УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • O. Tomchuk
  • A. Beldiy
Ключові слова: аналіз оплати праці; соціально-економічні аспекти оплати праці; аналітичні завдання; інформаційне забезпечення; автоматизоване робоче місце

Анотація

В статті розглядається аналіз розрахунків оплати праці. Зазначено, в якій послідовності необхідно проводити аналіз використання коштів на оплату праці. Аналіз операцій з оплати праці є однією найважливіших і складних ділянок роботи, оскільки зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників. Облік заробітної плати є трудомістким, потребує уважності, оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу та сконцентрованості. Також зазначаються напрями аналізу оплати праці, соціально-економічні аспекти. Також розглянуто комплекс заходів, за допомогою якого будуть поліпшені умови праці трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Автори зауважили, що проведення аналізу оплати праці, це лише структурна частина комплексного та повного економічного аналізу. Тому, якщо брати до уваги комплексний аналіз, то з нього випливає і аналіз оплати праці. Удосконалення та пошук оптимального варіанту серед можливих альтернатив потребують проектування, впровадження, ресурсної та інформаційної підтримки аналітичних процесів, праці людей, зайнятих економічним аналізом.

Посилання

Рибалко О. М., Крохмаль Н. І. Аналіз витрат на оплату праці на ПАТ «Мотор Січ». Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 4. С. 155-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_4_23 (дата звернення: 22.09.2019).

Цвігун Н. В. Проблеми й методи удосконалення обліку, аналізу й контролю операцій з оплати праці. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет–конф (Вінниця, 27 березня 2019 р.). Ч. II. Вінниця: ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. С. 509-514.

Немодрук Н. М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці. Економіка та держава. 2009. № 8. С. 36-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_13 (дата звернення: 22.09.2019)..

Киш Л. М., Курило Н. Ф. Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13(2). С. 89-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_13(2)__19 (дата звернення: 22.09.2019)..

Балан О. Д., Савченко Ю. К. Оплата праці та її соціально-економічні аспекти. Агросвіт. 2018. № 10. С. 22-26.

Линенко А. В., Шевченко О. Л. Сутність й аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2008. № 4. С. 111-116.

Мулик Т. О., Материнська О. А., Пльонсак О. Л. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 288 с.

Шевчук Л.П. Аналіз і контроль формування та використання коштів на оплату праці на підприємствах роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2010. 21 с.

Івченко Л.В., Федорченко О.Є. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення. Фінанси, облік і аудит. 2015. Вип. 1. С. 197-210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2015_1_17 (дата звернення: 25.09.2019).

Кулинич М.Б., Коваль Н.І. Удосконалення методики складання та аналізу фінансової звітності підприємств. Економіка і суспільство. Вип. №6. 2016. С. 367-372. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/63.pdf (дата звернення: 24.09.2019).

Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 312 с.

Томчук О.Ф. Планування економічного аналізу та його удосконалення. Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ). Київ, 2013. С.417-421.

Rybalko O. M., Krokhmal' N. I. (2017), “Analysis of expenses on loan payment at motor sich enterprise”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, [Online], vol. 4, pp. 155-161. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_4_23 (accessed: 22.09.2019).

Tsvihun N. V. (2019), “Problems and Methods of Improvement of Accounting, Analysis and Control of labor payment operations”, Oblik, kontrol' i analiz v upravlinni pidpryyemnyts'koyu diyal'nistyu (Ukraine, Vinnytsia, March 27, 2019) (eds. Zamkova N.L., Martynova L.B.), Vinnytsia: VRV VTEI KNTEU, pp. 509-514.

Nemodruk N. M. (2009), “Accounting improvement, Analysis and Audit of Calculations from the Payment of labor”, Ekonomika ta derzhava, [Online], no. 8, pp. 36-38. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_13 (accessed: 22.09.2019).

Kysh L. M., Kurylo N. F. (2017), “Material stimulation and Analysis of fund of remuneration of labour are in farms”, Prychornomors'ki ekonomichni studiyi, [Online], vol. 13(2), pp. 89-94. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_13(2)__19 (accessed: 22.09.2019).

Balan O. D., Savchenko Yu. K. (2018), “Labor remuneration and its social and economic aspects” Ahrosvit, no. 10, pp. 22-26.

Lynenko A. V., Shevchenko O. L. (2008), “The essence and the analysis of labor-consuming potential of the enterprise for revealing its efficiency were used”, Derzhava ta rehiony. Seriya : Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, no. 4, pp. 111-116.

Mulyk T. O., Materyns'ka O. A., Pl'onsak O. L. (2017), Analiz hospodars'koyi diyal'nosti: navchal'nyy posibnyk [Analysis of economic activity], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, 288 p.

Shevchuk L.P. (2010), “Аnalysis and control of forming and use of facilities on payment of labour on the enterprises of retail business”, PhD. Thesis, Global economy, KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Ivchenko L.V., Fedorchenko O.Ye. (2015), “Analysis of financial state of enterprises: informational and methodological support”, Finansy, oblik i audit, [Online], vol. 1, pp. 197-210. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2015_1_17 (accessed: 25.09.2019).

Kulynych M.B., Koval' N.I. (2016), “Improving methodic of forming and analyzing the financial statements”, Ekonomika i suspil'stvo, [Online], no. 6, pp. 367-372. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/63.pdf (accessed: 24.09.2019).

Chernysh S. S. (2010), Ekonomichnyy analiz: Navch. Posib [Economic analysis], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, 312 p.

Tomchuk O.F. (2013), “Planning of economic analysis and its improvement”, Rozvytok oblikovoi i finansovoi skladovykh ekonomichnoi nauky ta praktyky: zbirnyk materialiv VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoyi konferentsii [Development of accounting and financial components of economic science and practice: a collection of materials of the VIII International scientific and practical conference], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [International scientific and practical conference], Kyiv, Ukraine, September 26-27, pp. 417-421.

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи