КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

  • O. Ryndzak
Ключові слова: міграція; міграційна активність; потенційна міграційна активність; міграційна установка; міграційна готовність

Анотація

Уточнено поняття міграційної активності населення та його співвідношення з поняттям міграції. Розроблено модель потенційної міграційної активності, що включає три рівні: міграційна установка, прийняте рішення щодо міграції та підготовка до здійснення міграційного переміщення. Проаналізовано соціологічні опитування щодо проблем потенційної міграції, проведені провідними інституціями України. Запропоновано логіко-структурну схему дослідження потенційної міграційної активності, що дозволяє вивчити типи міграційної активності залежно від її рівня та ступеня вираженості міграційних прагнень особистості. Це може послужити методологічною основою для проведення соціологічних досліджень з цієї проблематики та забезпечить грамотну інтерпретацію їх результатів. Крім того, ідентифікація різних рівнів потенційної міграційної активності дозволить розробити відповідні заходи державної міграційної та соціально-економічної політики з метою оптимізації міграційної ситуації в Україні.

Посилання

Новий словник іншомовних слів: близько 40000 слів / за ред. Шевченко Л.І. Київ: АРІЙ, 2008. 672 с.

Пуригіна О.Г., Сардак С.Е. Міжнародна міграція: Навч.посіб. К.: ВЦ «Академія», 2007. 312 с.

Migration Policy Group. Migrant Integration Policy Index. URL: https://www.migpolgroup.com/index.php/portfolio-item/migrant-integration-policy-index/

Блинова О.Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі: Монографія. Херсон: РІПО, 2011. 486 с.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 3 (17) / Головні редактори: Ворона В.М., Шульга М.О. Київ : Інститут соціології НАН України, 2016. 550 с.

Мостова Ю., Рахманін С. Кровотеча. Чому українці покидають свою країну. Дзеркало тижня. 2018. Випуск №3 (27 січня – 2 лютого). URL: https://dt.ua/internal/krovotecha-chomu-ukrayinci-pokidayut-svoyu-krayinu-267394_.html

Соціологічна група «Рейтинг». Міграційні настрої населення України URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/migracionnye_nastroeniya_naseleniya_ukrainy.html

Представництво МОМ в Україні. Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, 2017 URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/migration_and_human_trafficking_in_ukraine_2017_ukr.pdf

Laczko F., Tjaden J., Auer D. Measuring Global Migration Potential, 2010-2015. / Data Briefing Series of IOM’s Global Migration Data Analysis Centre. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_9.pdf

Shevchenko, L. (editor), (2008), Novyj slovnyk inshomovnykh sliv: blyz'ko 40000 sliv [New Dictionary of Foreign Words: About 40,000 Words], ARIY, Kyiv, Ukraine.

Migration Policy Group (2015), “Migrant Integration Policy Index”, available at: https://www.migpolgroup.com/index.php/portfolio-item/migrant-integration-policy-index/ (accessed 15 October 2019).

Puryhina, O.H. and Sardak S.E. (2007), Mizhnarodna mihratsiia: Navch.posib. [International migration: Manual], VTs «Akademiia», Kyiv, Ukraine.

Blynova, O.Ye. (2011), Trudova mihratsiia naselennia Ukrainy u sotsial'no-psykholohichnomu vymiri: Monohrafiia [Labor migration of the population of Ukraine in the socio-psychological dimension: Monograph], RIPO, Kherson, Ukraine.

Vorona, V. and Shulga, M. (chief editors). (2016), Ukrains'ke suspil'stvo: monitorynh sotsial'nykh zmin [Ukrainian Society: Monitoring of Social Changes], Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Mostova, Y. and Rachmanin S. (2018), “Bleeding. Why do Ukrainians leave their country?”, Dzerkalo Tyzhnya, January 27. Available at: https://dt.ua/internal/krovotecha-chomu-ukrayinci-pokidayut-svoyu-krayinu-267394_.html (accessed 3 April 2019).

Sociological Group “Rating” (2016), “Migration attitudes of the population of Ukraine”, available at: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/migracionnye_nastroeniya_naseleniya_ukrainy.html (accessed 25 Match 2019)

International Organization for Migration. Representation in Ukraine (2017), “Survey on Migration and Human Trafficking in Ukraine” Available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/

migration_and_human_trafficking_in_ukraine_eng.pdf (accessed 3 April 2019).

Laczko, F., Tjaden, J. and Auer D. (2017), “Measuring Global Migration Potential, 2010-2015”, Data Briefing Series of IOM’s Global Migration Data Analysis Centre, available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_9.pdf (accessed 5 January 2018).

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи