СТИЛІ ЛІДЕРСТВА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА В УПРАВЛІННІ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ

  • I. V. Kohut
  • H. Y. Luchko
Ключові слова: управління проектами; команда проекту; стилі лідерства; функції лідера; етапи розвитку команди

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню питань лідерства проектних менеджерів при управлінні проектами. У статті здійснено дослідження поведінкових моделей проектних менеджерів для організації продуктивної співпраці та формування ефективної команди. У статті проаналізовано функції керівника з позиції стандартів управління проектами та виділено основні функції лідера проекту, також визначено їх зміст. Для ефективного управління проектними командами авторами запропоновано модель застосування стилів лідерської поведінки менеджера проекту відповідно до стадій розвитку команди за моделлю Б. Такмена. Для запропонованих стилів поведінки проектних менеджерів у статті визначено відповідні функції лідера. Збалансоване поєднання ролей керівника та лідера проектним менеджером є найбільш успішною моделлю управління людьми, задіяними в процесах проекту, сприятиме досягненню визначеного результату проекту.

Посилання

Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство PMBOK) / колектив авторов Project Management Institute, PMI. Шестое издание. Project Management Institute, 2017. 800 с.

Мартин П. Управление проектами / Пер. с англ. / П. Мартин, К. Тейт. – С.-Пб.: Питер, 2006.– 224 с.

Морозов В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту: Навчальний посібник / В.В. Морозов, А.М. Чередніченко, Т.І. Шпильова. – К.: Таксон, 2009. – 476 с.

What is the difference between project lead and project manager? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-project-lead-and-project-manager

Ковальов А. В. Синергія. Синергетичний ефект [Електронний ресурс] / А. В. Ковальов, К. Гальченко. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.confcontact.com/2012_03_15/ek1_kovalev.php.

Effective project leadership [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pmi.org/learning/library/leadership-project-manager-skills-competencies-8115

The Difference Between Project Manager & Project Leader [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.timecamp.com/blog/2017/09/the-difference-between-project-manager-project-leader/#leadership

Project Managers vs Project Leaders – Which One is Best? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.educba.com/project-managers-vs-project-leaders/

РАЕІ-стили менеджмента Адизеса и роли Scrum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://adizes.me/posts/paei-stili-menedzhmenta-adizesa-i-roli-scrum/

Функции лидерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hrhelpline.ru/funkcii-liderstva/

Романовский А.Г. Педагогика лидерства: монография / А.Г.Романовский, В.Е.Михайличенко, Л. Н. Грень. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2018. –496с.

Тайкова Л. В. Лидерство как инструмент еффективного управления [Електронний ресурс] / Л. В. Тайкова, С. М. Тайков. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/v/liderstvo-kak-instrument-effektivnogo-upravleniya.

Бушуев С.Д. Динамическое лидерство в управлении проектами: Монография/ Укр. ассоциация управления проектами.2-е изд. / Бушуев С.Д., Морозов В.В. - К. : [б. и.], 2000. - 312с.

Потапов С.В. Как управлять проектом / С.В. Потапов. – М.: Эксмо, 2006. – 160 с.

Когут І. В. Лідерство в управлінні проектами / І. В. Когут, Г. Й. Лучко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2018. - Т. 23, Вип. 2. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_2_12.

Kolektiv avtorov Project Management Institute (2017), Rukovodstvo k svodu znanij po upravleniju proektom [A guide to the project management body of knowledge], 6th ed, Project Management Institute, Pennsylvania, USA.

Martin, P. and Tejt, K. (2006), Upravlenie proektami [Project management], Piter, Sankt-Peterburg, Russia.

Morozov, V.V. Cherednichenko, A.M. and Shpyl'ova, T.I. (2009), Formuvannia, upravlinnia ta rozvytok komandy proektu [Formation, management and development of the project team], Takson, Kyiv, Ukraine.

Quora (2018), “What is the difference between project lead and project manager?”, available at: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-project-lead-and-project-manager, (Accessed 18 Oct 2019).

Koval'ov, A. V. and Hal'chenko, K. (2012), Synerhiya. Synerhetychnyj efekt [Synergy. Synergetic effect], available at: http://www.confcontact.com/2012_03_15/ek1_kovalev.php, (Accessed 18 Oct 2019).

Project Management Institute (2019), “Effective project leadership”, available at: https://www.pmi.org/learning/library/leadership-project-manager-skills-competencies-8115, (Accessed 18 Oct 2019).

TimeCamp (2019), “The Difference Between Project Manager & Project Leader”, available at: https://www.timecamp.com/blog/2017/09/the-difference-between-project-manager-project-leader/#leadership, (Accessed 18 Oct 2019).

EDUCBA (2019), “Project Managers vs Project Leaders – Which One is Best?”, available at: https://www.educba.com/project-managers-vs-project-leaders/, (Accessed 18 Oct 2019).

Adizes Institute Wordwide (2018), “RAEІ-stili menedzhmenta Adizesa i roli Scrum”, available at: https://adizes.me/posts/paei-stili-menedzhmenta-adizesa-i-roli-scrum/, (Accessed 18 Oct 2019).

HRhelpline (2019), “Funktsyy lyderstva”, available at: https://hrhelpline.ru/funkcii-liderstva/, (Accessed 18 Oct 2019).

Romanovskij, A. G. Mihajlichenko, V. E. and Gren', L. N. (2018), Pedagogika liderstva [Leadership pedagogy], NTU «HPI», Har'kov, Ukraine.

Tajkova, L. V. and Tajkov, S. M. (2016), “Liderstvo kak instrument effektivnogo upravlenija”, available at: https://cyberleninka.ru/article/v/liderstvo-kak-instrument-effektivnogo-upravleniya, (Accessed 18 Oct 2019).

Bushuev, S.D. and Morozov, V.V. (2000), Dinamicheskoe liderstvo v upravlenii proektami [Dynamic leadership in project management], 2nd ed., Ukr.associacija upravlenija proektami, Kyiv, Ukraine.

Potapov, S.V. (2006), Kak upravljat' proektom [How to manage a project], Jeksmo, Moscow, Russia.

Kohut, I. V. and Luchko, H. Y. (2018), “Liderstvo v upravlinni proektamy”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 23, no.2, pp. 51-55., available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_2_12, (Accessed 18 Oct 2019).

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи