АНАЛІЗ РУХУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ) В УКРАЇНІ

  • N. H. Fatіukha
  • E. E. Markin
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції; інвестиційна діяльність; країни-інвестори; галузева структура; регіональний рівень; Україна

Анотація

У статті розглянуто поняття прямих іноземних інвестицій (ПІІ) згідно законодавства України. Проведена оцінка сучасного стану іноземного інвестування України на основі комплексного аналізу руху прямих іноземних інвестицій в Україну та прямих інвестицій з України.Аналіз тенденції 2014-2018 років свідчить про значне скорочення обсягу залучених іноземних інвестицій в Україну порівняно з 01.01. 2014 роком, проте на кінець 2018 року маємо зростання ПІІ, що свідчить про позитивну динаміку. Визначені основні країни-інвестори іноземного акціонерного капіталу. У структурі іноземних капіталовкладень головним інвестором в економіку України залишається Європейський Союз. Досліджено галузеву структуру акціонерного капіталу. Найбільший приріст демонструють такі види економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-них засобів і мотоциклів, інформації та телекомунікації та промисловість. Також досліджено потоки іноземних інвестицій на регіональному рівні країни, який вказує на дуже нерівномірний розподіл ПІІ. Ця диспропорція у географії розміщення іноземних акціонерних капіталів негативно впливає на розвиток міжгалузевого виробничого циклу в регіонах нашої держави.Проведена оцінка прямих іноземних інвестицій з України в економіку країн світу.З огляду на галузеву структуру зовнішніх інвестицій розміщених в інших державах, видно, що вітчизняний акціонерний капітал не зацікавлений в інвестуванні галузей економіки, які визначають добробут будь-якої країни світу, адже він демонструє надзвичайно низькі показники.Запропоновані рекомендації для активізації залучення прямих іноземних інвестицій в умовах євроінтеграції України - це захист прав інвесторів та надання гарантії іноземним інвесторам щодо стабільності умов ведення бізнесу в регіонах, здійснення скоординованої інформаціно-маркетингової політики, зниження податкового навантаження, створення інфраструктури для організаційної та правової підтримки інвестиційної діяльності.

Посилання

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 №93/96: діє з 25.06.2016 [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 21.06.2019). – Назва з екрану

Державна Служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну в 2010-2018 роках [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: https://ru.slovoidilo.ua/2018/08/31/infografika/jekonomika/skolko-inostrannyx-investicij-postupilo-ukrainu-2010-2018-godax

Задоя А.О. Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції Академічний огляд. 2018. № 1 (48) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1606/1/%D0%90%D0%9E.2018.1.pdf

Перспективи іноземної інвестиційної діяльності в Україні у 2014 році. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.rda.dp.ua/?p=7523

Фатюха Н.Г., Дем’яненко Я.Ю. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в еко-номіку українисталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал Економіка та управлін-ня національним господарством, №3, 2014, c. 54-58.

Фатюха Н.Г. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010-2015 роки Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2016. – 7. – С. 22 - 26

Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “About the regime of foreign investment”, avail-able at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 15 Sept 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Sept 2018).

slovoidilo.ua (2018), “How much foreign investment came to Ukraine in 2010-2018”, available at: https://ru.slovoidilo.ua/2018/08/31/infografika/jekonomika/skolko-inostrannyx-investicij-postupilo-ukrainu-2010-2018-godax (Accessed 15 Sept 2019).

Zadoia, A.O. (2018), “International Ratings and Foreign Direct Investment”, Akademichnyj ohliad, vol. 1 (48), available at: http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1606/1/%D0%90%D0%9E.2018.1.pdf (Accessed 15 Sept 2019).

Pavlograd Regional State Administration (2014), “Prospects for foreign investment activity in Ukraine in 2014”, available at: http://www.rda.dp.ua/?p=7523 (Accessed 15 Sept 2019).

Fatiukha, N.H. and Dem'ianenko, Ya.Yu. (2014), “State and Prospects of Attracting Foreign Direct In-vestment into Ukrainian Economy sustainable development of the economy”, Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol.3, pp. 54-58.

Fatiukha, N.H. (2016), “Estimation of direct investments of Zaporizhzhya area after 2010—2015 years”, Agrosvit, vol.7, pp. 22 – 26.

Опубліковано
2019-11-08
Номер
Розділ
Статьи