УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА МОДНОЇ ІНДУСТРІЇ

  • Svitlana Bondarenko
  • Darya Marchenko
Ключові слова: кадрова політика; управління персоналом; ательє мод; одиничне виробництво; якісна оцінка персоналу; кількісна оцінка персоналу

Анотація

У статті розглянуто питання удосконалення кадрової політики підприємства модної індустрії. Дослідження проводилось на прикладі ательє мод «Маринка». Кадрова політика — сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які визначають напрям і зміст роботи з персоналом. Основна мета кадрової політики ательє мод – забезпечення безперебійного процесу роботи, утримання цінних працівників, створення сприятливих умов для їх роботи. На сучасному етапі ефективність роботи підприємств швейної промисловості безпосередньо залежить від правильно побудованої кадрової політики. Проведено кількісну та якісну оцінку персоналу ательє мод. Визначено, що колектив ательє – це колектив жінок середнього віку зі середньою спеціальною освітою, в основному з достатньо великим стажем роботи в ательє. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення кадрової політики підприємства сфери моди.

Посилання

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. – Київ : ВД «Професіонал», 2006. 512 с.

Бондаренко С.М., Михайленко Н.В. Базова концепція загального управління якістю TQM: Роль персоналу. Економічний простір. 2015. № 103. С. 139-146.

Бондаренко С.М. Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України. Економічний простір. 2016. № 105. С. 154-163.

Бондаренко С.М. Задоволеність споживачів як основа успіху у бізнесі. Економіст. 2004. № 4. С. 35-37.

Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. 502 с.

Гончаров Ю.В., Бондаренко С.М. Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки. Економіст. 2010. № 3. С. 26-30.

Кадрова політика. Режим доступу https://uk.wikipedia.org/wiki

Касич А.О., Глущенко Д.О. Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Економіка та держава. 2016. №11. С. 65-70.

Мельник М.Т. Індустрія моди. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2013. 264 с.

Мирошніченко О.А., Неліна М.Г., Феленюк О.В., Експорт одягу до Європейського Союзу. Гід для українських підприємців. Київ : ФОП Клименко Ю.Я., 2017. 116 с.

Савченко В.А Управління розвитком персоналу. – Київ: КНЕУ, 2002. 351с.

Тівецька А.В., Невмержицька С.М. Удосконалення системи управління персоналом організації з врахуванням вимог міжнародних стандартів ISO. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". 2015. № 6 (93). C. 81-87.

Balabanova, L.V. and Sardak, O.V. (2006), Upravlinnja personalom [Staff management (HR)], VD «Profesional», Kyiv, Ukraine.

Bondarenko, S.M. and Mykhajlenko, N.V. (2015), “Bazova koncepcija zaghaljnogho upravlinnja jakistju TQM: Rolj personalu”, Ekonomichnyj prostir, vol. 103, pp. 139-146.

Bondarenko, S.M. (2016), “Korporatyvna socialjna vidpovidaljnistj u koncepciji zaghaljnogho upravlinnja jakistju na pidpryjemstvakh leghkoji promyslovosti Ukrajiny”, Ekonomichnyj prostir, vol. 105, pp. 154-163.

Bondarenko, S.M. (2004), “Zadovolenistj spozhyvachiv jak osnova uspikhu u biznesi”, Ekonomist, vol. 4, pp. 35-37.

Vynoghradsjkyj, M.D. Vynoghradsjka, A.M. and Shkanova, O.M. (2009), Upravlinnja personalom [Staff management (HR)], Centr uchbovoji literatury, Kyiv, Ukraine.

Ghoncharov, Ju.V. and Bondarenko, S.M. (2010), “Nanoindustrija jak zasib pidvyshhennja jakosti zhyttja ljudej ta konkurentospromozhnosti nacionaljnoji ekonomiky”, Ekonomist, vol. 3, pp. 26-30.

“Kadrova polityka” (2019), available at: https://uk.wikipedia.org/wiki (Accessed 20 October 2019).

Kasych, A.O. and Hlushchenko, D.O. (2016), “Teoretychni ta praktychni aspekty upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 65-70.

Meljnyk, M.T. (2013), Industrija mody [Fashion industry], Vydavnyctvo Lira-K, Kyiv, Ukraine.

Myroshnichenko, O.A. Nelina, M.Gh. and Felenjuk, O.V. (2017), Eksport odjaghu do Jevropejsjkogho Sojuzu. Ghid dlja ukrajinsjkykh pidpryjemciv [Export of clothing to the European Union. A guide for Ukrainian entrepreneurs], FOP Klymenko Ju.Ja., Kyiv,Ukraine.

Savchenko, V.A. (2002), Upravlinnja rozvytkom personalu [Personnel development management], KNEU, Kyiv,Ukraine.

Tivecjka, A.V. and Nevmerzhycjka, S.M. (2015), “Udoskonalennja systemy upravlinnja personalom orghanizaciji z vrakhuvannjam vymogh mizhnarodnykh standartiv ISO”, Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu tekhnologhij ta dyzajnu. Serija "Ekonomika i vyshha osvita", vol. 6 (93), pp. 81-87.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи