МОДЕРНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • A. V. Buriak
  • I. V. Demianenko
Ключові слова: Функціональний механізм; аграрний сектор; економіка і фінанси; реформування; трансформація

Анотація

В статті на основі аналізу результатів дослідження трансформаційних змін, зумовлених процесом децентралізації публічної влади і публічних фінансів, нами визначено процес модернізації функціонального механізму аграрного сектору національної економіки як природно-еволюційного явища сучасного розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Цей процес зумовлює адекватне удосконалення функціонального механізму сільськогосподарського виробництва відповідно із змінами окремих елементів господарського, економічного і фінансового механізмів, а також державної політики, зокрема – мотиваційного її компоненту. Утворені об’єднані територіальні громади в сільській місцевості країни стали локальними осередками, розвиток яких здійснюється на основі активізації максимально повного використання сукупного потенціалу території – природних, матеріально-технічних і людських ресурсів, які капіталізуючись у процесі відтворення генерують додану вартість як фінансовий потенціал прогресивних змін в межах територіально-локальних осередків, які визначаються на основі демократичного самоврядування, фінансової самодостатності та функціонального механізму муніципального типу.

Посилання

Бородіна О.М. Соціально-економічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір : монографія / О.М. Бородіна, В.В. Юрчишин, І.В. Прокопа та ін. ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 318 с.

Боронос В. Г. Дослідження сутності фінансового потенціалу території. / В.Г. Боронос // Экономика и управление. – 2012. - №4. – С. 77-85.

Буряк А.В. Інвестиційно-інноваційне прискорення розвитку аграрних підприємств : монографія / А.В. Буряк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 204 с.

Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір : дис. на здобуття наукового ступеня д. е. н., спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / А.Є. Буряченко. – К.: КНЕУ, – 2014. – 482 С.

Давиденко Н.М., Буряк А.В. Корпоративне управління : навч. посіб. / Н.М. Давиденко, А.В. Буряк. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 346 с.

Дем’яненко І.В. Фінансова стабілізація підприємств і механізми її забезпечення : монографія / І.В. Дем’яненко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2001. – 72 с.

Кравченко В.І. Теоретичні проблеми становлення іпотечного ринку в Україні. Іпотечний ринок в Україні / В.І. Кравченко. – К.: НДФІ, 2002. – 248 с.

Лобас М.Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія / М.Г. Лобас, В.В. Россоха, Д.О. Соколов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2016. – 416 с.

Сукач О. М. Фінансовий потенціал територій та його роль у інвестиційному забезпеченні регіонального розвитку / О.М. Сукач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, випуск 1 (111), – 2015. – С. 44-48.

Borodina, O.M. Yurchyshyn, V.V. and Prokopa, I.V. (2012), Sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok sil's'koho hospodarstva i sela: suchasnyj vymir [Socio-economic development of agriculture and rural areas: a modern dimension], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

Boronos, V. H. (2012), “Investigation of the nature of the financial potential of the territory”, Ekonomyka y upravlenye, vol.4, pp. 77-85.

Buriak A.V. (2011), Investytsijno-innovatsijne pryskorennia rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [Investment and innovation acceleration of development of agricultural enterprises], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

Buriachenko, A. Ye. (2014), “The financial potential of socio-economic development: a regional dimension”, Ph.D. Thesis, Economy, KNEU, Kyiv, Ukraine.

Davydenko, N.M. and Buriak, A.V. (2014), Korporatyvne upravlinnia [Corporative management], TsP «Komprynt», Kyiv, Ukraine.

Dem'ianenko, I.V. (2001), Finansova stabilizatsiia pidpryiemstv i mekhanizmy ii zabezpechennia [Financial stabilization of enterprises and mechanisms for its provision], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

Kravchenko, V.I. (2002), Teoretychni problemy stanovlennia ipotechnoho rynku v Ukraini. Ipotechnyj rynok v Ukraini [Theoretical problems of becoming a mortgage market in Ukraine. The mortgage market in Ukraine], NDFI, Kyiv, Ukraine.

Lobas, M.H. Rossokha, V.V. and Sokolov, D.O. (2016), Upravlinnia innovatsijno-tekhnolohichnym rozvytkom ahrosfery [Management of innovation and technological development of the agrosphere], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

Sukach, O. M. (2015), “The financial potential of the territories and their role in the investment support for regional development”, Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1 (111), pp. 44-48.

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи