ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

  • Myroslava Hupalovska
Ключові слова: місцевий бюджет; видатки бюджету; ефективність; бюджетна децентралізація

Анотація

У статті узагальнено теоретичні засади сутності та призначення видатків місцевих бюджетів. Доведено, що важливим інструментом вияву економічної сутності місцевих бюджетів як фінансової бази місцевого самоврядування є їх видатки, а основним призначенням видатків місцевих бюджетів є здійснення органами місцевої влади власних та делегованих державою обов’язків у бюджетній сфері. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів за видатками засвідчив, що протягом останніх років спостерігалася тенденція до зростання частки місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету, найбільший обсяг коштів місцевих бюджетів витрачається на фінансування видатків соціального характеру. Виявлено проблемні аспекти здійснення видаткової політики місцевих бюджетів та з’ясовано, що підвищенню ефективності видатків місцевих бюджетів сприятиме подальший розвиток програмно-цільового методу бюджетування та удосконалення бюджетної децентралізації.

Посилання

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. / К. : Знання, КОО, 1999. 487 с.

Фінанси : підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. 2-ге вид., переробл. і доповн. К. : Знання, 2012. 687 с.

Кириленко О.П., Квасовський О.Р., Лучка А.В. Місцеві фінанси : підруч. / К. : Знання, 2006. 677 с.

Михайленко С., Зубріліна В. Сучасні проблеми та пріоритетні напрямки формування видатків місцевих бюджетів. Світ фінансів. 2015. № 4. С. 65–75.

Бюджетний кодекс України зі змінами і доповненнями: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення 01.10.2019).

Статистичний збірник: «Бюджет України 2018». URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (дата звернення 05.10.2019)

Основні показники місцевих бюджетів. URL: https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2018&budgetType=LOCAL (дата звернення: 08.10.2019)

Kravchenko, B.I. (1999). Mistsevi fi nansy Ukrainy [The local fi nance in Ukraine], Kyiv, Znannia, Ukraine

Yurij, S.I. and Fedosov, V.M. (2012). Finansy [The fi nance], Kyiv,Znannia Ukraine.

Kyrylenko, O.P. Kvasovs’kiy, O.R. and Luchka, A.V. (2006). Mistsevi fi nansy [The local fi nance]. Kyiv, Znannia, Ukraine.

Mykhailenko S. and Zubrilina V. (2015) “ Current problems and priorities for local budget expenditures”, Svit finansiv. vol.4 pp. 65 – 75.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Biudzhetnyi kodeks Ukrainy”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 01 October 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2018), “ Statistical publication «Budget of Ukraine 2018»”, available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website) (Accessed 05 October 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2019), “ Basic indicators of local budgets”, available at: https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2018&budgetType=LOCAL (Accessed 08 October 2019).

Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статьи