СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • O. M. Kulhanik
Ключові слова: міжнародна торгівля; експорт товарів і послуг; експортна квота; відкрита економіка; рейтингова оцінка; товарна структура; стратегія

Анотація

Міжнародне середовище звужує можливості України на світовій арені, адже зовнішня торгівля товарами України у 2018 р. зменшилась на 12,2 % порівняно з 2014 р., за таких умов знижується її цінність як союзника, зменшується вплив на міжнародні процеси. В статті досліджено динаміку сучасного стану географічної структури експорту товарів з України. Розраховано експортну квоту України у 2014-2018 рр., що підтверджує про високий індикатор відкритості економіки. Наведено порівняльну рейтингову оцінку експорту товарів і послуг ТОП-10 країн світу. Проаналізовано товарну структуру експорту України. Сформовано стратегічні напрями виходу на експорт українських компаній в нинішніх умовах. Проведено динаміку регіональних обсягів експорту товарів України. Розроблено модель формування зовнішньої торгівлі України в теперішній та довгостроковій перспективі. Узагальнено інструменти розвитку найбільших експортоорієнтованих країн світу.

Посилання

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2018.html (дата звернення: 10.10.2019).

Експорт та імпорт України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/ (дата звернення: 11.10.2019).

Експорт товарів і послуг, ПБ дол. США. URL: https://knoema.ru/search?query=експорт%20товаров%20и%20услуг&source=HomePage (дата звернення: 12.10.2019).

Калініна С.П., Давидюк Л.П. Міжнародна конкуренція за людський потенціал: міграційний контекст. Вісник Маріупольського національного університету. Серія: Економіка. Маріуполь. 2016. Випуск №14. С. 209-213.

Міхель Р. В. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС [Електронний ресурс] / Р. В. Міхель // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 3. С. 130-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_3_28.

State Statistics Service of Ukraine (2019), “The geographical structure of Ukraine's foreign trade in goods”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2018.html (accessed 10 October 2019).

minfin.com.ua (2019), “Export and Import of Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/ (accessed 11 October 2019).

knoema (2019), “Export of goods and services, PB USD USA”, Available at: https://knoema.ru/search?query=eksport%20tovarov%20y%20usluh&source=HomePage (accessed 12 October 2019).

Kalinina, S.P. and Davydiuk, L.P. (2016), “International competition for human potential: a migration context”, Visnyk Mariupol's'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 14, pp. 209-213.

Mikhel, R. V. (2016), “Analysis of foreign trade in goods in the Western region in the context of the FTA between Ukraine and the EU”, Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 3, pp. 130-135.

Опубліковано
2019-11-11
Номер
Розділ
Статьи