НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

  • S. V. Mishyna
  • O. Y. Mishyn
Ключові слова: інформаційні потоки; контролінг; контролінг персоналу; управління персоналом; HR-процеси

Анотація

Уточнено сутність понять “контролінг” та “контролінг персоналу” на засадах поєднання процесного, системного, структурного, функціонального та цільового підходів. Розкрито сутність використання як окремих підходів до трактування контролінгу персоналу, так і їх поєднання. Обґрунтовано доцільність розуміння контролінгу персоналу як системи інформаційно-аналітичної підтримки процесу прийняття рішень в сфері планування, аналізу, мотивації, координації та контролю HR-процесів з метою підвищення ефективності використання персоналу. Запропоновано систематизовану багатокритеріальну класифікацію контролінгу персоналу за такими ознаками: метою здійснення; часовою ознакою; ступенем відповідності плановим завданням; просторовою ознакою, ступенем охоплення та функціональною ознакою. Обґрунтовано особливості організації контролінгу персоналу на вітчизняних підприємствах на засадах логістичного підходу. Уточнено перелік та сутність функцій контролінгу персоналу. Уточнено концептуальні засади впровадження контролінгу персоналу на українських підприємствах. Удосконалено науково-методичний підхід щодо формування системи контролінгу персоналу за рахунок виділення цільової, основних і допоміжних підсистем контролінгу; виокремлення підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішень в управлінні персоналом та встановлення взаємозв’язків між виділеними підсистемами. Цільову підсистему становить визначення мети, завдань, принципів, об’єктів та суб’єктів контролінгу персоналу. Серед основних підсистем контролінгу персоналу виділено: управління вхідними, вихідними, зовнішніми та внутрішніми інформаційними потоками, що опосередковують HR-процеси на підприємствах та в організаціях. Допоміжні підсистеми виділено за функціями контролінгу персоналу, серед яких: планування, аналіз, мотивація, координація та контроль HR-процесів. Розглянуто сутність та створено систематизований перелік вхідних, вихідних, зовнішніх та внутрішніх інформаційних потоків, що опосередковують HR-процеси на українських підприємствах. Обґрунтовано перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямі.

Посилання

Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : монографія / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 238 с.

Варфоломєєва К. О. Сутність і значення інформаційного потенціалу контролінгу в системі управління підприємством / К. О. Варфоломєєва // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 40–42.

Гасило О. О. Контролінг управління персоналом підприємств / О. О. Га¬сило // Торгівля і ринок України : Тем. зб. наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип. 25. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. Т. 1. – С. 369-374.

Давидович І. Є. Контролінг : [навч. посібн.] / І. Є. Давидович. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

Еронин В. А. Комплексная система диагностического анализа в управлении персоналом организации [Электронный ресурс] / В. А. Еронин // Электронные публикации. – ВГУ. – 2007. – № 18. – Ч.2. – Режим доступу: http://journal.vlsu.ru|index.php?id=735 5.

Зелікман В. Д. Контролінг : конспект лекцій / В. Д. Зелікман. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2008. – 45 с.

Ковалев С. В. Система контроллинга персонала промышленной организации / С. В. Ковалев. – Москва : КНОРУС, 2010. – 264 с.

Контролінг для менеджерів : навч. посібн. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.

Лиходєдова О. В. Контролінг персоналу: сутність та особливості на сучасному етапі / О. В. Лиходєдова. – Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 304 – 306.

Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. Аудит, контроллинг и оценка расходов на персо-нал: учеб.-прак. пос. /Е.А. Митрофанова, А. В. Софиенко; под ред. А. Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2013. – 80 с.

Михайлова А. В. Развитие кадрового контроллинга в системе управления персоналом организации: дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / А. В. Ми¬хайлова. – Москва: Б. и., 2006. – 252 с.

Олицька Т. А. Методологічні особливості контролінгу персоналу в організації / Т. А. Олицька, Н. П. Базалійська // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18. – Вип. 4/2. – С. 196 – 199.

Панченко Г. С. Контролінг формування та використання людських ресурсів: дис. канд. екон. наук : 08.00.07 / Г. С. Панченко – Донецьк: Б. в., 2008. – 214 с.

Смирнова Л. Д. Механізм гнучкого контролінгу в управлінні виробничо-господарськими системами : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економіки” / Л. Д. Смирнова. – Донецьк: Б. в., 2003. – 16 с.

Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л.А. Суха¬рева, С.Н. Петренко. – Київ : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.

Терещенко О.О. Концепція фінансового контролінгу в Україні / О.О. Те¬рещенко// Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. спец. вип., присвяч. Міжнар. наук.-практ. конф. «Контролінг у бізнесі: теорія і практика». – Київ : КНТЕУ, 2008. – С.12–18.

Ценклер Н. І. Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу // Науковий вісник Ужгородського університету. –2015. – Вип. 1 (45). – Т. 2. – С. 269 – 272.

ISO 9000: 2001 «Державний стандарт України «Системи управління якістю. Основні положення та словник». – К.: Держстандарт України, 2001. – 27 с.

Balabanova, L. V. and Stel'mashenko, O. V. (2010) Stratehichne upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh rynkovoi ekonomiky : monohrafiia [Strategic personnel management in a market economy: monograph], DonNUET, Donets'k, Ukraine.

Varfolomieieva, K. O. (2010) “The essence and significance of information controlling power in the enterprise management system”, Visnyk ZhDTU, no. 3 (53), рр. 40–42.

Hasylo, O. O. (2008) “Controlling the personnel management staff”, Torhivlia i rynok Ukrainy : Tem. zb. nauk. prats' z problem torhivli i hromads'koho kharchuvannia, vol. 25, T. 1., рр. 369 – 374.

Davydovych, I. Ye. (2008) Kontrolinh [Controlling], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Eronin, V. A. (2007) “Complete system diagnostic analysis of the management staff of the organization”, Jelektronnye publikacii. VGU, [Online] no. 18, T.2, available at: http://journal.vlsu.ru|index.php?id=735 5 (Accessed 4 Aug 2019).

Zelikman, V. D. (2008) Kontrolinh [Controlling], NMetAU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.

Kovalev, S. V. (2010) Sistema kontrollinga personala promyshlennoj organizacii [System controlling personnel industrial organization], KNORUS, Moscow, Russia.

Markina, I. A., Taran-Lala, O. M. and Hunchenko, M. V. (2013) Kontrolinh dlia menedzheriv [Controlling for Managers], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Lykhodiedova, O. V. (2010) “Controlling personnel: the nature and characteristics at the present stage”, Ekonomichnyj analiz, vol. 7, рр. 304 – 306.

Mitrofanova, E. A. and Sofienko, A. V. (2013) Upravlenie personalom: teorija i praktika. Audit, kontrolling i ocenka rashodov na personal [Human Resource Management: Theory and Practice. Audit, controlling and personnel costs assessment], Prospekt, Moscow, Russia.

Mykhajlova, H. V. (2006) “Development of personnel controlling in the personnel management system of the organization”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and national economy management (by branches and fields of activity), Moscow, Russia.

Olyts'ka, T. A. and Bazalijs'ka, N. P. (2003) “Methodological features controlling personnel in the organization, Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, vol. 4/2, T. 18, рр.196 – 199.

Panchenko H. S. (2008) “Controlling the formation and use of human resources”, Abstract of Ph.D. dissertation, Demography, labor economics, social economics and politics, Donetsk National University, Donets'k, Ukraine.

Smyrnova, L. D. (2003) “The mechanism of flexible controlling in the management of production and economic systems”, Ph.D. Thesis, Оrganization management, planning and economic regulation, Donetsk National University, Donets'k, Ukraine.

Suhareva, L.A. and Petrenko, S. N. (2002) Kontrolling – osnova upravlenija biznesom [Controlling – the basis of business management], Jel'ga, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.

Tereschenko, O. O. (2008) “Concept of financial controlling in Ukraine”, Zbirka dopovidej “Formuvannia rynkovoi ekonomiky” na Mizhnarodnij naukovo-praktychnij konferentsii [Formation of a market economy], Mizhnarnarodnа naukovo-praktychnа konferentsіiа “Kontrolinh u biznesi: teoriia i praktyka” [International scientific and practical conference “Controlling in business: theory and practice”], Kiev National University of Trade and Economics, Ukraine, pp. 12 – 18.

Tsenkler, N. I. (2015) “Methodological approaches to the formation of a model cadre controlling”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 1 (45), T. 2, рр. 269 – 272.

State Standard of Ukraine (2001) “ISO 9000: 2001 “Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk” [ISO 9000: 2001 “Quality Management Systems. The main provisions and vocabulary”], Derzhstandart, Кyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-11-05
Номер
Розділ
Статьи