МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Olena Shamanska
Ключові слова: мотивація; персонал; ефективність; мотиваційні чинники; управління підприємством

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотиваційних чинників ефективного управління персоналом підприємства. Визначено сутність та значення мотивації як ключовий засіб забезпечення мобілізації кадрового потенціалу та невід’ємна складова ефективного управління підприємством. В сучасних умовах для підвищення ефективності праці управлінського персоналу застосовують різні методи мотивації та стимулювання. Ефективно розроблена система мотивації праці персоналу дозволяє активізувати та розкрити потенціал персоналу в напрямку досягнення цілей підприємства, а також дає можливість задовольнити потреби працівника. З іншої сторони мотивування являє собою процес формування такого психологічного стану особистості, який зумовлює її поведінку, здійснює цілеспрямовану установку до діяльності та активізує її. Мотивація праці також являє собою прагнення працівника задовольнити свої потреби, що в загальному розумінні передбачає сукупність внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей. Автором визначено, що однією з найважливіших форм мотивації на підприємствах є саме матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу заробітної плати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці. Основний ефект досягається за допомогою нематеріальної мотивації, яку слід розглядати як підвищення рівня лояльності та зацікавленості співробітників в життєдіяльності компанії. У статті також наведені складові нематеріальної мотивації, а саме: усна чи письмова подяка за виконану роботу; визнання особистого внеску працівника; звання «кращий працівник»; надання більших повноважень на робочому місці; можливість брати участь в управлінні підприємством; запрошення на обід з Топ-менеджментом; гнучкий графік роботи; лист з подякою батькам, навчальному закладу, в школу дітей; додаткове навчання за рахунок підприємства та ін. У статті сформовано такі групи мотиваційних чинників як: матеріальна, трудова та статусна мотивація. Зокрема, в основі матеріальної мотивації лежить задоволення потреби у прагненні людини до поліпшення свого матеріального добробуту; в основі трудової мотивації – задоволення бажання працювати взагалі та працювати в даній організації, у даному колективі та займати дану посаду; в основі статусної мотивації лежить задоволення бажання людини до кар’єрного росту, задоволення потреби у визнанні досягнень.

Посилання

Азарова А.О. Дослідження множини чинників нематеріальної мотивації на підприємстві / А.О. Азарова, О.А. Ковальчук // Економічний простір. – 2010. – №5. – С. 53 – 58.

Биканова О. Мотивація праці як важливий чинник забезпечення ефективного управління персоналом підприємства / О.Биканова [електронний ресурс]. – режим доступу:http://conf-cv.at.a/forum/53-482-1

Васюта В.Б. Сучасна система трудових показників на підприємстві /В.Б.Васюта, Т.В. Чечіль // Ефективна економіка. – 2014. – № 12 [електронний ресурс]. – режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua.

Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт // – Питер, 2000. – 480 с.

Дряхлов Н., Куприянов Е. Система мотивации персонала в Западной Европе и США Н. Дряхлов., Е. Куприянов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 2. – С. 83-88.

Дуда С.Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок /С.Т. Дуда, Х.Р. Кіцак // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 188–193.

Іванченко Г.В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизняних підприємствах / Г.В. Іванченко // Економіст. - 2010. - № 3.

Клименко М.П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / М.П. Клименко, О.О. Філатова // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 81–85.

Лещенко Л.О. Мотивація праці як фактор підвищення прибутковості виробництва / Л.О. Лещенко // Ефективна економіка. – 2016. – № 4 [електронний ресурс]. – режим доступу : http:www.economy.nayka.com.ua

Маркова С.В. Формування системи мотиваційних чинників персоналу в управління промисловим персоналом // С.В. Маркова, А.С. Чкан, С.В. Шкрьобка / Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління, - 2017, - Випуск №3 (08), - С.172-178.

Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, та їхнього впливу на розвиток в україні. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/ files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf.

Офіційний сайт Державної служби статистики україни [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Тужилкіна О.В. Підвищення вагомості нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / О.В. Тужилкіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. – С. 37-41.

Чкан А.С. Менеджмент : [навч. посіб.] / А.С. Чкан [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 360 с.

Урманов Ф.Ш. Мотивація – основний чинник ефективності трудової праці // Ф.Ш. Урманов, А.А. Касімова / Вісник ЖДТУ, - 2017, - №4(82), - С.98-102.

Azarova A.O., Koval'chuk O.A. (2010). “The research of great number of factors of non-material motivation is on an enterprise”, Economic space, vol. 5, pp. 53–58.

Bykanova O. [Electronic resource] Available at http://www.conf-cv.at.a/forum/53-482-1/ (Accessed 20 July 2019).

Vasiuta V.B., Chechil' T.V. (2014). “The modern system of labour indexes is on an enterprise”, Effective economy, vol.12, [Electronic resource] Available at http:www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 July 2019).

Daft, R.L. (2000), Menedzhment, [Management], St.Pitersburg, Russia.

Driakhlov N., Kupryianov E. (2009). “The system of personnel motivation in Western Europe and USA”, The problems of theory and practice in management, vol. 2, pp. 83–88.

Duda S.T. and Kitsak K.R. (2010). “The motivation and the personnel labor efficiency of enterprise: their essence and interrelation”, Scientific bulletin NLTU of Ukraine: collection of scientific and technical works, vol. 20.14, pp. 188–193.

Ivanchenko H.V. (2010). “The features of the using of immaterial stimulation in domestic enterprises”, Economist, vol.3, pp. 21–23.

Klymenko M.P., Filatova O.O. (2011). “The motivation of the managerial staff in realization of enterprise general strategy”, Sustainable economic development, vol. 5, pp. 81–85.

Leschenko L.O. (2016). “Staff motivation as a factor of increasing of production profitability”, Effective economy, vol.4, [Electronic resource] Available at http:www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 July 2019).

Markova S.V., Chkan A.S., and Shkr'obka S.V. (2017). “The formation of the system of personnel motivational factors in industrial personnel management”, Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 3(8), pp. 172–178.

MOM. (2016). “Migration as a factor of development in Ukraine”. [Electronic resource], Available at: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf (Accessed 20 July 2019).

The official site of Derzhstat Ukrainy (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 2 July 2019).

Tuzhylkina O.V. (2010). “The increasing of weight gain of immaterial factors in labor motivation in forming of human capital in modern enterprise of Ukraine”, Current problems of the economy, vol.9, pp. 37–41.

Chkan A.S. etc. (2017), Menedzhment [Management], ZNU, Zaporizhzhia, Ukraine

Urmanov F.Sh. and Kasimova A.A. (2017). “Motivation as a basic factor of labor efficiency”, Bulletin of ZDTU, vol.4(82), pp. 98–102.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи