ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • O. Lesko
  • L. Ruda
  • I. Prychepa
  • O. Adler
Ключові слова: туризм; Україна; розвиток; економіка; проблеми; перспективи; євроінтеграція

Анотація

В статті досліджено сучасний туристичний комплекс як одну з найбільш прогресуючих галузей світового господарства. Досліджено показники міжнародних туристичних прибуттів Європи, ЄС-28, світу в цілому. За результатами проведеного аналізу визначено, що у розвинутих країнах і регіонах світу туризм є основним джерелом прибутків, пріоритетною експортною категорією та займає вагому частину національного ВВП.Досліджено основні тенденції, специфіку та потужності розвитку туризму в Україні. Проведено SWOT-аналіз туристичного сектору економіки України, за результатами якого зіставлено всі можливі комбінації показників зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей туристичного сектору України, виявлено проблемні моменти, позитивні сторони та недоліки для окреслення перспективних напрямків зростання на цій основі за сучасних умов. Пріоритетним напрямком розвитку вітчизняної туристичної галузі з урахуванням міжнародного досвіду та євроінтеграційних процесів визначено «розумне, стійке та всеосяжне зростання», яке ґрунтуватиметься на інноваційних технологіях і відповідних інфраструктурних зрушеннях в галузі.

Посилання

UNWTO. Основні напрямки туризму 2013–2018. [Електронний ресурс] // Доступ: http://www2.unwto.org.

Алексєєва, Н., Дринь, О. Дослідження туристичних потоків в Україні / Н. Алексєєва, О. Дринь // Матеріали конференції «Актуальні наукові досягнення - 2014», 22 - 30 червня - Чехія. - 2014 . [Електронний ресурс] // Доступ: http://tourlib.net/statti_ukr/alekseeva2.htm.

Стойка, С. Проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу України в умовах економічної нестабільності / С. Стойка // Інвестиції: практика та досвід, 2015. - Вип. 21. - С. 86–91.

Феодинець, Н. Організаційні аспекти діяльності вітчизняних туристичних підприємств в умовах кризи / Н. Феодинець // Серія економічна, 2016. - Вип. 50. - С. 182-186.

Шведун, В., Мельниченко, О. Особливості розвитку галузі туризму в Україні / В. Шведун, О. Мельниченко // Харків: НУЦЗУ, 2017. - 153 с.

Котлер, П., Боуен, Дж., Макенс, Дж. Маркетинг туристичного туризму / П. Котлер, Дж. Бауен, Дж. Макенс. - Англія. 6-е видання. - 2014. - 597 с. - ISBN 9780132784023.

Котлер, П., Боуен, Дж., Макенс, Дж. Маркетинг туристичного туризму / П. Котлер, Дж. Бауен, Дж. Макенс. - Англія. 6-е видання. - 2017. - 688 с. - ІSBN 978-0134151922.

Урядовий портал. Постанова КМУ про затвердження Стратегії розвитку туризму та розвитку курортів на період до 2026 р. [Електронний ресурс] // Доступ: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501.

Грико, Ю. Вплив міжнародного туризму на розвиток країн світу / Ю. Грико // Студентський науковий вісник Луцького національного технічного університету. 2014. –Вол. 4. - С. 67–73.

Кифяк, В. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Кіфяк // Книги XXI. - Чернівці. - 2003. - 300 с. - ІSBN 966-8029-31-3.

Мельник, А. Зарубіжний досвід готельного бізнесу та особливості його використання в Україні / А. Мельник. 2008. [Електронний ресурс] // Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_2/94.pdf.

UNWTO (2018), “Tourism Highlights 2013–2018”, available at: http://www2.unwto.org (Accessed 25 Sept 2019).

Alekseeva, N. and Drin, O. (2014), “Research of tourist streams in Ukraine”, Materialy konferentsii «Aktual'ni naukovi dosiahnennia – 2014 [Materials of the conference “Actual scientific achievements – 2014], Czech republic, available at: http://tourlib.net/statti_ukr/alekseeva2.htm (Accessed 25 Sept 2019).

Stoyka, S. (2015), “Problems and prospects for development of Ukrainian tourism business in the conditions of economic instability”, Investments: practice and experience, vol. 21., pp. 86-91.

Feodinec, N. (2016), “Organizational aspects of the activity of domestic tourism enterprises in the conditions of crisis”, The series is economical, vol. 50, pp. 182-186.

Shvedun, V. and Melnychenko, O. (2017), Osoblyvosti rozvytku haluzi turyzmu v Ukraini [Features of development industry of tourism in Ukraine], NUTZU, Kharkiv, Ukraine.

Kotler, P. Bowen, J. and Makens, J. (2014), Marketing for hospitality tourism, 4th ed., London, UK.

Kotler, P. Bowen, J. and Makens, J. (2017), Marketing for hospitality tourism, 6th ed. London, UK.

Government portal (2018), “Resolution of the CMU On approval of the Tourism Development and Resorts Development Strategy for the period up to 2026”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 (Accessed 25 Sept 2019).

Griko, Y. (2014) “Influence of international tourism on the development of countries of the world”, Students'kyj naukovyj visnyk Luts'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, vol. 4, pp. 67-73.

Kifyak, V. (2003), Orhanizatsiia turystychnoi diial'nosti v Ukraini [Organization of tourism activity in Ukraine], Books XXI. Chernivtsi. Ukraine.

Mel'nyk, A. (2008), “Foreign experience of hospitality and especially its use in Ukraine”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_2/94.pdf (Accessed 25 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-06
Номер
Розділ
Статьи