ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ

  • G. Ivashchenko
Ключові слова: податковий ризик; податкова безпека; податкова культура; податкове навантаження; податкове планування; податкова оптимізація; податкова стратегія

Анотація

Наведено рівні податкової безпеки: національна податкова безпеку, регіональна податкова безпеку, податкова безпеку платників податків.Виділено стратегії податкової безпеки, а саме: стратегія максимальної податкової безпеки; стратегія ухилення від оподаткування; стратегія «пом'якшення» податкових наслідків; стратегія податкової оптимізації.Виділено взаємозв’язок податкової безпеки та податкової культури. Систематизовано загрози для податкової безпеки пов’язані з діяльністю держави та з діяльністю платників податків.Виділено основні види податкових ризиків. Наведено основні складові податкової політики підприємства: дотримання податкової дисципліни, моніторинг та зниження податкових ризиків, співвідношення сплачуваних податків та доходів, складання податкового календаря, оцінка можливостей застосування податкових пільг, пошук можливостей відстрочення податкових платежів законним шляхом на максимально тривалий термін. Запропоновано основні напрями збільшення видобутку нафти та газу для ПАТ «Укрнафта».Досліджено складові податкової безпеки організації: податкове планування, податкова оптимізація, податкове навантаження, податкові ризики. Проаналізовано методи податкової оптимізації для підприємств.Податкове навантаження – це процентне відношення суми сплачуваних організацією податків до суми виручки за даними звітності організації. Показник податкового навантаження нижче середнього показника по галузі є однією з причин проведення виїзної податкової перевіркиПодаткове планування й оптимізація оподаткування є взаємодоповнюючими складовими частинами ефективного фінансового менеджменту в компанії. Для кращої керованості фінансовими потоками і економії коштів і відбувається розробка і впровадження ефективного податкового планування, що і приведе до оптимізації.Податкова оптимізація полягає в розробці та впровадженні різних законних схем зниження податкових відрахувань. Методи оптимізації оподаткування – є надзвичайно важливим інструментарієм. Як при використанні принципів, так і при впровадженні в звичну систему податкових відрахувань конкретного методу мінімізації податкового навантаження необхідно звертати увагу на раціональність застосування відповідного інструменту.

Посилання

Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія // Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

Отенко І. П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. Наукове видання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 348 c.

Отенко І. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 252 с.

Отенко І. П. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 169 с.

Оцінка майна та майнових прав. Заг. ред. Скринько С. – К.: ТОВ «УКЦ «Експерт-Л» -2007 р. -746 с.

Петров М. І. Економічна безпека підприємства: сутність, трактування, точки зору / М. І. Петров // Менеджер. – 2002. – №1(17). – С. 67-71.

Петряєва З. Ф. Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – № 5(179). – 2016. - С. 402 – 411.

Kozachenko, H.V. Ponomarov, V. P. and Lyashenko О. M. (2003) Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennya [Economic security of an enterprise: the essence and mechanism of provision], Libra, Kyiv, Ukraine.

Otenko, I. P. Malyarets, L. M. and Ivashchenko, G. A. (2007) Analiz ta otsinka stratehichnoho potentsialu pidpryyemstva [Analysis and evaluation of the strategic potential of the enterprise], Vyd. KHNEU, Kharkiv, Ukraine.

Otenko, I. P. and Ivashchenko, G. A. (2012) Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva [Economic security of the enterprise], Vyd. KHNEU, Kharkiv, Ukraine.

Otenko, I. P. Azarenkov, H. F. and Ivashchenko, G. A. (2015) Finansovyy analiz [Financial analysis], Vyd. KHNEU, Kharkiv, Ukraine.

Skrynʹko, S. (2007) Otsinka mayna ta maynovykh prav [Appraisal of property and property rights], TOV “UKTS “Ekspert-L”, Kyiv, Ukraine.

Petrov, M. I. (2002) “Economic security of the enterprise: essence, interpretation, point of view ”, Menedzher, vol. 1, рр. 67 – 71.

Petryayeva, Z.F. Ivashchenko, G. A. and Petryayev, О.О. (2016) “Verification of graduation levels of financial and economic security of enterprises”, Aktualʹni problemy ekonomiky, vol. 5, рр. 402 – 411.

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи