СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • O. Parkhomenko
  • N. Lysak
  • M. Zhyvodor
Ключові слова: охоронне підприємство; PEST-аналіз; SWOT-аналіз; SPACE-аналіз; стратегічні рішення

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей середовища функціонування охоронного підприємства на прикладі Харківського регіонального управління ПП «ЯВІР-2000». Охарактеризовано галузь послуг безпеки, виділено її специфічні ознаки: високий рівень конкуренції, непрозорість ринку, задовільні показники рентабельності та самоокупності, монополія Поліції охорони на надання збройної охорони, необхідність широкого застосування інструментів маркетингу, незрілість та невизначеність ролі приватних підприємств у системі громадської безпеки, відсутність державної стратегії розвитку сфери, підвищення попиту у зв’язку зі зростанням рівня криміногенного стану, поступове впровадження високотехнологічних інновацій. Розглянуто тенденції та перспективи розвитку галузі. Визначено місце приватних структур на ринку охоронних послуг. Обґрунтовано зростання уваги до питань стратегічного управління підприємством. За допомогою PEST-, SWOT- та SPACE-методів здійснено оцінку стратегічного положення компанії шляхом визначення її сильних і слабких сторін, дослідження впливу політичних, економічних, соціальних і технологічних чинників, а також аналізу фінансового потенціалу, конкурентних переваг підприємства, привабливості бізнесу та його умов. Запропоновано консервативну стратегію, що характерна для стабільних ринків із низькими темпами зростання. Як першочерговий захід рекомендовано фінансове зміцнення. Розроблено пропозиції стратегічних рішень, що могли б гарантувати подальший успіх, зростання бізнесу та досягнення конкурентних переваг фірми на ринку охоронних послуг. Зроблено висновок про те, що на діяльність підприємств цієї галузі позитивно впливатимуть використання наявного потенціалу з максимальною віддачою, розширення бази клієнтів та послуг, правильна побудова відносин із постачальниками, запровадження високотехнологічних інновацій, постійний моніторинг поведінки конкурентів та встановлення партнерських відносин з органами місцевої влади.

Посилання

Стеблюк Н. Ф. Визначення конкурентних напрямів підприємства на ринку кисломолочної продукції / Н. Ф. Стеблюк, Є. Р. Волосова // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 654-660.

Носонова Л. В. Визначення рівня стратегічного потенціалу машинобудівних підприємтсв / Л. В. Носонова // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 547-555.

Шурпенкова Р. К. Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством / Р. К. Шурпенкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – № 2 (112) – С. 96-99.

Яценко В. М. Стратегічний аналіз, економічна діагностика та оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств // В. М. Яценко, О. В. Яценко // Економіка та управління підприємствами. – 2015. – № 2 (199). – С. 91-100.

Пуцентейло П. Р. Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством / П. Р. Пуцентейло, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4 (62). – С. 196–205.

Баламут Г. С. Методи стратегічного аналізу діяльності підприємств / Г. С. Баламут // Молодий вчений. – 2015. - № 4 (19). – С. 46-49.

Офіційний портал Верховної Ради України. Проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65453 (дата звернення: 15.08.2019).

Checkpoint Business Media. Як влаштований охоронний бізнес в Україні? Лідери, тренди та проблеми. URL: https://ckp.in.ua/reviews/19080 (дата звернення: 27.08.2019).

Юрко С. С. Проблеми правового регулювання недержавної охоронної діяльності в Україні / С. С. Юрко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 27 (3). – С. 160-163.

Офіційний сайт служби охорони «ЯВІР-2000». Про компанію «ЯВІР-2000». URL: https://yavir2000.com/pro-kompaniyu/ (дата звернення: 30.08.2019).

Steblyuk, N. F. and Volosova, E. R. (2017), “Determination of competitive advantages of enterprise on the market of dairy products”, Economika i suspilstvo, vol. 9, pp. 654-660.

Nosonova, L. V. (2017), “Determination of the level of strategic capabilities of machine-building enterprises”, Economika i suspilstvo, vol. 9, pp. 547-555.

Shurpenkova, R. K. (2015), “Strategic analysis as part of enterprise management”, Socialno-ekonomichni problemi suchasnogo periodu Ukrayini, vol. 2, no. 112, pp. 96-99.

Yatsenko, V. M. and Yatsenko O. V. (2015), “Strategic analysis, economic diagnostics and assessment of the competitiveness of agricultural enterprises”, Ekonomika ta upravlinnya pidpriyemstvami, vol. 2, no. 199, pp. 91-100.

Putsenteilo, P.R. and Humeniuk, O.O. (2016), “Strategic analysis as an important element of enterprise management, Innovacijna ekonomika, vol. 3-4, no. 62, pp. 196-205.

Balamut, G. S. (2015), “Methods of strategic analysis of enterprise activity”, Molodij vchenij, vol. 4, no. 19, pp. 46-49.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft Law of Ukraine "About private detective (search) activity", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65453 (Accessed 15 August 2019).

Checkpoint Business Media (2019), “How is the security business in Ukraine organized? Leaders, trends and challenges”, available at: https://ckp.in.ua/reviews/19080 (Accessed 27 August 2019).

Yurko, S. S. (2014), “Problems of legal regulation state security activity in Ukraine”, Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu, vol. 27, no. 3, pp. 160-163.

The official site of the security service "YAVIR-2000" (2019), “About the company “YAVIR-2000”, available at: https://yavir2000.com/pro-kompaniyu/ (Accessed 30 August 2019).

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи