ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАНДРАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

  • I. Y. Krupiak
  • L. B. Krupiak
Ключові слова: фандрайзинг; благодійна діяльність; фінансова стійкість; краудфандинг; соціальне підприємництво; громадська організація; донорська допомога; ендавмен

Анотація

У статті досліджено особливості розвитку фандрайзингу, як ефективного механізму залучення та використання позабюджетних ресурсів, зорієнтованого на пошук джерел забезпечення соціальних програм, науково-дослідних проектів, діяльності неприбуткових організацій. Виокремлено можливості імплементації інструментарію фандрайзингу з урахуванням специфіки сучасних економічних умов. Виявлено причини обмеження фінансування суспільно значимих проектів, що обумовлюють необхідність пошуку альтернативних джерел фінансових ресурсів, вибору інструменту фандрайзингу у відповідності до потреб і можливостей громадських організації, належної презентації власних проектів та розробки програми заходів щодо їх втілення. Обґрунтовано доцільність застосування відповідного інструменту фандрайзингу враховуючи: тривалість проекту; ефективність інструменту для отримання необхідної суми коштів; вартість організаційного етапу фандрайзингової діяльності; обсяг наявних фінансових ресурсів. Проведено аналіз джерел фінансування громадських організацій та здійснено оцінку ефективності використання залучених коштів для підвищення фінансової стійкості організацій, зміцнення їх іміджу серед місцевої громади, збільшення кількості членів та волонтерів, стимулювання активності населення до співпраці у розв’язанні значущих проблем, підтримання поточної діяльності, масового проведення окремих заходів та акцій. Узагальнено фактори впливу на розвиток фандрайзингу, що стимулюють та обмежують його. Обґрунтовано заходи щодо забезпечення належного розвитку фандрайзингу в державі з метою: формування багатовекторного соціального партнерства; розширення можливостей фандрайзингу та донорів; заохочення та популяризації благодійності і меценатства; розробки вітчизняної концепції фандрайзингу; залучення й перерозподілу коштів у соціальному секторі; створення можливостей імплементації новітнього інструментарію фандрайзингу; забезпечення достовірності інформації щодо цілей соціального проекту, а також прозорості фінансової звітності некомерційних організацій.

Посилання

Бабій О. Фандрайзинг для новачків: з чого почати отримувати гранти для своєї громади. Фактор. 2017. №5. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/may/issue-5/article-27472.html (дата звернення 5.01.2019).

Боголіб Т. М. Освітній та науковий фандрайзинг в Україні. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. 2014. № 5. С. 11-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_5_4 (дата звернення 21.06.2019).

Глєбова А. О. Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрайзингу. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 206-2011. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_27 (дата звернення 10.09.2019).

Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.09.2019).

Овсянюк-Бердадіна О. Ф. Перспективи використання фандрайзингу для розвитку об’єднаних територіальних громад. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». Херсон, 2016. Вип. 21, ч. 2. С. 34-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21%282%29__10 (дата звернення 05.10.2019).

Патерук Н.Фандрайзинг: як і де залучати ресурси громадським організаціям. 2018. URL: https://www.prostir.ua/?kb=fandrajzynh-yak-i-de-zaluchaty-resursy-hromadskym-orhanizatsiyam (дата звернення 10.09.2019).

Соколова. А.М. Алгоритм здійснення фандрайзингової діяльності. Економічний часопис – ХХІ. Сер. «Економіка та управління національним господарством». 2012. № 9. С. 35-38. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48336/11 -Sokolova.pdf?sequence=1 (дата звернення 17.09.2019).

Соломянюк Н.М. Фандрайзинг як технологія реалізації соціального плану маркетингу. Економічний форум. 2014. №3. С. 195-202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_3_31(дата звернення 01.10.2019).

Babij O. (2017). Fandrajzynh dlia novachkiv: z choho pochaty otrymuvaty hranty dlia svoiei hromady [Fundraising for beginners: where to start to get grants for your community], Factor, vol. 5, аvailable at:https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/may/issue-5/article-27472.html (аccessed 4 January 2019).

Boholib T. M. (2014). Osvitnij ta naukovyj fandrajzynh v Ukraini [Educational and scientific fundraising in Ukraine], Scientific works of Donetsk National Technical University, Series: Economic, vol. 5, рр. 11-17, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_5_4 (аccessed 21 June 2019).

Hliebova A. O. (2013). Suchasni teoretychni ta praktychni aspekty protsesu orhanizatsii finansuvannia sotsial'no vazhlyvykh proektiv na osnovi fandrajzynhu [Contemporary theoretical and practical aspects of the process of organizing the financing of socially important projects on the basis of fundraising], Problems of economy. vol. 4, рр. 206-2011, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_27 (аccessed 10 September 2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: statystychna informatsiia [State Statistics Service of Ukraine: statistical information], аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua (аccessed 20 September 2019).

Ovsianiuk-Berdadina O. F. (2016). Perspektyvy vykorystannia fandrajzynhu dlia rozvytku ob'iednanykh terytorial'nykh hromad [Prospects of the fundraising use for development of the integrated territorial communities], Scientific bulletin of Kherson State University, Series «Economic sciences», Kherson, no. 21, vol. 2, рр. 34-37, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21%282%29__10 (аccessed 5 October 2019).

Pateruk N. (2018). Fandrajzynh: iak i de zaluchaty resursy hromads'kym orhanizatsiiam [Fundraising: how and where to raise resources for public organizations], аvailable at: https://www.prostir.ua/?kb=fandrajzynh-yak-i-de-zaluchaty-resursy-hromadskym-orhanizatsiyam (аccessed 10 September 2019).

Sokolova. A.M. (2012). Alhorytm zdijsnennia fandrajzynhovoi diial'nosti [Fundraising activity algorithm], Economic journal – ХХІ, Series «Economy and management of the national economy», vol. 9, рр. 35-38, аvailable at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48336/11-Sokolova.pdf?sequence=1 (аccessed 17 September 2019).

Solomianiuk N.M. (2014). Fandrajzynh iak tekhnolohiia realizatsii sotsial'noho planu marketynhu [Fundraising as a technology of a social marketing plan implementation], Economic forum. vol. 3, рр. 195-202, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_3_31 (аccessed 1 October 2019).

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи