ільченко Державне управління: удосконалення та розвиток № 7, 2010 URL: http://pa.stu.cn.ua/articles/1505206457008.PDF

Мельник А. Управління ресурсами території в контексті європейської та національної політики регіонального розвитку / А. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету № 3, 2018 р. С. 7-21.

Чорна Л.О. Системний розвиток міста як економічного центру сільськогосподарської території / Л.О. Чорна, ОО Коваленко, СВ Матусяк // Агросвіт, 2009б №2, С. 19-23.

Prutska O. The adaptive mechanism of supervision of rational environmental management processes based on the theory of E. Ostrom / O. Prutska, M. Gorshkov // Кібернетичне управління та інформаційні технології. 2014. - №1.- С. 62-71.

Петрушенко М. Актуалізація проблеми управління природно-ресурсними конфліктами в Україні / М. Петрушенко // Вісник ТНЕУ, №1, 2012 р. – с. 35-44

Ostrom E. (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action Publisher: Cambridge University Press.

Cerʹohin S.M., Sharov P., Borodin I., Honcharuk N., etc. (2016), Upravlinnya stratehichnym rozvytkom obʺyednanykh terytorialʹnykh hromad: innovatsiyni pidkhody ta instrumenty : monohrafiya [Managing strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools: monograph ], DRIDU NADU, Ukraine.

Lashuk O.S. (2017) “Methodological bases of mechanisms of state regulation of regional development. Public administration: research and development”, Publichne administruvannya: naukovi doslidzhennya ta rozvytok, Vol. 1(3), pp. 93–100.

Ilchenko N.V. (2010)“The concept of participation and methods of involving the population in the development of the territorial community”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. № 7, available at: http://pa.stu.cn.ua/articles/1505206457008.PDF 8 (Accessed October 4, 2019).

Melnyk A. “Resource management in the context of European and national regional development policy”, Visnyk Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 7-21.

Chorna L.O., Kovalenko O.O. and Matusyak S.V. (2009) “[Systematic development of the city as an economic center of agricultural territory”, Agrosvit, vol. 2, pp. 19-23.

Prutska O. (2014) “The adaptive mechanism of supervision of rational environmental management processes based on the theory of E. Ostrom”, Kibernetychne upravlinnya ta informatsiyni tekhnolohiyi, vol. 1., pp. 62-71.

Petrushenko M. (2012) “Actualization of the problem of management of natural resource conflicts in Ukraine”, Visnyk TNEU, vol. 1, pp. 35-44.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи