НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ТУРИЗМУ

  • I. Feduniak
  • O. Pidluzhna
Ключові слова: сільські території; нормативно-правове забезпечення; сталий розвиток; державна політика; реформування сільського господарства

Анотація

Проведено дослідження питання розвитку сільських територій із уточненням змісту певних понять. Визначено головні передумови реалізації їх сталого розвитку. У статті обґрунтовано основні напрями формування нормативно-правової системи та державної політики у сфері управління сільськими територіями; проаналізовано послідовні етапи правової бази регулювання сільських територій та виявлено її недоліки у визначенні економічної та соціальної складових їх розвитку; запропоновано шляхи, які забезпечать реалізацію механізму управління комплексним розвитком сільських територій в умовах децентралізації. Встановлено, що одним із пунктів затвердженого плану з сталого розвитку сільських територій є диверсифікація та зростання сільської економіки, що передбачає залучення сільських домогосподарств до надання послуг у сфері сільського туризму; збільшення кількості зайнятих у сфері надання туристичних послуг, збільшення частки доходів домогосподарств; збільшення надходжень до місцевих бюджетівВизначено основні особливості формування системи нормативно-правового забезпечення як важливий елемент механізму регулювання розвитку сільських територій, який визначає компетенцію та повноваження суб’єктів управління і гарантує практичну реалізацію державної політики у сфері сталого розвитку сільських територій.Зроблено висновки, що сталий розвиток сільських територій можливий за умов виконання прийнятих нормативних актів, збалансованого розвитку економіки, розширення несільськогосподарської зайнятості в сільській місцевості, основою якого є зелений туризм.

Посилання

Мантино Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней. 2010. 262 с. URL: http://www.eastagri.org/publications/pub_docs/ Mantino.pdf.

Прокопа І. В. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку. Економіка України. 2007. № 6. С. 50–59.

Юрчишин В. В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 3–9.

Саблук П. Т. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграр. науки. 2006. № 5. С. 21–23.

Шубравська О. Сталий економічний розвиток поняття і напрям досліджень. Економіка України. 2005. №1.

Сталий розвиток суспільства: навч. посіб. / А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. 2-ге вид. Київ, 2011. 392 с.

Чернятіна В. А. Механізми реалізації державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні: дис. … к. н. держ. упр. ; 25.00.02. Харків: Харківський регіональний ін-т держ. управління, 2018.

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 489-р. URL:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250155691.

Лесів М. М. Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн – членів Європейського Союзу: дис. канд. екон. наук; 08.00.02. Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2015.

Mantyno, F. (2010), “Rural development in Europe. Local politics, institutions and actors from the 1970s to the present”, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 10 Sept 2019).

Prokopa, I.V. (2007), “Rural areas of Ukraine: research and development regulation”, Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 50–59.

Yurchyshyn, V.V. (2005), “Rural territories as system-forming factors of development of agrarian sector of economy”, Ekonomika APK, vol. 3, pp. 3–9.

Sabluk, P.T. (2006), “The development of rural areas is the key to the revival of agrarian Ukraine”, Visnyk ahrar. nauky, vol. 5, pp. 21–23.

Shubravs'ka, O. (2005), “Sustainable economic development of the concept and direction of research”, Ekonomika Ukrainy, vol. №1.

Sadovenko, А. Maslovs'ka, L. Sereda, V. and Tymochko, T. (2011), Stalyj rozvytok suspil'stva: navchal'nyj posibnyk [Sustainable development of society: a textbook], 2nd ed, Kyiv, Ukraine.

Cherniatina, V.A. (2018), “Mechanisms of implementation of the state policy of sustainable development of rural territories in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Government, Kharkiv Regional Institute of State management, Kharkiv, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for the implementation of the Rural Development Concept"”, available at https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250155691 (Accessed 6 Sept 2019).

Lesiv, M.M. (2015), “Organizational and economic mechanisms for ensuring the development of rural territories of the EU Member States”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics Sciences, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

Опубліковано
2019-11-06
Номер
Розділ
Статьи