ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

  • H. Razumova
Ключові слова: регуляторна політика; зарубіжний досвід; імплементація; національна економіка; розвиток

Анотація

Проаналізовано відмінності та певні спільні аспекти регуляторної політики Німеччини, Франції, Фінляндії, Швеції, США, Росії, Китаю, Узбекистану, Туркменістану, Казахстану, Індонезії, Філіппін, Сінгапуру, Таїланду, В’єтнаму, Японії, Південної Кореї тощо. Визначено мету регуляторної політики кожної з перерахованих країн. Встановлено, що головною метою регуляторної політики більшості країн є зниження регуляторного навантаження на бізнес, громадян чи державні адміністрації на основі відкритості та прозорості прийняття рішень, а також залучення громадян та зацікавлених сторін до процесу здійснення регуляторної політики. У результаті дослідження визначено послідовність імплементації зарубіжного досвіду регуляторної політики, що ґрунтується на його узагальненні та, на відміну від інших, дозволяє отримати систематизоване уявлення про регуляторну політику зарубіжних країн за основними аспектами, такими як мета, моделі, що використовуються, специфіку формування регуляторного середовища, органи, що мають повноваження зі здійснення регуляторної політики за рівнями та їх інституційний статус, основні методи та інструменти. Запропонована послідовність імплементації зарубіжного досвіду регуляторної політики дозволяє на основі критичного аналізу обрати орієнтири для вітчизняної регуляторної політики.

Посилання

Соскін О. І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив. Актуальні проблеми економіки. №1(103)/2010. URL: http://soskin.info/news/2897.html.

Лещенко В. В. Світові тенденції державного регулювання та нагляду у банківській сфері. URL: http://intkonf.org/leschenko-v-v-svitovi-tendentsiyi-derzhavnogo-regulyuvannya-ta-naglyadu-u-bankivskiy-sferi.

Павленко В. П. Методологічні засади державного регулювання національної економіки: дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», Науково-дослідний економічний інститут. Київ, 2015. 366 c.

OECD, Better Regulation Practices across the European Union. Paris: OECD Publishing, 2019. URL: https://doi.org/10.1787/9789264311732-en.

Досвід Фінляндії: менше регуляторного навантаження, більше робочих місць. 2018. URL: http://www.drs.gov.ua/press-room/dosvid-finlyandiyi-menshe-regulyatornogo-navantazhennya-bilshe-robochyh-mists.

Комаха О. О. Проблеми регулювання розвитку малого та середнього бізнесу: досвід Японії та уроки для України. Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 5 (1). К., 2012. С. 36-39.

Ведение бизнеса 2019. Информационная справка: Европа и Центральная Азия. World Bank Group. URL : https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Fact-Sheets/DB19/FactSheet_DoingBusiness2019_ECA_Rus.pdf.

Доклад «Ведение бизнеса» за 2018год. Европа и Центральная Азия. World Bank Group. URL : https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Fact-Sheets/DB18/DB18_ECA_Factsheet_RU.pdf

Разумова Г. В. Концепція управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. Економiка та держава. 2019. № 8. С. 58-61. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.58.

Soskin, O. I. (2010). “Definition of the national economic model of Ukraine: comparative analysis of possible alternatives”. Actual problems of economics, vol. 1 (103), available at: http://soskin.info/news/2897.html (Accessed 25 September 2019).

Leshchenko, V. V. “World tendencies of state regulation and supervision in banking sphere”, available at: http://intkonf.org/leschenko-v-v-svitovi-tendentsiyi-derzhavnogo-regulyuvannya-ta-naglyadu-u-bankivskiy-sferi (Accessed 25 September 2019).

Pavlenko V. Р. (2015). “Methodological principles of national economy foundations of state regulation”. Doctor of Economics Thesis, Economics and management of national economy, Research Economic Institute, Kyiv, Ukraine.

OECD (2019), “Better Regulation Practices across the European Union”, OECD Publishing, Paris, France. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264311732-en.

Finland's experience: less regulatory burden, more jobs, (2018), available at: http://www.drs.gov.ua/press-room/dosvid-finlyandiyi-menshe-regulyatornogo-navantazhennya-bilshe-robochyh-mists (Accessed 25 September 2019).

Komakha, O. O. (2012). Problems of regulation of small and medium business development: Japan's experience and lessons for Ukraine, Market Relations Development in Ukraine, vol. 5 (1), pp. 36-39.

Doing Business. (2019). Information: Europe and Central Asia. World Bank Group, available at: https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Fact-Sheets/DB19/FactSheet_DoingBusiness2019_ECA_Rus.pdf (Accessed 25 September 2019).

Doing Business Report. (2018). Europe and Central Asia, available at: https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Fact-Sheets/DB18/DB18_ECA_Factsheet_RU.pdf (Accessed 25 September 2019).

Razumova, H. V. (2019). “Concept of management of changes in regulatory policy of the development of national economy”. Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 58-61. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.58.

Опубліковано
2019-11-05
Номер
Розділ
Статьи