СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

  • N. Kolomyychuk
Ключові слова: фінансовий контроль; державний фінансовий контроль; система державного фінансового контролю; фінансова політика; фінансовий механізм

Анотація

У статті розглянуто сутність фінансового контролю та закономірності функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають ефективному функціонуванню системи державного фінансового контролю. Вказано раціональні шляхи вдосконалення діючої вітчизняної системи державного фінансового контролю. Відзначено, значення фінансового контролю виражається в тому, що при його проведенні перевіряються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку в процесі фінансової діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами і, по-друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їх завданням держави. Таким чином, фінансовий контроль виконує роль інструменту, який забезпечує підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів і збалансованості бюджетів усіх рівнів, що сприяє успішному вирішенню завдань, що стоять перед державою, а також дозволяє забезпечити ефективність функціонування фінансової системи держави.

Посилання

Виговська, Н., Стеблянко О. Державний фінансовий контроль у системі регулювання земельних відносин. Галицький економічний вісник. 2012. Вип. №4. С.104-111.

Степашин C., Столяров Н., Шохин С., Жуков В. Государственный финансовый контроль : учебник. / СПб. Питер. 2004. 557 с.

Андрюшин С. Общегосударственный финансовый контроль: проблемы организации. Экономист. 2006. Вып.№ 6. С. 64-71.

Лімська декларація Керівних принципів контролю, прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (ИНТОСАИ) в 1997 році. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001

Vyhovska, N. and Steblianko, O.(2012), “State financial control in the system of regulation of land relations”, Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol.4, pp.104-111.

Stepashin, C. Stolyarov, N. Shohin, S. and Zhukov, V. (2004), Gosudarstvennyiy finansovyiy kontrol [State financial control], Piter, St.Petersburg, Russia.

Andryushin, S. (2006), “National financial control: problems of organization”, Ekonomist, vol. 6, pp. 64-71.

Verkhovna Rada of Ukraine (1997), “Lima Declaration on Guidelines for Controls, adopted by the IX Congress of the International Organization of Higher Control Bodies (INTOSAI)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001 (Accessed 15 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-08
Номер
Розділ
Статьи