ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

  • Yu. Shushkova
Ключові слова: технологічні інновації; інституційна інфраструктура; засоби державної політики

Анотація

В статті показано, що відсутність сформованої необхідної повноцінної інституційної інфраструктури є перешкодою на шляху досягнення цільових орієнтирів державної політики у сфері розвитку технологічних інновацій. Зроблено висновок про те, що при обґрунтуванні елементів складу інституційної інфраструктури значно вище значення має не стільки перелік інституцій, як їх призначення. В якості критеріальних ознак повноцінності інституційної інфраструктури обрано етапи життєвого циклу інновацій. Констатовано, що в Україні необхідно сформувати відповідне середовище, яке стимулюватиме створення і активізацію діяльності структур підтримки інноваційно-технологічної діяльності, причому ситуація потребує не стільки бюджетного фінансування політики в цьому напрямі, як в більшій мірі організаційно-управлінських заходів з боку органів влади. Визначені елементи інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій в Україні, їх завдання за фазами інноваційно-технологічного процесу – початковою, розробки, виконання, контролю та завершення.

Посилання

Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Штець Т.Ф. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 56-63.

Иноземцев В. Л. За десять лет. К концепции постэкономического общества. Москва, 1998. 536 с.

Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія. Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2013. 536 с.

Кузнецов Ю. Промышленная политика и международные отношения / под ред. А. И. Левенчука. Челябинск : Социум, 2005. 360 с.

Лапшина І. А. Розвиток людського капіталу України в процесі євроінтеграції : монографія. Львів: Кальварія, 2008. 332 с.

Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 1(15). С. 24-38.

Федулова Л. І. Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку. Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 22-38.

Шараев Ю. В. Теория экономического роста. Москва : ГУ ВШЭ, 2006. 254 с.

Шкурупій О. В. Інтелектуальний капітал в умовах становлення постіндустріального суспільства: імперативи глобального економічного розвитку та орієнтири для України : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. 303 с.

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Кембридж : Гарвардський університет, 1934. 588 с.

Vasyltsiv T.G., Lupak R.L., Osadchuck Yu.M. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2017. № 167 (9-10). С. 13-17.

Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Shtets’, T.F. (2018), “Substantiation of strategic directions, goals and measures of the state policy of realizing the potential of the IT sector of the Ukrainian economy”, Entrepreneurship and trade, vol. 23, pp. 56-63.

Inozemcev, V. L. (1998), Za desiat’ let. K koncepciyi postekonomicheskogo obshchestva [For ten years. To the concept of post-economic socie], Moscow, Russia.

Kindzerskyi, Yu. V. (2013), Promyslovist’ Ukrainy: strategiya I polityka strukturno-tehnologichnoyi modernizaciyi [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization], Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Kuznyetsov, Yu. (2005), Promyshlennaya politika I mezhdunarodnye otnosheniya [Industrial policy and international relations], Socium, Chelyabinsk, Russia.

apshyna, І. А. (2008), Rozvytok lyuds’kogo kapitalu Ukrainy v procesi yevrointegraciyi [Development of human capital of Ukraine in the process of European integration], Каlvariya, Lviv, Ukraine.

Libanova, Е. М. (2011), “Modernization of the Ukrainian economy in the context of social challenges”, Demography and the social economy, vol. 1(15), pp. 24-38.

Fedulova, L. I. (2010), “Technology policy in the system of economic development strategy”, Economics and forecasting, vol. 1, pp. 22-38.

Sharayev, Yu. V. (2006), Teoriya ekonomicheskogo rosta [Theory of Economic Growth], GU VshE, Moscow, Russia.

Shkurupiy, О. V. (2010), Intelektual’nyi capital v umovah stanovlennia postindustrial’nogo suspil’stva: imperatyvy global’nogo ekonomichnogo rozvytku ta oriyentyry dlia Ukrainy [Intellectual capital in a post-industrial society: global economic development imperatives and benchmarks for Ukraine], RBV PUET, Poltava, Ukraine.

Shumpeter, Y. (1934), Teoriya ekonomichnogo rozvytku [The theory of economic development], Garward Univercity, Cambridge, UK.

Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Osadchuck, Yu.M. (2017), “Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine”, Economic Journal-XXI, vol. 167 (9-10), pp. 13-17.

Опубліковано
2019-11-06
Номер
Розділ
Статьи