ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • Kateryna V. Nakonechna
Ключові слова: експорт; експортний потенціал; сільськогосподарська продукція; імпорт; імпортна квота; імпортна ліцензія

Анотація

Проведено аналіз експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України. Надано визначення сутності експортного потенціалу. Динаміка обсягів ексортного потенціалу агропродовольчою продукцією зросла незначно у 2018 проти 2009. У статті наголошено про вагому частку зернових у структурі експорту України. Зроблено висновки про те, що інтеграція у європейський торговельний простір може бути реалізована лише за умов забезпечення відповідного інституційного середовища, яке надасть вітчизняним підприємствам можливість адаптувати виробництво до стандартів та вимог європейського ринку, що сприятиме полегшенню їх доступу на ринок ЄС. Необхідно ініціювати переговори щодо збільшення обсягів тарифних квот, які повністю були використані вітчизняними експортерами протягом дії режиму автономних преференцій з боку ЄС, насамперед, на експорт кукурудзи, меду, яблучного та виноградного соку, а також курятини.

Посилання

Бородіна O., Яровий В.Європейська практика регулювання земельних відносин: загрози та виклики. –Дзеркало тижня. – №. 28. – 2017 с.43.

Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Павленко М.М. Methodical component of the performance of state support producers mechanism. – Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 1. – 22-27.

Вдовенко Н.М., Наконечна К.В. Особливості структурних змін в економіці України. – К.: Економіка АПК. – #9. – 2018. – ст.56-62.

Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Cамсонова В.В. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. – Науковий вісник Полісся. - №3 (11). – ст.165-169.

Lysenko V., Koval V., Nakonechna K., Kalian D. (2017). “Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment”, Information and Telecommunication Sciences, Vol.2, pp. 38-43.

Lysenko V., Reshetyk V., Nakonechnaya K.. Energy effective control systems with complex biotechnical objects. Machinery and energetics. Kyiv, Ukraine, 2018. Vol. 9, #3, 271, pp. 25-33.

Ліссітса А. (2019). 50 питань і відповідей про аграрну політику. Агрополітичний діалог. 64с.

Наконечна К.В., Листопад В.В. Розвиток урбанізаційних процесів в регіонах України. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи», КНЕУ, квітень 2017 р., ст. 122-127.

Наконеча К. В. Кваша С.М. Прикладна економіка. Навчальний посібник. – 2017. В: Національний університет біоресурсів і природокористування України. 400 с.

Наконеча К. В. Проведення національної регіональної політики в напрямі конвергенції регіонів в Україні. Вісник аграрної науки. ВЦ НУБіП України. № 247. 2016. ст. 237-244.

Пугачов С. Агробізнес. Україна збільшила експорт олійних культур до ЄС, – Пугачов. [http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/12205-ukraina-zbilshyla-eksport-oliinykh-kultur-do-yes-puhachov.html].

[https://www.yara.ua/crop-nutrition/wheat/key-facts/world-wheatproduction/].

Borodina, O. and Yarovyj, V.(2017), “European practice of regulation of land relation threatens and chalanges”, Dzerkalo tyzhnya, vol. 28. pp.40 – 43.

Vdovenko, N. M. Nakonechna, K. V. and Pavlenko М. М. (2017), “Methodical component of the performance of state support producers mechanism”, Naukovyj visnyk Polissia, vol. 4 (12), pp. 22 – 27.

Vdovenko, N. M. and Nakonechna, K. V. (2018), “Features of structural changes in the economy of Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 9, pp.56 – 62.

Vdovenko N. M. Nakonechna K. V. and Samsonova V. V.(2017), “Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy”, Naukovyj visnyk Polissia, vol. 3 (11), pp.165–169.

Lysenko, V. Koval, V. Nakonechna, K. and Kalian, D. (2017), “Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment”, Information and Telecommunication Sciences, vol. 2, pp. 38-43.

Lysenko, V. Reshetyk, V. and Nakonechnaya, K. (2018), “Energy effective control systems with complex biotechnical objects”, Machinery and energetics, vol. 271, pp. 25-33.

Lissitsa, A. (2019), 50 pytan I vsdpovidej pro agrarnu polityku. [50 questions and answers about agrarian policy], Agropoltychny dialog, Kyiv, Ukraine.

Nakonechna, K.V. and Lystopad, V.V. (2017), “Development of urbanization processes in the regions of Ukraine”, Materialy IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Rehional’nyy rozvytok Ukrayiny: problemy ta perspektyvy» [IV International scientific-practical conference "Regional Development of Ukraine: Problems and Prospects"], Kyiv National economic university, Kyiv, Ukraine, pp. 122-127.

Kvasha, S.M. and Nakonechna, K.V.(2017), Prykladna ekonomika. [Applied economiy], Nazionalnyj universystet bioresursiv I pryrodokorystuvannya, Kyiv, Ukraine.

Nakonechna, K.V.(2016), “Conduct of national regional policy in the direction of convergence of regions in Ukraine”, Naukovyj visnyk NUBiP Ukraini, vol. 247, pp. 237-244.

Pugachov, S. (2018), “Ukraine increased export of oil crops to EU”, available at: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/12205-ukraina-zbilshyla-eksport-oliinykh-kultur-do-yes-puhachov.html (Accessed 25 Sept 2019).

Yara Ukraine (2019), available at: https://www.yara.ua/crop-nutrition/wheat/key-facts/world-wheatproduction/ (Accessed 25 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-06
Номер
Розділ
Статьи