СВІТОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

  • I. Ostrovskyi
  • B. Yukhnov
Ключові слова: «економіка знань»; людський капітал; моніторинг системи освіти; професійна освіта; тривалість навчання

Анотація

У статті розглянуто сучасні тренди розвитку людського капіталу та їхній вплив на стан системи освіти. Підкреслено актуальність реформування професійної освіти та навчання в контексті забезпечення національної безпеки та економічної безпеки господарських суб’єктів. Відзначено сучасні тренди розвитку освітньої системи на тлі розширення економіки знань. Наведено індикатори подальшого розвитку освіти в межах стратегії «Європа-2020». Систематизовано позитивні та негативні наслідки структурних зрушень у сучасному виробництві. Надано міжнародні порівняння на підставі індексу розвитку людського капіталу і різної середньої тривалості навчання в різних країнах. Проаналізовано головні інституційні заходи моніторингу системи професійної освіти в Україні. Узагальнено основні напрямки підвищення ефективності системи професійної освіти та навчання, від успішної реалізації яких залежить розвиток трудового потенціалу держави.

Посилання

Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації // Економіст. – 2007. – №8. – С. 28–33.

Гриньова В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства: монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 228 с.

Іщенко А. Ю. Освіта і людський капітал як складники національної безпеки: досвід США та висновки для України / А. Ю. Іщенко // Стратегічна панорама. ─ 2018. ─ №1. ─ С.50-57.

Пищуліна О. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ / О. Пищуліна, Т. Юрочко, М. Міщенко, Я. Жаліло. ─ Київ, Видавництво "Заповіт", 2018. ─ 367 c.

Сімчера О. І. Наукові підходи до дослідження сутності трудового потенціалу підприємства / О. І. Сімчера // Економічний простір. – № 75. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 308 с.

Європейський досвід планування підготовки вищими навчальними закладами затребуваних спеціалістів. Аналітична записка // Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1406/.

Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України. Аналітична записка // Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1537/.

Освіта протягом життя як чинник людського розвитку. Аналітична записка // Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1865/.

Щербакова Е. Уровень образования в ЕС-28 повышается от поколения к поколению / Е. Щербакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2016/0669/barom01.php#_ftn2.

The human capital index, 2018 [Електронний ресурс].// World Bank Group — Режим доступу: http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf.

Buz’ko, I. (2007), “Development of the market of educational services in Ukraine in the conditions of globalization”, Ekonomist, vol 8, pp. 28-33.

Hrynova, V.M. and Pysarevska, H.I. (2012), Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Management of personnel potential of the enterprise], Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine, p. 228.

Ishchenko, A. (2018), “Education and human capital as components of national security: the U. S. experience and lessons for Ukraine”, Strategichna panorama, vol. 1, pp. 50-57.

Pyshchulina, O., Yurochko, T., Mishchenko, M. and Zhalilo, Ya (2018), Rozvytok liudskoho kapitalu: na shliakhu do yakisnukh reform. [Human capital development: towards qualitative reforms], Vyd. Zapovit, Kyiv, Ukraine, p. 367.

Simchera, O.I. (2013), "Scientific approaches to the research of the essence of the labor potential of theenterprise ", Ekonomichnyi prostir, vol. 75, PDABA, Dnipropetrovsk, Ukraine, p. 308.

The official site of National Institute for Strategic Studies (2013), “European Experience in Planning Training of Sought-after Professionals in Higher Education Institutions. Analytical note", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1406/ (Accessed 2 June 2018).

The official site of National Institute for Strategic Studies (2014), “Global Trends and Problems of Education Development: Implications for Ukraine. Analytical note", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1537/ (Accessed 3 June 2018).

The official site of National Institute for Strategic Studies (2015), “Life-long education as a factor in human development. Analytical note", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1865/ (Accessed 3 June 2018).

Shcherbakova, E. (2017), “The level of education in the EU-28 increases from generation to generation”, [Online], available at: http://demoscope.ru/weekly/2016/0669/barom01.php#_ftn2 (Accessed 1 June 2018).

World Bank Group (2019), “The human capital index, 2018”, [Online], available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf (Accessed 17 October 2019).

Опубліковано
2019-11-08
Номер
Розділ
Статьи