СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОПИС ПРОЦЕДУРИ ВПРОВАДЖЕННЯ

  • Sergey Valyavsky
  • Viktoria Tretiak
Ключові слова: якість; менеджменту якості; стандарт якості; процеси управління; основні процеси; процеси забезпечення; ризик виробника; ризик споживача

Анотація

У статті викладено досвід впровадження системи управління якістю на підприємствах цукрової промисловості, приведена структура, зміст та опис процедури її впровадження. Для забезпечення високої якості продукції та послуг підприємств цукрової промисловості потрібно сформулювати цілі підприємства на поточний рік або на кілька років та програму заходів по їх досягненню, розробити документовані процедури по управлінню ресурсами, кадрами, процесами закупівель, встановити вимоги до кваліфікації персоналу та організації підвищення кваліфікації, водопостачання та водовідведення, управління інфраструктурою та робочим середовищем тощо, розробити реєстри ризиків та загроз та плани по їх усуненню.Для кожного підрозділу чи цеху підприємства мають бути встановлені ключові показники результативності, розроблені заходи та терміни по їх досягненню; проведено навчання для персоналу та ознайомлення зі стандартом, проведено внутрішній аудит по заздалегідь затвердженій програмі та графіку, розроблені заходи по усуненню невідповідностей; проведено аналіз діяльності та досягнень за поточний рік та розроблено план удосконалення діяльності.Важливо правильно вибрати сертифікаційний орган та заключити договір для проведення сертифікаційного аудиту, провести сертифікаційний аудит та, в разі відсутності невідповідностей, отримати сертифікат

Посилання

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (ISO 9000:2015 IDT). К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 45 с.

Управління якістю. Сертифікація. Навчальний посібник / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, Л.І. Сопільник, О.О. Калинський – К.: Вища школа, 2005. – 432 с.

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2015 IDT). К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 21 с.

Перехід до нових версій стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://naau.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/3c84b14f21364f 68b8ef54f33d7043a9.pdf].

UkrNDNTs (2016), DSTU ISO 9000:2015 Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv. (ISO 9000:2015 IDT) [DSTU ISO 9000: 2015 Quality management systems. Basics and Glossary. (ISO 9000: 2015 IDT)], DP «UkrNDNTs», Kyiv, Ukraine, P.45.

Bychkivsky, R.V. Stolarchuk, P.G. Sopilnyk, L.I. and Kalinsky O.O. (2005), Upravlinnia yakistiu. Sertifikatsia. Vymohy [Quality management. Certification. Tutorial], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

UkrNDNTs (2016), DSTU ISO 9001:2015 Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy. (ISO 9001:2015 IDT) [DSTU ISO 9001: 2015 Quality management systems. Requirements. (ISO 9001: 2015 IDT)], DP «UkrNDNTs» Kyiv, Ukraine.

National Accreditation Agency of Ukraine (2016), “Change to the new versions of DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015) and DSTU ISO 14001: 2015 (ISO 14001: 2015)”, [Online], available at: http://naau.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/3c84b14f21364f68b8ef54f33d7043a9.pdf (Accessed 15 Oct 2019).

Опубліковано
2019-11-08
Номер
Розділ
Статьи