ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

  • Olga Khaietska
Ключові слова: економічне зростання; ВВП; темп зростання; економічний розвиток

Анотація

У статті розглянуто особливості економічного зростання в різних країнах світу, фактори, що визначають динаміку економічного зростання та основні показники, які відображають економічну ситуацію в Україні та інших країнах світу в сучасних умовах.Наведено динаміку темпів приросту реального ВВП та прогнозований рівень темпів зростання найбільших економік світу за даними World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Oxford Economic Forecasting, Визначено лідерів та аутсайдерів щодо темпів зростання найбільших економік світу та основні причини, які сприяють та сповільнюють темпи економічного зростання у світі.Окремо визначено чинники, що стримують вітчизняний розвиток і відповідно економічне зростання в Україні. Запропоновано шляхи досягнення більш високих та стійких темпів економічного зростання у світі та Україні.

Посилання

Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. зал. освіти: у 2 ч. / С.Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2007. 517с.

найкращих та 5 найгірших економік 2019 року URL: https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/najkraschi-ekonomiki-2019-1914/

Економічна теорія [Текст] : Курс лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; відп. ред. І. Ф. Комарницький. Чернівці : Рута, 2006. 334 с.

United States Department of Agriculture Economic Research Service URL: https://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx

Прогноз розвитку світової економіки до 2030 року URL: https://strategy.uifuture.org/prognoz-rozvitku-sv%D1%96tovoi-ekonom%D1%96ki-do-2030e.html

ВВП усіх країн на одній карті URL: https://landlord.ua/news/vvp-usikh-krain-na-odnii-karti-infohrafika/

Прискорення зростання економіки України URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/glava-soveta-nbu-nazval-prichiny-uskoreniya-1566286118. html

PwC Україна: Економічний прогноз «Світ у 2050 році». URL: https://www.pwc.com/ua/uk/press-room/2015/the-world-in-2050.html7

World Economic Situation and Prospects 2018. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) also contributed to the report. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites /45/publication/WESP2018_Full_Web-1.pdf

Сучасний стан економічної сфери в Україні URL: https://uamodna.com/articles/suchasnyy-stan-ekonomichnoyi-sfery-v-ukrayini/

Економічне зростання залежить від прогресу у впровадженні реформ та зовнішнього фінансування / Світовий банк. URL: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2018/10/04/ukraine-economic-update-october-2018.

Економічне зростання. Урядовий портал URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya.

Budahovska, S. Kiliievych, O. and Lunina, I. (2007), Mikroekonomika i makroekonomika [Microeconomics and macroeconomics], Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», Kyiv, Ukraine.

BusinessViews (2019), “The 5 best and 5 worst economies in 2019”, available at: https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/najkraschi-ekonomiki-2019-1914/ (Аccessed 20 September 2019).

Komarnytskyi, I. F. (2006), Ekonomichna teoriia : Kurs lektsii [Economic Theory: Lecture Course], Chernivetskyi natsionalnyi un-t im. Yuriia Fedkovycha, Ruta, Chernivtsi, Ukraine.

United States Department of Agriculture Economic Research Service (2019), available at: https://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx (Аccessed 20 September 2019).

Ukrains'kyj instytut majbutn'oho (2018), “Forecast of development of the world economy till 2030”, available at: https://strategy.uifuture.org/prognoz-rozvitku-sv%D1%96tovoi-ekonom%D1%96ki-do-2030e.html (Аccessed 20 September 2019).

Landlord (2018), “GDP of all countries on one map”, available at: https://landlord.ua/news/vvp-usikh-krain-na-odnii-karti-infohrafika/ (Аccessed 20 September 2019).

Accelerating growth of the Ukrainian economy (2019), available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/glava-soveta-nbu-nazval-prichiny-uskoreniya-1566286118.html (Аccessed 20 September 2019).

Marketer (2018), Financial whales: 10 countries that affect the planet's economy in 2018, available at: https://marketer.ua/ua/world-economy-2018/ (Аccessed 20 September 2019).

The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2018), “World Economic Situation and Prospects 2018”, available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2018_Full_Web-1.pdf (Аccessed 20 September 2019).

Kondratenko, M. (2018), “The current state of the economic sphere in Ukraine”, available at: https://uamodna.com/articles/suchasnyy-stan-ekonomichnoyi-sfery-v-ukrayini/ (Аccessed 20 September 2019).

The World Bank (2018), “Economic growth depends on progress in reform and external financing”, available at: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2018/10/04/ukraine-economic-update-october-2018 (Аccessed 20 September 2019).

Government Portal (2018), “Economic Growth”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya (Аccessed 20 September 2019).

Опубліковано
2019-11-05
Номер
Розділ
Статьи