ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ

  • Yu. V. Masyuk
  • V. S. Kachur
Ключові слова: аналіз; ділова активність; фактор; оцінка; показник; підприємство; ресурс; середовище

Анотація

В статті досліджено аналіз теоретичних досліджень та підходів щодо визначення сутності поняття «ділова активність підприємства» та показників, що її характеризують. Виділено десять класифікаційних ознак ділової активності за: масштабом охоплення; змістом оцінюваних об’єктів; стадіями життєвого циклу підприємства; ступенем відношення до суб’єкта господарювання; сферою діяльності; часовим аспектом; горизонтами планування; ступенем реальності; спрямованістю; рівнем активності. На основі проведених досліджень визначено, що ділову активність слід розглядати як системну характеристику діяльності підприємства Ділова активність визначає результат усієї господарської і фінансово-економічної діяльності, отриманий під дією внутрішніх і зовнішніх факторів, які формують положення підприємства на ринку, його економічний потенціал та фінансове благополуччя. Досліджено, що система показників інформаційного забезпечення аналізу ділової активності формується із зовнішніх і внутрішніх джерел. Основними зовнішніми джерелами є дані державної статистики, матеріали, опубліковані у спеціальних галузевих або загальноекономічних журналах, каталоги, довідники, електронна мережа Інтернет, послуги консалтингових фірм тощо, а внутрішніми – дані фінансового та управлінського обліку підприємства, фінансової звітності підприємства.

Посилання

Анісімова О.М. Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2013. № 2. С. 19-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_6 (дата звернення: 26.09.2019).

Беляєвський І.К. Статистика ринку товарів і послуг. Київ: Фінанси, 2003. 456 с.

Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебник - 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Дело и Сервис, 2007. - 368 с.

Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент : [навч. посібник]. Київ: ЦУЛ, 2002. 496 с.

Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. Москва: Финансы и статистика, 2006. 560 с.

Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент [навч. пос.]. 3-тє вид., випр. і доп. Київ: Знання, 2008. 483 с.

Куриленко Т.П. Теоретичні аспекти визначення ділової активності. URL: www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/6.pdf. (дата звернення: 30.09.2019).

Мельник А.Є., Сорокопуд О.О. Аналіз дебіторської заборгованості URL: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63069.doc.htm (дата звернення: 30.09.2019).

Мєшкова Н.Л. Економічна сутність ділової активності промислового підприємства. Вісник економічної науки України. 2013. № 1. С. 105-108.

Ткачук Г.Ю. Оцінка ділової активності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 13. Ч. 4. С. 88-90.

Хелферт Э. Техника финансового анализа / пер. с англ. под ред. Л.П. Белых – Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 663 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: [підручник]. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 566 с.

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. Москва: НИЦ Инф-ра-М, 2013. 208 с.

Anisimova, O.M. (2013), “Analysis of business activity of the enterprise as a systematic assessment of the efficiency of using its own resources”, Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva. [Online], vol. 2, pp. 19-24, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_6 (Accessed 26 September 2019).

Beliaievs'kyj, I.K. (2003), Statystyka rynku tovariv i posluh [Market statistics for goods and services], Finansy, Kyiv, Ukraine.

Dontsova, L.V. and Nykyforova, N.A. (2007), Analiz finansovoj otchetnosti [Financial statement analysis], 5th ed, Delo i Servis, Moscow, Russia.

Kirejtsev, H.H. (2002), Finansovyj menedzhment [Financial management], TsUL, Kyiv, Ukraine.

Kovalev, V.V. (2006), Finansovyj analiz: metody i procedury [Financial analysis: methods and procedures], Finansy i statistika, Moscow, Russia.

Kovalenko, L.O. and Remn'ova, L.M. (2008) Finansovyj menedzhment [Financial management], 3rd ed, Znannia, Kyiv, Ukraine.

Kurylenko, T.P. “Theoretical aspects of determining business activity”, [Online], available at: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/6. pdf. (Accessed 30 September 2019).

Mel'nyk, A.Ye. and Sorokopud, O.O. “Accounts receivable analysi”, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63069.doc.htm (Accessed 30 September 2019).

Mieshkova, N.L. (2013), “Economic essence of business activity of industrial enterprise”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, pp. 105-108.

Tkachuk, H.Yu. (2015), “Assessment of business activity of the enterprise”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 12, no. 4, pp. 88-90.

Helfert, Je. (1996), Tehnika finansovogo analiza [Financial Analysis Technique], Audit, JuNITI, Moscow, Russia.

Tsal-Tsalko, Yu.S. (2008), Finansovyj analiz [Financial analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Sheremet, A.D. and Negashev, E.V. (2013), Metodika finansovogo analiza [The method of financial analysis], NIC Inf-ra-M, Moscow, Russia.

Опубліковано
2019-11-05
Номер
Розділ
Статьи