КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

  • S. S. Kravtsov
  • A. M. Klimova
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність; туристичне підприємство; туроператор; турагент

Анотація

Метою наукового дослідження є визначення напрямів організації роботи суб'єктів туристичної діяльності України відповідно до вимог корпоративної соціальної відповідальності. У статті досліджено причини прийняття компаніями корпоративної соціальної відповідальності, визначена її сутність і існуючі концепції. Сформульовано сфери застосування соціальної відповідальності туристичного бізнесу. За сферами прояву корпоративна соціальна відповідальність поділена на внутрішню і зовнішню. Охарактеризована внутрішня складова корпоративної соціальної політики компанії. Результат дослідження туристичних агентів з різних регіонів України показав брак інформації про заходи зовнішньої корпоративної політики у переважній більшості розглянутих суб'єктів туристичної сфери. Якщо розглядати туроператорів, то вирішенням суспільно значущих проблем займаються лише провідні туроператори. Це доводить успішний досвід національного туристичного оператора Travel Professional Group. Запропоновано заходи, спрямовані на реалізацію зовнішньої і внутрішньої соціальної відповідальності туристичного підприємства.

Посилання

Bhagwati Jagdish. Whose corporate social responsibility? Project syndicate : web site. URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/whose-corporate-social-responsibility (last accessed 1.10.2019).

Weiser B. B. Business and economic development: the impact of corporate responsibility standards and practices. Business for Social Responsibility. URL: http://commdev.org/business-andeconomic-development-impact-corporate-responsibilitystandards-and-practices (last accessed 1.10.2019).

Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства; пер. з англ. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.

Фрідман Мілтон. Капіталізм і свобода: пер. з англ. Київ : Дух і літера, 2010. 320 с.

Кретова А., Березовська Н. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні за участі держави: механізм взаємодії. Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки: зб. наук. праць. – Т. XІІ. Вип. 194. Донецьк: ТОВ «Технопак», ДонДУУ, 2011. С. 121–131.

Бондаренко С. М. Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України. Економічний простір. 2016. №. 105. С. 154-163.

Zientara Piotr. "Socioemotional wealth and corporate social responsibility: A critical analysis." Journal of Business Ethics. 2017. 144.1. P. 185-199.

Ткач К. І. Еволюційні аспекти формування суті корпоративної соціальної відповідальності. Економіка, управління, фінанси: теорія та практика: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2013. С. 63–66.

Doing Good in Society: A comparative study of the communication of the ethical aspects of Corporate Social Responsibility. Det digitale projektbibliotek : web site. URL: https://projekter.aau.dk/projekter/files/14556366/June_2_1_.doc (last accessed 1.10.2019).

Гальчак Х. Р. Соціальна відповідальність бізнесу в ринкових умовах господарювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 698. – С. 140–146.

The site of Project syndicate (2019), “Bhagwati Jagdish. Whose corporate social responsibility?” available at: http://www.project-syndicate.org/commentary/whose-corporate-social-responsibility (Accessed 1 October 2019).

The site of Business for Social Responsibility (2019), “Weiser B. B. Business and economic development: the impact of corporate responsibility standards and practices”, available at: http://commdev.org/business-andeconomic-development-impact-corporate-responsibilitystandards-and-practices (Accessed 1 October 2019).

Kotler F., Li N. (2005), Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist' Yak zrobyty iakomoha bil'she dobra dlia vashoi kompanii ta suspil'stva [Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause], Standart, Kyiv, Ukraine

Fridman Milton (2010), Kapitalizm i svoboda [Capitalism and Freedom], Dukh i litera, Kyiv, Ukraine

Kretova A., Berezovs'ka N. (2011), “Development of corporate social responsibility in Ukraine with the participation of the state: mechanism of interaction”, Udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia sotsial'no-ekonomichnym rozvytkom pidpryiemstv i haluzej ekonomiky, vol. XII (no. 194), pp. 121–131.

Bondarenko S. M. (2016), “Corporate Social Responsibility in the General Quality Management Concept at Light Industry Enterprises in Ukraine”, Ekonomichnyj prostir, №. 105, pp. 154-163.

Zientara Piotr. (2017), “Socioemotional wealth and corporate social responsibility: A critical analysis” Journal of Business Ethics, no. 144.1, pp. 185-199.

Tkach K. I. (2013), “Evolutionary aspects of essence forming of corporate social responsibility”, tezy dopovidej mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Conference Proceedings of the International Scientific and Practice Conference], Ekonomika, upravlinnia, finansy: teoriia ta praktyka [Economics, management, finance: theory and practice], Vydavnychyj dim “Hel'vetyka”, Kherson, pp. 63–66

Official site of Det digitale projektbibliotek (2019) Doing Good in Society: A comparative study of the communication of the ethical aspects of Corporate Social Responsibility, available at: https://projekter.aau.dk/projekter/files/14556366/June_2_1_.doc (Accessed 1 October 2019).

Hal'chak Kh. R. (2011), “Corporate Social Responsibility in Market Economy” Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», no. 698, pp. 140-146.

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи