РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

  • V. V. Konenko
Ключові слова: бізнес-процеси підприємства; інноваційні технології; реінжиніринг бізнес-процесів; алгоритм проведення реінжинірингу бізнес-процесів; ефективність реінжинірингу

Анотація

У статті розроблено методику прийняття ефективних управлінсько-організаційних рішень для проведення реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні інноваційних технологій на промисловому підприємстві. Розроблена схема етапів методики реінжинірингу основних бізнес-процесів представлена, яка дає можливість оцінити його ефективність до проведення безпосередніх змін в основних бізнес-процесах, що може запобігти значним втратам грошових коштів при негативній ефективності. Запропоновані схеми організаційної структури управління та проведення реалізації порівняльного аналізу доцільності проведення реінжинірингу основного бізнес-процесу, ітераційна схема удосконалення бізнес процесів. Розроблено алгоритм реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні інноваційних технологій, що включає етапи підготовки до реінжинірингу основних бізнес-процесів; методи оцінки, аналізу ефективності реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні інноваційної технології, які засновані на порівнянні моделей бізнес-процесу до і після проведення їх реінжинірингу.

Посилання

Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Б. Андерсен; пер с англ. С.В. Ариничева. – М. : Стандарты и качество, 2010. – 272 с.

Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 384 с.

Корнева М.Л. Аналіз методик вдосконалення бізнес-процесів / М.Л. Корнева // Вісник Донбаської державної машино-будівної академії. – 2008. – N 14. – С. 94–98.

Крупа К.В. Реінжиніринг – гідна відповідь на виклики оточення / К.В. Крупа // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – No 10. – С. 443-446.

Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів : [навчально-практичний посібник у схемах і таблицях] / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 80 с.

Парсяк В.Н. Управління бізнес-процесами – інструмент підвищення ефективності організацій / В.Н. Парсяк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – No 7. – С. 131–138.

Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 544 с.

Скнарь А. Контролінгові аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємства / А. Скнарь // Банківська справа. – 2009. – No 3. – С. 81-87.

Таньков К.М. Коцептуальні підходи до оцінки ефективності бізнес-процесу в системі логістичного управління промисловим підприємством / К.М. Таньков, О.М. Тридід // Економіка розвитку. – 2005. – No 2(34). – С. 90-94.

Чорнобай Л.І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть / Л.І. Чорнобай, О.І. Дума // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – Л. : Львівська політехніка, 2013. – С. 125-131.

Deming W.E. Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. – 373 p.

Porter M.E., Millar V.E. How Information Gives You Competitive Advantage // Harvard Business Review, 1985. – p. 149-160.

Andersen, B. (2010), Byznes-protsessy. Ynstrumenty sovershenstvovanyia [Business processes. Improvement tools], Standarty y kachestvo, Moscow, Russia.

Barynov, V.A. (2012), Orhanyzatsyonnoe proektyrovanye [Organizational design], YNFRA-M, Moscow, Russia.

Korneva, M.L. (2008), “Analysis of techniques for improving business processes”, Visnyk Donbas'koi derzhavnoi mashyno-budivnoi akademii, vol. 14, pp. 94-98.

Krupa, K.V. (2011), “Reengineering - a decent response to the challenges of the environment”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 443-446.

Lepejko, T.I. and Kotlyk, A.V. (2009), Reinzhynirynh biznes-protsesiv [Reengineering of business processes], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.

Parsiak, V.N. (2011), “Business process management - an instrument for improving the efficiency of organizations”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 131-138.

Repyn, V.V. and Elyferov, V.H. (2013), Protsessnyj podkhod k upravlenyiu. Modelyrovanye byznes-protsessov [The process approach to management. Business Process Modeling], Mann, Yvanov y Ferber, Moscow, Russia.

Sknar', A. (2009), “Controlling aspects of enterprise business process reengineering”, Bankivs'ka sprava, vol. 3, pp. 81-87.

Tan'kov, K.M. and Trydid, O.M. (2005), “Conceptual approaches to the evaluation of business process efficiency in the industrial enterprise logistics management system”, Ekonomika rozvytku, vol. 2 (34), pp. 90-94.

Chornobaj, L.I. and Duma, O.I. (2013), “Business processes of the enterprise: general characteristics and economic essence”, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats'. L'vivs'ka politekhnika, pp. 125-131.

Deming, W.E. (1982), Quality, productivity, and competitive position, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study,Cambridge, USA.

Porter, M.E. and Millar, V.E. (1985), “How Information Gives You Competitive Advantage”, Harvard Business Review, pp. 149-160.

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи