ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

  • Z. Shatska
Ключові слова: підприємницька структура; інтеграційний процес; горизонтально інтегрована підприємницька структура; вертикально інтегрована підприємницька структура; конгломератного інтегрована підприємницька структура; глобально інтегрована підприємницька структура

Анотація

В статті визначено, що в сучасній світовій економіці процес інтеграції може відбуватися в різних формах у просторі і часі, що посилюється і прискорюється під дією світових процесів глобалізації, і зумовлює формування різних видів підприємницьких структур на всіх рівнях ієрархії світової економіки. Класифіковано підприємницькі структури за видами інтеграції на традиційні та мережеві. За формами інтеграції: горизонтально-інтегровані, вертикально-інтегровані, конгломератно-інтегровані і глобально-інтегровані підприємницькі структури. За ступенем стабільності будови (організаційної структури): стійка, сильна, потенційна, латентна підприємницька структура. За територіальною ознакою розміщення та реєстрації підприємств-учасників: транснаціональні (міждержавні), міжрегіональні, міжгалузеві, галузеві та регіональні підприємницькі структури. За способом консолідації бізнесу, в результаті якої і формується нова підприємницька структура, поділяються на: об’єднання, злиття і поглинання. За напрямами інтеграції внутрішнього середовища підприємницької структури: організаційна, функціональна, інформаційна, програмна, технічна інтеграція. Доведено, що кожна інтеграційна форма підприємницьких структур має свої переваги і недоліки. Однак, майбутнє за глобально інтегрованими підприємницькими структурами, яким на сьогоднішній день є транснаціональні корпорації.

Посилання

Варшавський Р. Реорганізація підприємства шляхом злиття та приєднання (алгоритм) : веб-сайт. UBR. URL: https://blog.ubr.ua/finansy/reorganzacia-pdprimstva-shliahom-zlittia-ta-pridnannia-algoritm-2-1236 (дата звернення: 30.09.2019).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с. URL: http://padaread.com/?book=50054);&pg=507 (дата звернення 22.09.2019).

Войтович Р. В., Солоха М. Т. Глобалізаційні процеси в сучасному світі / за ред. Г. І. Бондаренко. Київ : НАДУ, 2013. 52 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/ee5b5efc-88dd-4070-ae8b-e64b11b6ff2a.pdf (дата звернення 22.09.2019).

Гасанов Г. С. Экономическая природа крупных предпринимательских структур. Экономика, управление и учет на предприятии. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2008. №2(26). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2020 (дата звернення: 26.09.2019).

Гершанок Г. А., Шишкин Д. Г. Значение и классификация предпринимательских структур. Российское предпринимательство. 2012. Том 13. № 22. С. 63-69.

Господарський Кодекс України : Закон від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 30.09.2019).

Глушич Д. А, Орлова А. В. Понимание предпринимательства и предпринимательских структур. Студенческий научный форум-2017 : зб. матер. доп. учасн. X Международная студенческая научная конференция. – URL: https://files.scienceforum.ru/pdf/2017/39728.pdf (дата звернення: 26.09.2019).

Головій В. М. Мережеві структури як чинник ефективності інноваційного підприємництва : веб-сайт. URL: file:///C:/Users/admin/Downloads/VKhE_2010_921_5%20(3).pdf (дата звернення 12.10.2019).

Григорьєва С. В. Подвійний характер вертикальної інтеграції суспільного виробництва. Механізм регулювання економіки. 2012. № 2. с. 203-207. URL: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/S_V_Grygor_yevaThe_dual_nature_of_the_vertical_integration_of_social_production.pdf (дата звернення 22.09.2019).

Даценко І. В. Правове регулювання діяльності господарських об’єднань в Україні. Міністерство юстиції : веб-сайт. URL: http://old.minjust.gov.ua/24660 (дата звернення 11.10.2019).

Кривенко Л., Кривенко С. Організація діяльності підприємницьких структур в контексті сталого розвитку. Вісник ТНЕУ. 2014. №4. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4780/1/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.pdf (дата звернення 12.10.2019).

Кондрашов О. М. Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління : монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. 367 с.

Корсакова О. С. Класифікація видів територіально-виробничих структур регіону. Ефективна економіка. 2014. №6. URL: Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3944 (дата звернення: 26.09.2019).

Ортіна Г. В. Вплив інтеграційних відносин на формування стратегії розвитку реального сектора економіки. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16). с. 129-134. URL: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo14/evrvek11614/7263.pdf (дата звернення: 26.09.2019).

Станіславик О. В., Коваленко О. М. Ключові засади формування вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі. Наукові праці Кірвоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 27. с. 309-318.

Шацька З. Я. Сутність дефініції поняття «підприємницька структура» та підходи до її трактування. Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки». 2018. № 6 (129). с.111-124.

Шацька З. Я. Глобальні підприємства: досвід функціонування та перспективи розвитку. Науковий журнал «Virtus». 2016. №5. URL: http://conference-ukraine.com.ua/index.php?id=virtus (дата звернення: 26.09.2019)

Fortune global 500. Fortune. 2018. URL: http://fortune.com/global500/ (дата звернення: 26.09.2019).

Varshavsky R., (2019) “Reorganization of the company by merger and acquisition (algorithm)”, UBR, available at: https://blog.ubr.ua/finansy/reorganzacia-pdprimstva-shliahom-zlittia-ta-pridnannia-algoritm-2-1236 (Accessed 30 Sept 2019).

Busel, V. T. (2005), Velynyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian], VTF “Perun”, available at: http://padaread.com/?book=50054);&pg=507 (Accessed 22 Sept 2019).

Voitovich, R. V., Soloha, M. T. (2013), Hlobalizatsijni protsesy v suchasnomu sviti [Globalization processes in the modern world], NADU, 2013, available at: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/ee5b5efc-88dd-4070-ae8b-e64b11b6ff2a.pdf (Accessed 22 Sept 2019).

Gasanov, G. S. (2008), “The economic nature of large business structures” Ekonomyka, upravlenye y uchet na predpryiatyy. Evrazyjskyj mezhdunarodnyj nauchno-analytycheskyj zhurnal, vol. 2(26), available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2020 (Accessed 22 Sept 2019).

Gershanok, G. A. and Shaiskin, D. G. (2012), “The importance and classification of business structures” Rossyjskoe predprynymatel'stvo, vol. 13, № 22, pp. 63-69.

Verkhovna rada Ukrainy (2003) “Economic Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 27 Sept 2019).

Hlushych, D. A. and Orlova, A. V. (2017) “Understanding entrepreneurship and business structures” Studencheskyj nauchnyj forum-2017 [Studencheskyj nauchnyj forum-2017], X International Student Science Conference [Student Science Forum-2017], Belhorod, Rossyia, available at: https://files.scienceforum.ru/pdf/2017/39728.pdf (Accessed 27 Sept 2019).

Holovij, V. M. (2010) “Network structures as a factor in the effectiveness of innovative entrepreneurship”, available at: file:///C:/Users/admin/Downloads/VKhE_2010_921_5%20(3).pdf (Accessed 27 Sept 2019).

Hryhor'ieva, S. V. (2012) The dual nature of vertical integration of social production. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomik, vol. № 2, pp. 203-207, available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/S_V_Grygor_yevaThe_dual_nature_of_the_vertical_integration_of_social_production.pdf (Accessed 22 Sept 2019).

Datsenko, I. V. (2019) “Legal regulation of business associations in Ukraine”, Ministerstvo iustytsii, available at: http://old.minjust.gov.ua/24660 (Accessed 22 Sept 2019).

Kryvenko, L. and Kryvenko, S. (2014) “Organization of business structures in the context of sustainable development”, Visnyk TNEU, vol. №4, available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4780/1/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.pdf (Accessed 22 Sept 2019).

Kondrashov, O. M. (2008) “Promyslova polityka v Ukraini: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia” [Industrial policy in Ukraine: theory, methodology, management practice], Donets'k : TOV «Yuho-Vostok, Ltd», Kyiv, Ukraine.

Korsakova, O. S. (2014) “Classification of types of territorial production structures of the region”, Efektyvna ekonomika, vol. №6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3944 (Accessed 22 Sept 2019).

Ortina, H. V. (2014) “Influence of integration relations on formation of strategy of development of real sector of economy”, Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. № 1 (16), pp. 129-134, available at: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo14/evrvek11614/7263.pdf (Accessed 22 Sept 2019).

Stanislavyk, O. V. and Kovalenko, O. M. (2015) “ Key principles of forming vertically integrated structures in the food industry”, Naukovi pratsi Kirvohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 27, pp. 309-318.

Shats'ka, Z. Ya. (2018) “ The essence of the definition of the concept of “business structure” and approaches to its interpretation”, Visnyk KNUTD. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. № 6 (129), pp. 111-124.

Shats'ka, Z. Ya. (2016) “Global Enterprises: Functioning Experience and Development Prospects”, Naukovyj zhurnal «Virtus», vol. №5, available at: http://conference-ukraine.com.ua/index.php?id=virtus (Accessed 22 Sept 2019).

Fortune 2018 (2018) “Fortune global 500”, available at: http://fortune.com/global500/ (Accessed 22 Sept 2019).

Опубліковано
2019-11-06
Номер
Розділ
Статьи