ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ БЮДЖЕТУВАННЯ

  • V. V. Voloshina-Sidey
Ключові слова: операційні витрати; бюджетування витрат; управлінський облік; процесний підхід; система

Анотація

У статті доведено необхідність формування дієвих систем обліку та контролю витрат як складової системи управління організацією в умовах нестабільного економічного та правового базису в Україні. Доведено, що в результаті їх взаємоузгодженого застосування забезпечується створення об'єктивної й своєчасної інформації про склад і динаміку витрат, що в остаточному підсумку веде до успішного функціонування організації на основі прийняття оптимальних управлінських рішень поточного й перспективного характеру. Проаналізовано взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку операційних витрат діяльності підприємства. Представлено підходи щодо застосування сучасної методики бухгалтерського та управлінського обліку витрат та запропоновано методику розроблення облікової політики підприємства. Досліджено необхідність розробки бюджетів витрат, що дасть змогу здійснювати групування витрат, як за процесами, так і за елементами витрат. Запропоновано систему необхідних заходів для вдосконалювання аналітичного забезпечення бюджетування витрат діяльності підприємств. Узагальнено результати проведеного дослідження.

Посилання

Бєлоусова І., Чумаченко М. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості // Інвестиції – 2011. – №4. – С.3-10.

Волошина-Сідей В.В. Механізми управління витратами операційної діяльності на підприємствах харчової промисловості: дис. канд.екон. наук, 08.00.04/ Волошина-Сідей В.В. – Одеса, 2016. – 190 с.

Дерій В. Проблеми обліку витрат підприємства та перспективи їх вирішення в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №4. – С.7-11.

Мачулка О. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект // Ефективна економіка. – 2013. – №10. – С.30-34.

Моссаковський А. Концепція побудови управління витратами на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №6. – С.32-42.

Чумаченко М., Бєлоусова І. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Економічний аналіз. – 2012. – №10. – С.3-7.

Bielousova I., Chumachenko M. (2011), “Problems keeping production costs and calculation of production costs in the industry”, Investytsii , vol 4, pp. 3-10.

Voloshina-Sidej, V.V. (2016) “Mechanisms of cost management of operating activities in the food industry” Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and enterprise management, National Academy of Food Technologies of Odessa, Odessa Ukraine.

Derij V. (2012), “Issues of cost accounting and enterprise perspectives of their resolution in Ukraine”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol 4, pp.7-11.

Machulka O. (2013), “ Accounting and cost analysis: administrative aspect”, Efektyvna ekonomika, vol 10, pp. 30-34.

Mossakovs'kyj A. (2013), “ The concept of cost management in enterprises”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol 6, pp. 32-42.

Chumachenko M., Bielousova I. (2012), “Debatable problems of cost accounting and calculation of production costs”, Ekonomichnyj analiz, vol 19, pp. 3-7.

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи