ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

  • O. Kilnitska
  • M. Verliuk
Ключові слова: продуктивність праці; оплата праці; ефективність використання персоналу; сільськогосподарське підприємство

Анотація

Уточнено особливості трудової діяльності у сільському господарстві, що суттєво впливають на виробничі й соціально-трудові відносини та кінцеві економічні результати господарювання аграрних підприємств. Здійснена оцінка системи показників продуктивності праці в сільському господарстві України. Встановлено, що в сільськогосподарських підприємствах України протягом 2012–2018 років темпи росту продуктивності праці відстають від темпів росту її оплати, тобто не було досягнуто оптимальних пропорцій між фондами нагромадження і споживання. Сучасна структура витрат на виробництво продукції у сільськогосподарських підприємствах України свідчить про кризу організації оплати праці персоналу та формування низької його мотивації до висопродуктивної праці. Розвиток сучасних інноваційних процесів зростання продуктивності у сільському господарстві стримується через низьку оплату праці. Наразі є власні резерви для забезпечення мотивації праці в галузі, оскільки чистий прибуток сільськогосподарських підприємств за останніх сім років збільшився у 2,5 рази і діяльність цих суб’єктів господарювання була рентабельною.

Посилання

Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу. К.: КНЕУ, 2013. 779 с.

Бугуцький О. А., Кучеренко Н. Т. Продуктивність праці та фонд споживання в колективних аграрних підприємствах. К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1994. 131 с.

Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/vytr_na%20ver_sg_prod/arch_vytr_na%20ver_sg_prod_u.htm

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник. К. : Знання, 2006. 559 с.

Доронина М. С., Наумик Е. Г. , Соловьев О. В. Управление продуктивностью. Харьков: Изд. ХНЭУ, 2006. 240 с.

Дуда С. Т., Кіцак Х. Р. Продуктивність та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв'язок. Науковий вісник НЛТУ України. 2010, Вип. 20.14. С. 188-193.

Колот А. М., Герасименко О. О. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1(15)/2018. С. 8-35.

Куликов Г. Т. Продуктивность труда наемных работников: монография / Г. Т. Куликов; отв. ред. Д. П. Богиня. 2-е изд., перераб. К.: Ин-т демограф. и соц. исследований НАН Украины, 2006. 344 с.

Мацибора В. І., Збарський В. К., Мацибора Т. В,. Економіка підприємства. К.: Каравела, 2008. 312 с.

Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/pp_sgp_u.html

Сільське господарство України за 2015 рік : статистичний збірник / За ред. О. М. Прокопенко. К.: Держкомстат України, 2016. 418 с.

Сільське господарство України за 2018 рік : статистичний збірник / За ред. О. М. Прокопенко. К.: Держкомстат України, 2019. 402 с.

Andrijchuk, V. H. (2013), Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economy of enterprises of agro-industrial complex], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Buhuts'kyj, O. A. and Kucherenko, N. T. (1994), Produktyvnist' pratsi ta fond spozhyvannia v kolektyvnykh ahrarnykh pidpryiemstvakh [Labor productivity and consumption fund in collective agricultural enterprises], Instytut ahrarnoi ekonomiky UAAN, Kyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2018), “Costs of enterprises for production of agricultural products”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/vytr_na%20ver_sg_prod/arch_vytr_na%20ver_sg_prod_u.htm (Accessed 15 Sept 2019).

Hrishnova, O. A. (2006), Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Doronyna, M. S. Naumyk, E. H. and Solov'ev, O. V. (2006), Upravlenye produktyvnost'iu [Productivity management], KhNEU, Khar'kiv, Ukraine.

Duda, S. T. and Kitsak, Kh. R. (2010), “Productivity and productivity of work of the personnel of the enterprise: their essence and interrelation”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20.14, pp. 188-193.

Kolot, A. M. and Herasymenko, O. O. (2018), “Recent global trends in employment and income and their impact on social inequality”, Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 1(15)/2018, pp. 8-35.

Kulykov, H. T. (2006), Produktyvnost' truda naemnykh rabotnykov [Productivity of employees], Yn-t demohraf. y sots. yssledovanyj NAN Ukrayny, Kyiv, Ukraine.

Matsybora, V. I. Zbars'kyj, V. K. and Matsybora, T. V. (2008), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], Karavela, Kyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2006), “Labor productivity in agricultural enterprises”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/pp_sgp_u.html (Accessed 15 Sept 2019).

Prokopenko, O. M. (2016), Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy za 2015 rik: statystychnyj zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2015: statistical compilation], Derzhkomstat Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Prokopenko, O. M. (2019), Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy za 2018 rik: statystychnyj zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2018: statistical compilation], Derzhkomstat Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-11-08
Номер
Розділ
Статьи