СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ З УРАХУВАННЯМ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Natalia Makhnachova
  • Iryna Semeniuk
Ключові слова: стратегічне планування; розвиток територій; децентралізація; глобальна катастрофа; цілі сталого розвитку

Анотація

В статті визначено поняття стратегічного планування розвитку територій. Наголошено, що в сучасному світі ми змушені повернутись до гармонійних засад розвитку цивілізації, адже за визначенням ООН, світ охопила глобальна катастрофа. Одним з основних завдань діяльності в рамках Порядку денного на період до 2030 року є досягнення економічного зростання без виснаження ресурсів і без шкоди для навколишнього середовища, зокрема шляхом підвищення ефективності використання ресурсів, при одночасному підвищенні добробуту людей. Звернено увагу на необхідність врахування цілей сталого розвитку при формуванні стратегій громад, тобто на локальному рівні. Визначено методологію та цілі формування стратегії громади. Здійснено наголос на формуванні партнерських відносин для збереження екосистеми на Землі.

Посилання

Васильєва О.І., Васильєва Н.В. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. № 8. 2018. С. 74-78.

Боголюбов В.М. Стратегія сталого розвитку. Херсон: Олді-плюс, 2012. 446 с.

Бурик З.М. Державне регулювання сталого розвитку України: теорія та практика: монографія. Львів: Вид-во Простір М, 2017. 384 с.

Махначова Н.М. Інноваційний розвиток території на основі смарт-критеріїв. Публічне управління та адміністрування в Україні. №11. 2019. С.148-152.

Про проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Офіційний сайт. URL: http://cba.org.ua/ua/pro-nas/proekt-cba

Результати соціологічного дослідження – Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Офіційний сайт проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». URL: http://cba.org.ua/ua/biblioteka/zviti-proektu

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України №722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825?fbclid=IwAR2UjnSpZzmufzhWvoMsdsuQ2iwB1VK03hu2vNc2J8G0hfODd4nJJKP_6k4

Vasy`l`yeva, O.I. and Vasy`l`yeva, N.V. (2018) “Conceptual principles of sustainable development of territorial communities”, Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid, vol. 8, pp. 74-78.

Bogolyubov, V.M. (2012) Strategiya stalogo rozvy`tku [Sustainable development strategy], Oldi-plyus, Herson, Ukraine.

Bury`k, Z.M. (2017) Derzhavne regulyuvannya stalogo rozvy`tku Ukrayiny`: teoriya ta prakty`ka: monografiya [State regulation of sustainable development of Ukraine: theory and practice], Vy`d-vo Prostir M, L`viv, Ukraine.

Maxnachova, N.M. (2019) “Innovative development of the territory based on smart criteria”, Publichne upravlinnya ta administruvannya v Ukrayini, vol. 11, pp.148-152.

UNDP in Ukraine (2010), “About the Community-Based Local Development Project”, available at: http://cba.org.ua/ua/pro-nas/proekt-cba (Accessed 10 September 2019)

UNDP in Ukraine (2019), “Results of sociological research”, available at: http://cba.org.ua/ua/biblioteka/zviti-proektu (Accessed 25 September 2019)

President of Ukraine (2019), Decree “On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030”, available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825?fbclid=IwAR2UjnSpZzmufzhWvoMsdsuQ2iwB1VK03hu2vNc2J8G0hfODd4nJJKP_6k4 (Accessed 30 September 2019)

Опубліковано
2019-11-05
Номер
Розділ
Статьи