ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • S. Pustovhar
  • K. Peredun
Ключові слова: фінансова безпека; підприємство; фінансовий стан; таксономія; економічні інтереси

Анотація

Фінансова безпека є важливою характеристикою економічної діяльності будь-якого підприємства. Це зумовлює постійний пошук ефективних шляхів її оцінки та забезпечення, що особливо актуалізується в умовах гострої фінансової кризи в Україні. Метою статті стало обґрунтування ефективності використання методу таксономії для удосконалення оцінки фінансової безпеки. Визначено систему показників для оцінки інтегрального показника рівня фінансової безпеки на прикладі ТОВ «Украгрозапчастина» та показників фінансової звітності за 2016-2018 рр. Здійснено розрахунок та аналіз таксономічного показника підприємства. Обґрунтовано переваги застосування запропонованого підходу на ряду з існуючими методиками оцінки фінансової безпеки підприємства. Результати дослідження мають науково-практичний характер та можуть слугувати основою для удосконалення теоретичної бази досліджень щодо забезпечення фінансової безпеки економічних суб’єктів.

Посилання

Арєф’єва О.В. Сутність та особливості фінансової безпеки підприємства як економічної категорії / О.В. Арєф’єва // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К.С. Горячева // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65-67.

Папехин Р.С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий / Р.С. Папехин. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2007. – 16 с.

Фінансова безпека підприємства : навч. посібник / Т.Б. Кузенко, Л.С. Мартюшева, О.В. Грачов, О.Ю. Литовченко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 300 с.

Пономаренко О.Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств / О.Е. Пономаренко // Економіка розвитку. – 2010. – №1 (53) – С. 77-80.

Чібісова І.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / І.В. Чібісова, Є.М. Івашина. – Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/347

Altman E. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy. Analyze and Invest in Distressed Debt / E. Altman, E. Hotchkiss. – Hoboken : John Wiley and Sons, Ltd., 2006. – 365 р.

Toffler R. Going, going, gone – four factors which predict / R. Toffler, H. Tishaw // Accountancy. – 1977. – March. – Р. 50-54.

Springate G.L.V. Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm / G.L.V. Springate. – Canada : Simon Fraser University, 1978. – 246 р.

Терещенко О. (2017). Діагностика неплатоспроможності підприємств як технологія підтримки прийняття фінансових рішень [Електронний ресурс] / О. Терещенко, М. Стецько // Ефективна економіка. – 2017. - № 3. – Режим доступу : http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=5521.

Fox S. A taxonomy of manufacturing distributions and their comparative relations to sustainability / S. Fox, B. Alptekin // Journal of Cleaner Production. – 2018. - № 172. – Р. 1823-1834.

Aryefʺyeva, O.V. (2010), “The essence and features of financial security of the enterprise as an economic category”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 32, рр. 167-170.

State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Oct 2019).

Blank, I.A. (2004), Upravleniye finansovoy bezopasnost'yu predpriyatiya [Management of financial security of the enterprise], Elga, Nika Center, Kyiv, Ukraine.

Horyacheva, K.S. (2003), “Financial security of the enterprise. The essence and place in the system of economic security”, Economist, vol. 8, рр. 65-67.

Papekhin, R.S. (2007), Indikatory finansovoy bezopasnosti predpriyatiy [Indicators of financial security of enterprises], Volgograd Scientific Publishing House, Volgograd, Russia.

Kuzenko, T.B., Martyusheva, L.S., Grachev, O.V. and Litovchenko, O.Yu. (2010), Finansova bezpeka pidpryyemstva [Financial security of the enterprise], Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.

Ponomarenko, O.E. (2010), “Theoretical aspects of financial security of enterprises”, Development of Economic, vol. 1 (53), рр. 77-80.

Chibisova, I.V. and Ivashyna, YE.M. (2011), “The mechanism of ensuring the financial security of the enterprise”, Problemy pidvyshchennya efektyvnosti infrastruktury, [Online], available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/347 (Accessed 10 Oct 2019).

Altman, E. and Hotchkiss, E. (2006), Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy. Analyze and Invest in Distressed Debt, John Wiley and Sons, Ltd., Hoboken, USA.

Toffler, R. and Tishaw, H. (1977), “Going, going, gone – four factors which predict”, Accountancy, March, рр. 50-54.

Springate, G.L.V. (1978), Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm, Simon Fraser University, Canada.

Tereshchenko, O., and Stetsʹko, M. (2017), “Diagnosis of business insolvency as a technology of financial decision-making support”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=5521 (Accessed 10 Oct 2019).

Fox, S. and Alptekin B. (2018), “A taxonomy of manufacturing distributions and their comparative relations to sustainability”, Journal of Cleaner Production, vol. 172, рр. 1823-1834.

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи